MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

marmara üni̇versi̇tesi̇ i̇dari̇ ve mali̇ i̇şler dai̇re başkanliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YUuml;KSEKOuml;ĞRETİM KURUMLARI MARMARA Uuml;NİVERSİTESİ

Uuml;niversitemiz Teknoloji Fakuuml;ltesi hangar ve atouml;lyelerinde bulunan makinelerin Gouml;ztepe Yerleşkesinden Başıbuuml;yuuml;k RTE Kuuml;lliyesine taşınması işihizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine gouml;re accedil;ık ihale usuluuml; ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP uuml;zerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/603903
1-İdarenin
a)Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YUuml;KSEKOuml;ĞRETİM KURUMLARI MARMARA Uuml;NİVERSİTESİ
b)Adresi : GOuml;ZTEPE KAMPUuml;SUuml; 34722 GOuml;ZTEPE KADIKOuml;Y/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası : 2167771450 - 2167771456
ccedil;)İhale dokuuml;manının gouml;ruuml;lebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a)Adı : Uuml;niversitemiz Teknoloji Fakuuml;ltesi hangar ve atouml;lyelerinde bulunan makinelerin Gouml;ztepe Yerleşkesinden Başıbuuml;yuuml;k RTE Kuuml;lliyesine taşınması işi
b)Niteliği, tuuml;ruuml; ve miktarı :

1 Adet Teknoloji Fakuuml;ltesi Hangar ve Atouml;lyelerinin Taşınması işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAPrsquo;ta yer alan ihale dokuuml;manı iccedil;inde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : R.T.E. Kuuml;lliyesi Teknoloji Fakuuml;ltesi ve Mehmet GENCcedil; Kuuml;lliyesi
ccedil;)Suuml;resi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren60(Altmış) guuml;nduuml;r
d)İşe başlama tarihi : Souml;zleşmenin imzalandığı tarihten itibaren3guuml;n iccedil;inde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.06.2024 - 11:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin accedil;ılacağı adres) : Marmara Uuml;niversitesi Rektouml;rluuml;ğuuml; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Gouml;ztepe Yerleşkesi Youml;netim ve Enstituuml; Binası Kadıkouml;y/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri iccedil;in aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gouml;steren bilgiler;

4.1.2.1.Tuuml;zel kişilerde; isteklilerin youml;netimindeki gouml;revliler ile ilgisine gouml;re, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariccedil;)/uuml;yelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPrsquo;tan alınır.

4.1.3.Şekli ve iccedil;eriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve iccedil;eriği İdari Şartnamede belirlenen geccedil;ici teminat bilgileri.

4.1.5İstekliler, ihale konusu alımın alt yuuml;klenicilere yaptırmayı duuml;şuuml;nduuml;kleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6Tuuml;zel kişi tarafından iş deneyimini gouml;stermek uuml;zere sunulan belgenin, tuuml;zel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Tuuml;rkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali muuml;şavir ya da serbest muhasebeci mali muuml;şavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra duuml;zenlenen ve duuml;zenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gouml;steren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan ouml;nceki yıla ait yıl sonu bilanccedil;o bilgileri:

Sunulan bilanccedil;o veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (douml;nen varlıklar/kısa vadeli borccedil;lar) en az 0,75 olduğunu,

b) Ouml;z kaynak oranının (ouml;z kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borccedil;larının ouml;z kaynaklara oranının 0,50rsquo;den kuuml;ccedil;uuml;k olduğunu ve belirtilen uuml;ccedil; kriterin birlikte sağlandığını gouml;stermek uuml;zere yıl sonu bilanccedil;o belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir ouml;nceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması uuml;zerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gouml;steren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan ouml;nceki yıla ait toplam ciroyu gouml;steren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gouml;steren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir ouml;nceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması uuml;zerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gouml;steren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl iccedil;inde bedel iccedil;eren bir souml;zleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 50oranından az olmamak uuml;zere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gouml;steren belgeler veya teknolojik uuml;ruuml;n deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Kalite youml;netim sistem belgesi Tuuml;rk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından duuml;zenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, souml;z konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca duuml;zenlenen belgelerin geccedil;erliliğini suuml;rduuml;rduuml;ğuuml;nuuml;n, Tuuml;rk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten ouml;nceki bir yıl iccedil;inde alınan teyit yazıları geccedil;erlidir. Ancak, Tuuml;rk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından duuml;zenlenen ve TUuml;RKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar iccedil;in Tuuml;rk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geccedil;erli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yer Gouml;rme Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Ouml;zel sektouml;rde yapılan taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik accedil;ıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gouml;re belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tuuml;m isteklilere accedil;ıktır.

7.İhale dokuuml;manı EKAP uuml;zerinden bedelsiz olarak gouml;ruuml;lebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP uuml;zerinden ihale dokuuml;manını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP uuml;zerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP uuml;zerinden gouml;nderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, gouml;tuuml;ruuml; bedel uuml;zerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, uuml;zerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel uuml;zerinden gouml;tuuml;ruuml; bedel souml;zleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı iccedil;in teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3rsquo;uuml;nden az olmamak uuml;zere kendi belirleyecekleri tutarda geccedil;ici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geccedil;erlilik suuml;resi, ihale tarihinden itibaren90 (Doksan)takvim guuml;nuuml;duuml;r.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı duuml;şuuml;k teklif değerlendirme youml;ntemi :Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gouml;re accedil;ıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035065

OTHER NEWS

3 hrs ago

Moloz cinayeti

3 hrs ago

Eşini konuşmak için çağırdı sonrası korkunç! Sosyal medyada paylaştı

3 hrs ago

3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı

3 hrs ago

Türkiye - Portekiz maçı başladı, hedef galibiyet

3 hrs ago

En uzun günün gecesinde İstanbul'daki manzara büyüledi

3 hrs ago

Böbrek yetmezliği hastasıydı, annesinden nakledilen böbrekle yeni bir hayata başladı

3 hrs ago

Aliağa FK, Ahmed Furkan Özdemir ile yollarını ayırdı

3 hrs ago

Her üç şirketten biri ara zam yapmayı düşünüyor

3 hrs ago

Çin'den yola çıkan ve Halife Hafter'e silah taşıdığı iddia edilen bir gemi İtalya'da durduruldu

3 hrs ago

Bakan Uraloğlu otoyolu kullanan araç sayısını açıkladı

3 hrs ago

Oosterwolde Galatasaray'da! Derbiyi hatırlatıp son kararını verdi

3 hrs ago

Resmen duyurdular... Rusya o bölgeye saldırdı! Ölü ve yaralılar var

3 hrs ago

Türkiye - Portekiz maçının ilk 11leri belli oldu

4 hrs ago

Volkan Demirel açıkladı: 2032'de Milli Takım'da hocalık...

4 hrs ago

Türkiye-Portekiz maçı öncesi beklenmedik sakatlık!

4 hrs ago

Almanya'da ilginç diyalog! Güvenlik görevlisi, Montella'yı içeri almadı

4 hrs ago

Bayram tatili bitti, dönüş telaşı başladı

4 hrs ago

Türkiye - Portekiz maçı öncesi Montella'dan Arda Güler sözleri

4 hrs ago

Bingöl’de kurban keserken kendini yaralayan 32 kişi hastanelik oldu

4 hrs ago

Alevler otobana gelmeden söndürüldü

4 hrs ago

Binlerce Türk taraftar Portekiz maçı öncesinde taraftar yürüyüşü gerçekleştirdi

4 hrs ago

Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya hayat kurtaran müdahale

4 hrs ago

Fenerbahçe, 30 milyon euroluk Benaccer'in veliahtını resmen bedavaya alacak!

4 hrs ago

Kelebekler Vadisi'nde feci ölüm!

4 hrs ago

Arda Güler neden oynamıyor, kadroda yok? Arda Güler Polonya maçında oynayacak mı?

4 hrs ago

Yunanistan'ın ittiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı

5 hrs ago

DEM Parti’den 12 kişinin öldüğü anız yangınına ilişkin açıklama: DEDAŞ bu cinayetin sorumlularındandır

5 hrs ago

Husiler duyurdu! 'Tufan 1' adlı taarruz botu ürettik

5 hrs ago

Bayram tatilinin son günlerinde akın akın geliyorlar: İğne atsan yere değmez

5 hrs ago

Kırklareli'de kuvvetli rüzgar alarmı: Bir ilçede denize girmek yasaklandı

5 hrs ago

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

5 hrs ago

Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde kompozit cephe imalatı yapılıyor

5 hrs ago

Mardin'de kan donduran cinayet! Balyozla defalarca vurarak öldürdüler

5 hrs ago

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızalandı

5 hrs ago

Kocasını evde bırakıp tatile çıktı... Evliliğinin tabutuna son çiviyi böyle çaktı

5 hrs ago

Mersin'deki plajlar, bayram tatilini denizde geçirmek isteyenleri ağırlıyor

5 hrs ago

Portekiz maçı öncesi Mert Günok'tan kötü haber

5 hrs ago

Plaj işletmecisi tatilcilerin bıraktığı çöpe sitem etti, kendi elleriyle temizledi

5 hrs ago

Kavurucu sıcakta yaklaşık 15 metrekarelik alana yağan yağmur şaşırttı

5 hrs ago

‘Pes etmemeyi tekrardan öğrendim’