Mag deze varkensboer duizenden varkens extra houden?

Asia's Tech News Daily

Mag deze varkensboer duizenden varkens extra houden?

De eerste tegenslag kwam uit de hemel. De Twentse varkenshouder Paul Bruggink (42) was al zes jaar bezig met plannen om zijn boerenbedrijf uit te breiden, toen op een bloedhete juli-nacht in 2015 de bliksem insloeg. Een schuur vatte vlam en brandde af. Tweeduizend biggen overleden. De uitbreiding was in één keer van de baan.

Vier jaar later was het papierwerk voor de uitbreiding eindelijk rond. Maar toen werd Nederland overvallen door de stikstofcrisis. Bruggink: „Alles lag compleet stil.”

Vorige maand stemde de gemeente Dinkelland in met de wijziging van het bestemmingsplan. Bruggink mag een varkensstal en twee silo’s bijbouwen. Hij kan 4.736 varkens extra houden, bovenop de ruim 9.000 die hij nu mag hebben. In 2006 had hij er nog maar 4.000.

Brugginks uitbreiding voldoet aan de voorwaarden – de voornaamste is dat de stikstofuitstoot niet mag toenemen – maar het is de vraag of deze doorgaat. Sinds 2018 zijn er twijfels over de manier waarop die stikstofuitstoot wordt berekend. Meerdere onderzoeken en een advies van stikstofdeskundigen aan het kabinet stellen dat de berekeningen een te rooskleurig beeld schetsen.

NRC zocht uit hoeveel boerenbedrijven de laatste twee jaar toestemming kregen om uit te breiden. Uit een rondgang langs de twaalf provincies en een inventarisatie van online gepubliceerde toestemmingen bleek dat provincies honderden boeren toestemming gaven te groeien. Soms gaat het om tientallen dieren, soms om duizenden extra varkens, kippen of koeien. Kwetsbare natuurgebieden die al te lijden hebben onder de stikstofuitstoot lopen daardoor nog meer schade op, zeggen deskundigen.

De familie Bruggink heeft al vijf generaties een varkenshouderij bij het Overijsselse Oud Ootmarsum, op 650 meter van Natura 2000-gebied het Springendal. Dat is een groen gebied ter grootte van de stad Almere: kabbelende beekjes, houtwallen en glooiende heidevelden. „De reeën uit het natuurgebied komen tot aan onze schuren”, zegt Bruggink, die het bedrijf met zijn 75-jarige vader runt. „Het is hier mooi wonen.”

Maar door een te hoge stikstofuitstoot is het slecht gesteld met grote delen van het Springendal, volgens een analyse van de provincie uit 2017. Op kaarten van de landelijke stikstofuitstoot licht Twente fel op.

Vooral de heidegronden van het Springendal zijn erg stikstofgevoelig, en dat in een sterk agrarische streek: in Dinkelland zijn 535 boerenbedrijven. Om het Springendal te beschermen, moeten landbouwgronden omgevormd worden naar natuur, concludeerde de provincie, een plan dat op veel verzet stuitte van landbouworganisatie LTO en omwonenden.

De laatste jaren groeide de varkenshouderij van Paul Bruggink flink. Met 13.736 varkens heeft hij straks vier keer zoveel varkens als de gemiddelde varkensboer. Op zijn erf staan straks tien stallen. Uitbreiding maakt het makkelijker en goedkoper om verschillend veevoer te gebruiken en het is „economisch logisch”, zegt Bruggink. Of dit zijn bedrijf extra winstgevend maakt, wil hij niet zeggen.

Onvoldoende bescherming

Op Europees niveau is afgesproken dat kwetsbare natuurgebieden beschermd moeten worden, de Raad van State stelde in 2019 dat Nederland dit onvoldoende deed. De belangrijkste voorwaarde voor boeren die willen groeien en dicht bij een natuurgebied zitten: de stikstofuitstoot mag niet toenemen. Om aan te tonen dat dit niet gebeurt, toetsen boeren hun uitbreiding met een rekenmodel van het RIVM.

Op de website van het RIVM voerde Brugginks adviseur de details van de uitbreiding in: de coördinaten van het bedrijf, het aantal varkens (4.736) én de luchtwasser (type BWL 2009.12.V2), die de stallucht zuivert voordat deze over het land wordt uitgestoten.

Wat bleek? De totale stikstofuitstoot van Brugginks bedrijf zal met circa 7 procent dalen. Toch leidde zijn uitbreiding tot een verhit debat in de gemeenteraad van Dinkelland. Naast een verplichte vergunning van de provincie moest ook de gemeenteraad akkoord gaan met een wijziging van Brugginks bestemmingsplan, dat al wel voor agrarisch gebruik bestemd was.

GroenLinks en PvdA stelden dat in een later stadium deze vergunning niet meer aan de regels zou voldoen. „Het terugdringen van de veestapel zou het uitgangspunt moeten zijn”, zei Cel Severijn (PvdA). Maar VVD, CDA en Lokaal Dinkelland stemden in met de aanpassing van het bestemmingsplan. Bruggink keek de vergadering via de livestream. „Sommige partijen begrijpen het niet. Meer dieren leidt niet automatisch tot meer emissie.”

Maar de berekeningen die ten grondslag liggen aan het RIVM-model staan sinds een paar jaar ter discussie. Wageningen University & Research (WUR) onderzocht in 2018 het soort luchtwassers dat Bruggink wil gebruiken. Het rendement bleek lager dan waar het RIVM-rekenmodel van uitgaat. De ammoniakuitstoot verminderde niet met gemiddeld 85 procent, maar met 59 procent. In een paar gevallen werd zelfs (iets) meer stikstof uitgestoten.

En ook de ‘mestvloeren’ die melk- en rundveehouders gebruiken om de poep van koeien te scheiden van de urine, waardoor minder stikstof in de buitenlucht komt, werken veel minder goed dan gedacht, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2019.

Op het RIVM-model zelf is ook kritiek in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het vorige kabinet. Het model is weliswaar geschikt om op provinciaal niveau de stikstofuitstoot te berekenen, stelde een adviescommissie onder leiding van emeritus hoogleraar milieusysteemanalyse Leen Hordijk, maar niet geschikt voor de toetsing van individuele boerenbedrijven. Het leidt tot „schijnzekerheid”.

Mede op basis van de onderzoeken vernietigde de rechtbank in Utrecht vorige maand acht vergunningen voor de bouw van nieuwe stallen. Net als de stikstofzaak bij de Raad van State van 2019 was de zaak aangespannen door Johan Vollenbroek en zijn milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De provincie Utrecht stemde onterecht in met uitbreiding, volgens de rechter. Er moet beter worden uitgezocht of de stikstofuitstoot écht niet toeneemt.

Een bom onder het stikstofbeleid

In maart dit jaar floot de rechtbank Noord-Nederland, in een zaak eveneens aangespannen door MOB, de provincie Friesland terug, omdat die een Friese melkveehouder toestemming gaf uit te breiden. Onterecht, volgens de rechter, „omdat onvoldoende zeker is dat de emissie van het bedrijf in de vergunde situatie niet zal toenemen”. De toestemming werd vernietigd. Beide provincies gaan tegen de uitspraak in beroep.

De uitspraak in Friesland was „een bom onder het stikstofbeleid”, volgens MOB, en zou ertoe leiden dat honderden veehouderijen elders in het land ook niet meer zouden mogen uitbreiden.

Hoe vaak zijn uitbreidingsplannen de afgelopen 2,5 jaar goedgekeurd door provincies ondanks de twijfels van wetenschappers van het CBS en de WUR? In Friesland, Limburg, Gelderland mochten bij elkaar opgeteld zo’n 350 boeren uitbreiden. Daar bovenop is in Gelderland van ruim 100 aanvragen niet precies bekend hoe die zijn afgehandeld en 105 andere aanvragen zijn „nog in behandeling”. In Zeeland, Drenthe en Noord-Holland ging het in totaal om zo’n 10 uitbreidingen. Flevoland en Overijssel verstrekten na herhaaldelijk aandringen geen informatie.

Uit een inventarisatie van vergunningen die in Overijssel zijn verstrekt aan boerenbedrijven blijkt dat de afgelopen anderhalf jaar 54 boeren die de door de wetenschap bekritiseerde luchtwassers en mestvloeren gebruikten toestemming kregen uit te breiden. Of ze allemaal zijn uitgebreid en tot hoeveel extra stikstofuitstoot dit leidde, is niet bekend.

Zo installeerde een melkveehouder in Stegeren een mestvloer waardoor het aantal dieren kan toenemen van 90 naar 147 terwijl de stikstofuitstoot licht afneemt. En een varkenshouder in Haarle mag het aantal vleesvarkens op zijn boerderij uitbreiden van 1.900 naar 4.110; dankzij luchtwassers in twee van zijn stallen leidt dit tot een lichte afname van de stikstofuitstoot. Het gemiddelde varkensbedrijf telt 3.400 varkens.

Provincies baseren zich bij de inwilliging van verzoeken steevast op het RIVM-rekenmodel. Uitbreiding leidt nooit tot meer stikstofuitstoot, volgens de twaalf provincies. „Anders is vergunnen niet mogelijk”, volgens de provincie Gelderland. „De uitstoot is afgenomen of hoogstens gelijk gebleven”, reageert Noord-Brabant.

Maar dat is te kort door de bocht, vinden deskundigen. Het is zeer waarschijnlijk dat de natuur juist extra schade oploopt, zeggen zij. Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam: „De uitstoot van één boerderij is moeilijk te bepalen. Maar meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof geproduceerd wordt. Die kan je afvangen, maar dat gaat lang niet altijd goed.”

Ook Ralph Frins, onderzoeker natuurbeschermingsrecht aan de Radboud Universiteit, „sluit niet uit dat op bepaalde plekken wel degelijk sprake is van een toename van de stikstofuitstoot”, ook al is dat volgens de berekeningen niet het geval. „De kans daarop is groot als de stikstofuitstoot na wijziging van de veehouderij gelijk blijft of slechts beperkt afneemt. Als de wijziging daarentegen tot een grotere afname van de stikstofuitstoot leidt, wordt daarmee een buffer gecreëerd waarmee tegenvallers zouden kunnen worden opgevangen.”​

Het ministerie van Landbouw erkent „dat er gevallen zijn” waar de stikstofuitstoot toeneemt. Hoe vaak en bij hoeveel bedrijven dit voorkwam, weet het ministerie niet.

Europese regels

Volgens Kees Bastmeijer, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan Tilburg University, krijgen uitbreidingsplannen op het platteland te vaak voorrang boven het natuurbelang. Nieuwe vergunningen verlenen en al verstrekte vergunningen respecteren, mag volgens Europese regels niet leiden tot een verslechtering van de natuur, zegt Bastmeijer. Als de uitstoot stukken hoger uitvalt door onzekerheden in de berekeningen, is dat wel het geval, zegt hij: „En is de natuur de dupe.”

Provincies moeten, volgens de hoogleraar, op de hoogte zijn van actueel onderzoek, zoals dat van het CBS en de WUR. „Als er twijfel is over een vergunning moeten provincies niet afwachten tot de rechter hen terugfluit.”

Provincies kennen de wetenschappelijke onderzoeken, het advies van de commissie van Leen Hordijk en de rechterlijke uitspraken ook, zeggen ze. De uitspraken zijn in „interprovinciaal verband” bestudeerd, schrijft een woordvoerder van de provincie Friesland.

Provincies „trekken samen op”, reageert de provincie Gelderland. Oftewel: ze gaan verder op de oude voet, boeren mogen blijven uitbreiden. Een woordvoerder van de provincie Friesland: „Wij gaan door met het verstrekken van vergunningen, we voeren de wet uit zoals die nu is.” Er zijn ook twijfels over de methode. „De vraag is of dit juridisch houdbaar is”, zegt Friesland.

Volgens hoogleraar Bastmeijer gelden de rechtbankuitspraken ook voor boeren in andere provincies. „Door bedrijfsuitbreidingen op basis van onzekere berekeningen toe te staan, wordt het stikstofprobleem alleen maar groter. Helemaal als in de rest van Nederland dezelfde stalapparatuur wordt gebruikt.”

De stikstofberekeningen zijn uitgevoerd op basis van de „best beschikbare wetenschappelijke kennis die er is”, schrijft het ministerie van Landbouw in een reactie. De kennis wordt aangepast zodra hier „aanleiding toe is door nieuwe wetenschappelijke inzichten”. Het ministerie heeft recent verscheidene onderzoeken gestart om te kijken of de huidige kennis nog voldoet.

Paul Bruggink zou graag, net als zijn vader, doorwerken tot zijn 75ste. Hij hoopt dat een van zijn zoons (nu elf, negen en zeven jaar) het bedrijf op termijn overneemt. Maar daarvoor moet dat wel „toekomstbestendig” zijn. Uitbreiden is echt noodzakelijk, zegt Bruggink.

Zijn uitbreidingsplannen voert de varkensboer voorlopig niet uit; Bruggink wacht af hoe de vergunningendiscussie zich verder ontwikkelt. Denkt hij echt dat zijn uitstoot daalt met 4.736 varkens meer? „Ik geloof dat wel ja”, zegt hij. „Ik ga ervan uit dat die berekeningen kloppen.”

Mag deze varkensboer duizenden varkens extra houden? Source link Mag deze varkensboer duizenden varkens extra houden?

Internet Explorer Channel Network
Asia's Tech News Daily
News Related

OTHER NEWS

U.S. Covid vaccinations spike as several states confirm omicron cases

Eleven year-old Victoria Stout receives the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine at Rady's Children's hospital vaccination clinic in San Diego, California, November 3, 2021. Mike Blake | Reuters Covid vaccinations spiked over ... Read more »

Shriram Properties IPO to hit Dalal Street on December 8, to raise Rs 600 crore

Shriram Properties IPO South-based residential real estate development company Shriram Properties is set to launch its initial public offering (IPO) on December 8, 2021, with the plan to raise Rs ... Read more »

India's forex reserves down by $2.713 million to $637.687 billion

Representative image The country’s foreign exchange reserves declined by $2.713 billion to $637.687 billion in the week to November 26, RBI data showed. In the previous week ended November 19, ... Read more »

‘I also find meaning in the catering industry'

In ‘Why do you do what does? That is a question that has always fascinated me. Because of my religious upbringing in Staphorst, that interest led to a study theology ... Read more »

Evergrande creditors want to see money

Photo: ANP Creditors of the Chinese real estate group Evergrande have claimed an amount of 260 million dollars, converted about 230 million euros. Evergrande guaranteed that amount. The real estate ... Read more »

US employers added a sluggish 210,000 jobs in November

Source: Reuters America’s employers slowed the pace of their hiring in November, adding 210,000 jobs, the fewest in nearly a year. Friday’s report from the Labor Department also showed that ... Read more »

European Parliament demands stricter rules and more supervision of livestock transport

The European Parliament is very critical of the way livestock is transported in Europe. A parliamentary committee of inquiry that has been investigating this for a year and a half ... Read more »

Vodafone files application with govt for settlement of retro tax dispute

Vodafone British telecom giant Vodafone on Friday said it has filed an application with Indian authorities for settlement of their retrospective tax dispute. Vodafone further said it has “always been ... Read more »

Indian bankers may lose large parts of traditional business to Google Pay, Phonepe: Uday Kotak

Uday Kotak. Amid surging popularity of online payment systems, India’s top banker Uday Kotak said lenders based in the country may end up losing large portions of their traditional business ... Read more »

Back-to-back senior-level exits continue to haunt Dhanlaxmi Bank

Back-to-back resignations by top executives of Dhanlaxmi Bank have once again turned the spotlight on the Thrissur-based lender. The announcement came as a surprise to many. Iyer had retired as executive ... Read more »

Economy added just 210,000 jobs last month

The latest monthly data comes ahead of any impact from the omicron variant. Read more »

Investments in Karelia's Arctic districts are planned at almost $1.4 billion

More than 1,400 jobs will be offered, the region’s Governor Artur Parfenchikov noted Read more »

Many license plates of agricultural vehicles not known to insurers

Photo: ANP Nearly two in three owners of agricultural vehicles have not yet passed on their registration number to their insurer. This is reported by the Dutch Association of Insurers. ... Read more »

ECB boss stands firm: interest rate step in 2022 out of the picture

“I see inflation as a bump and it will eventually subside.” Lagarde firmly believes that this will happen as early as 2022. The ECB has indicated for some time that ... Read more »

Stocks making the biggest moves before the bell: Docusign, Didi Global, Moderna and more

Check out the companies making headlines before the bell Friday: DocuSign (DOCU) – The software stock sank 32% after its fourth-quarter sales guidance came in at a range of $557 ... Read more »

Chipotle Mexican Grill launches exclusive Cilantro Soap

Photo by: Chipotle Press Release Chipotle Mexican Grill is not just about food, and this was made evident when it announced another new item to its Chipotle Goods line. The ... Read more »

Hitachi and A*Star extend 3D-printing partnership for another 3 years

Second Minister for Trade and Industry Tan See Leng touring the SIMTech-Hitachi joint lab at Hitachi Metals’ plant in Tuas on Dec 3, 2021. SINGAPORE – Manufacturers in Singapore which ... Read more »

Singapore public offer of Digital Core Reit IPO is 16.1 times subscribed

No. 2401 Walsh Avenue in Silicon Valley is among the data-centre assets in Digital Core Reit’s initial portfolio. SINGAPORE (THE BUSINESS TIMES) – Pure-play data centre real estate investment trust ... Read more »

McDonald's Singapore adds Angus Mushroom Supreme, Sea Salt McFlurry to the menu

Photo by: McDonald’s Singapore Website McDonald’s Singapore just expanded its menu list with the addition of two new items. The restaurant chain was bringing back the Angus Mushroom Supreme burger ... Read more »

Hong Kong audit regulator, professionals deny claims of non-cooperation made by SEC's Gary Gensler

Hong Kong’s audit regulator and professionals have hit back against claims by the US Securities and Exchange Commission (SEC) that the city along with China does not cooperate with regulators ... Read more »

Johnson pledges legal help to woo electric vehicle giant Rivian to Britain

The PM has told Rivian boss RJ Scaringe that the government would use a special development order to facilitate the rapid construction of a new manufacturing plant at a site near Bristol, Sky News learns. Read more »

Markets in search of a direction as year-end nears

After topping 18,600 points in October, the benchmark Nifty 50 of the National Stock Exchange is now back to 17,200, the level where it was 12 weeks ago. In a ... Read more »

India's biggest Maruti dealer sells Hyderabad property for Rs 37 crore

Hyderabad 60.3 (Image: Reuters) Vallurupalli Varun Dev, who owns Varun Motors that claims to be India’s biggest Maruti car dealer, has sold a property in Hyderabad’s posh Jubilee Hills for ... Read more »

Ian King Business Podcast: Bounce-back fraud, Turkish inflation and Glorify app funding

Listen to “Bounce-back fraud, Turkish inflation, Glorify funding”. Today Sky’s Ian King is in conversation with the head of the National Audit Office, as the government comes under fire for ... Read more »

US largest trading partner of India during April-October: Govt

Source: AP The government on Friday said during the April-October period this fiscal, the US has once again emerged as the largest trading partner of India with bilateral merchandise trade ... Read more »

Foreign Affairs can leave the whole world outside the EU ‘orange'

The Ministry of Foreign Affairs does not have to adjust the travel advice to destinations outside the European Union. The ministry is allowed to give distant countries an orange travel ... Read more »

Emirates to buy 80 French fighter jets in 17 billion euro deal

Photo: ANP The United Arab Emirates has signed an agreement to buy 80 Rafale fighter jets from France. The purchase is part of a deal worth a total of 17 ... Read more »

Travel companies back down with judge: world remains orange, no separate advice for vaccinated

The companies wanted the generic orange travel advice for countries outside the EU to be dropped and demanded ‘reliable’ travel advice. The judge didn’t want to do that. Although it ... Read more »

Philips and Aegon put AEX in the red again

The Amsterdam AEX index returned an earlier profit on Friday and fell into the red, due to significant price losses by Philips and Aegon. Prosus also fell due to price ... Read more »

India can lead the digital society and become a global leader in its own right, says Mukesh Ambani

Mukesh Ambani, Chairman, Reliance Industries The first two decades of this century have seen exponential growth in connectivity technology, computing technologies, next-generation silicon chips and the convergence of many technologies leading to ... Read more »

China Tourism Duty Free postpones Hong Kong listing amid sluggish capital market conditions

China Tourism Group Duty Free has postponed its multibillion initial public offering in Hong Kong with the world’s largest travel retailer by sales blaming sluggish market conditions for the decision. ... Read more »

Service providers are busier, but Omikron is lurking

Photo: ANP Service providers in the euro countries got busier in November, but there may be a temporary effect. Companies indicated to research agency IHS Markit that they had fewer ... Read more »

‘We've been through quite a bit of shit together'

Eve“We live quite close to each other. So we put our agendas side by side: shall we fix that we have one day off a week together? That we can ... Read more »

Coal India auction to non-power sector up sharply on last year

Coal-India | Representative image State-run Coal India auctioned 3.2 million tonnes of coal exclusively for the non-power sector in November, a senior company official said, more than five times higher ... Read more »

Bank of England rate hike supporter gets Omicron jitters as firms face 'strongest inflation pressures for 23 years'

Michael Saunders indicates he could withdraw his support for a rate rise this month as the new COVID variant threatens to inflict more damage on the UK and wider global economy. Read more »

Brussels: industry must do more to prevent hacks

According to outgoing minister Stef Blok (Economic Affairs), government intervention is justified now that cyber incidents have increasingly greater economic and social consequences. In our country, for example, it was ... Read more »

Co-working market size to double over next 5 years at 15% CAGR: Report

Flexible workspaces are the preferred way to adopt the hybrid work model in a post-pandemic world, compared to options like changing existing office layouts or the hub-and-spoke model. This, among ... Read more »

Gainers & Losers: 10 stocks that moved the most on December 3

Indian Benchmark indices snapped the two-day winning streak and ended lower, with the Sensex closing below the 58,000-mark. At close, the Sensex was down 764.83 points, or 1.31%, at 57,696.46, ... Read more »

Affordable Housing | India on top for first-time homebuyers, South Korea among last three

India is among the top 10 countries in the world where buyers find it easier to purchase their first home and get on the property ladder, an analysis by Investing ... Read more »

COVID aid scheme fraud losses will not be recovered

Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic