EUDR พลิกบทบาทยางพาราไทยใช้อ้างอิงราคาโลก ทะยานสู่ผู้นำความยั่งยืน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท. ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กทย.) เปิดเผยว่าEUDR เป็นกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า โดยกำหนดให้สินค้าที่เข้าและออกจากสหภาพยุโรป ต้องผ่านเงื่อนไขสำคัญสามข้อได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่าสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก7สินค้า โกโก้ กาแฟ ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง ไม้และยางพารา ต้องไม่ได้ผลิตบนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า

 

eudr พลิกบทบาทยางพาราไทยใช้อ้างอิงราคาโลก ทะยานสู่ผู้นำความยั่งยืน

ต้องมาจากกระบวนการผลิตที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่างๆของประเทศผู้ผลิตเช่นกฎหมายที่ดินแรงงานสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมป่าไม้และภาษี และได้รับการตรวจสอบและประเมินค่าตามขั้นตอนที่สหภาพยุโรปกำหนดโดยผู้ประกอบการต้องส่งรายงานการตรวจสอบก่อนจะนำเข้าหรือส่งออกสินค้า

ซึ่งกฎหมายนี้ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2566 แต่สหภาพยุโรปได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอีก 18 เดือนจนกว่าจะเริ่มนำกฎหมายมาสู่การปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ในวันที่ 30 ธ.ค.2567 นี้และให้เวลาปรับตัวเพิ่มอีก 2 ปีก่อนจะนำมาใช้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ส่งออกรายย่อยในวันที่ 30 มิ.ย.2568

สำหรับประเทศไทย เกี่ยวข้องที่สุดคือยางพาราและผลิตภัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้านานแล้ว กฎหมายนี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค ส่วนหนึ่งเพราะไทยมีองค์กรที่ดูยางพาราที่ชัดเจน มีการจัดเก็บข้อมูล ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ จึงสามารถแยกแยะพื้นที่ยางพาราที่ถูกและไม่ถูกกฎหมายออกจากกันได้ โดยปัจจุบันมีพื้นที่ถูกต้อง อยู่22 ล้านไร่ในจำนวนนี้ 90%ได้จัดเก็บพิกัดสวนยางไว้แล้วเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับทะเบียนเกษตรกร กำหนดเลขทะเบียนและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ทั้งในตลาดกลางซื้อขายยางพารา หรือ TRT (Thai Rubber Trade) ของ กยท.เอง สหกรณ์และสุดท้ายคือผู้ประกอบการที่รับซื้อ

ซึ่งปัจจุบันกยท. อยู่ระหว่างประสานเพื่อให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการใช้แบบฟอร์มการรับซื้อยางพาราเดียวกันกับที่กทย.ออกแบบไว้ใกล้เคียงกับของสหภาพยุโรป เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ตรวจสอบและป้องกันการเวียนเทียนยาง

“เบื้องต้นผู้ประกอบการยางทุกรายเห็นด้วยกับแผนการดำเนินการของ กยท. แม้ว่าแต่ละปี ไทยจะส่งออกยางไปในตลาดอียูเพียง 5 แสนตันต่อปีจากความต้องการ 3 ล้านตัน แต่ผู้ผลิตยางล้อทั้งจีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ต่างก็ส่งออกล้อยางและผลิตภัณฑ์ในตลาดอียูทั้งสิ้น และทุกประเทศต้องปฏิบัติตามกฎEUDR ซึ่งมีเพียงไทย และ แอฟริกาใต้ เท่านั้นที่ทำได้ ”

eudr พลิกบทบาทยางพาราไทยใช้อ้างอิงราคาโลก ทะยานสู่ผู้นำความยั่งยืน

 

ดังนั้นในเร็วๆนี้ กยท.จะเดินทางไปเจรากับแอฟริกา เพื่อให้ใช้ราคายางไทยเป็นราคาอ้างอิงการขาย จากที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ราคายางในตลาดโลกจะอ้างอิงจากSingapore Commodity Exchange (SICOM)การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้ราคายางของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ผลิตยางที่มีคุณภาพตามEUDR นี้ต่างมุ่งหวังที่จะขายได้ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคายางทั่วไป ซึ่งโดยกลไกความต้องการของยางพาราประเภทนี้จะส่งผลให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ในขณะที่่กยท.จะไม่ระบุอัตราราคาที่บวกเพิ่ม เนื่องจากเสี่ยงที่จะส่งผลให้ราคายางพรีเมี่ยมเหล่านี้อยู่ในระดับสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการจะรับได้ และหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน

ในขณะเดียวกัน กยท.จะแยกจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ(CESS) จากการส่งออกเพิ่มขึ้น จากปกติจะเก็บคงที่ที่ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 2.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้น เพื่อนำรายได้เหล่านั้นไปส่งเสริมเกษตรกร

สำหรับตามกฎหมายEUDR ระบุให้มีระบบการตรวจสอบและการประเมิน การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ประกอบการต้องรวบรวมข้อมูลเอกสารสถิติที่แสดงว่าสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไข โดยต้องเก็บข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย5 ปีนับจากวันที่วางจำหน่ายหรือส่งออก เช่น รายละเอียดของสินค้า ประเทศที่ผลิต พิกัดทางภูมิศาสตร์ของแปลงที่ดินที่ผลิตสินค้า ปริมาณของสินค้า วันและเวลาผลิตข้อมูลการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม

หากผู้ประกอบการพบความเสี่ยงต้องดำเนินการลดความเสี่ยงให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จัดให้มีนโยบายการควบคุมและวิธีการดำเนินการที่เหมาะสม โดยการระบุความเสี่ยงของแต่ละประเทศ จะใช้เกณฑ์ คืออัตราการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า อัตราการขยายพื้นที่การเกษตรของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องนำเข้าข้อมูลที่รวบรวมประเมินความเสี่ยงผลที่เกิดต่อการทำลายพื้นที่ป่าและมีการกระทำขัดต่อกฎหมายระหว่างการผลิตหรือไม่

โดยระเบียบฉบับนี้มีการจัดทำระบบการประเมิน ประเทศหรือเขตออกเป็น 3 ระดับ

คือความเสี่ยงสูงคือกลุ่มประเทศหรือเขตที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยงสูงที่สินค้าเป็นไปตามกฎจะได้รับการสุ่มตรวจ 9% ของสินค้าทั้งหมด

ความเสี่ยงมาตรฐานประเทศหรือเขตที่ประเมินแล้วไม่ถูกจัดเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงสูงหรือต่ำจะได้รับสุ่มตรวจสินค้า 3% ของทั้งหมด

และความเสี่ยงต่ำประเทศหรือเขตที่การรับประกันเพียงพอว่าสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มประเทศดังกล่าวอยู่ในระดับดีเยี่ยมจะได้รับการสุ่มตรวจ 1% ของสินค้าทั้งหมด

ส่วนข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 3,167,350.86 เฮกตาร์ จัดเก็บพิกัด 1.9 8 ล้านแปลงจาก 2.2 ล้านแปลงของสวนยางที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง 1, 682,111 ราย สถาบันเกษตรกร 1,097 สถาบัน 3,25,754 ราย ผู้ประกอบการ 565 ราย มีตลาดกลางยางพารา 8 แห่ง 5,073

ทั้งนี้ สิ้นเดือน เม.ย. นี้กระทรวงเกษตรฯจะ Kick off ในครั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จและขยายโอกาสทางการค้ายางพาราให้กว้างยิ่งขึ้น จัดทำระบบการซื้อขายผ่านตลาดกลางยางพารา ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรการที่ EUDR กำหนด ในการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา พร้อมทั้งขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพการค้าการลงทุนของอุตสาหกรรมยาง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราของไทย

OTHER NEWS

10 minutes ago

British Gas customers could receive free cash if they're struggling to pay bills

10 minutes ago

Falcons TE Kyle Pitts explains why he feels like a 'super rookie' with a new coaching staff, healthy knee

10 minutes ago

Fans Support Valerie Bertinelli After She Shares Vulnerable Video About Motherhood

12 minutes ago

‘Cautiously optimistic’: Okanagan tourism operators prepare for unofficial start to summer

13 minutes ago

Canada earns 3-1 win over China in women's Volleyball Nations League

13 minutes ago

Nicholas Bennett sets world record in men's SM14 200m IM at Canadian swimming trials

13 minutes ago

What Are the Red Wings' Best Trade Assets Heading into the Offseason?

13 minutes ago

Ram Vilas, Ram Ratan, Pashupati: How Hajipur Elected Leaders Named After Hindu Gods Over The Years

13 minutes ago

'Ignore Tory fibs - Mirror poll puts Starmer on course for bigger landslide than Blair'

14 minutes ago

Ty Gibbs tops Friday's practice at North Wilkesboro

15 minutes ago

Mercedes-Benz workers in Alabama vote against union in major blow to UAW

15 minutes ago

Ex-Honolulu prosecutor and five others found not guilty in bribery case

15 minutes ago

Sources: Ex-Angels IF David Fletcher bet with Mizuhara bookie

16 minutes ago

Alleged A-League betting scandal set to cost international a spot at the World Cup following dramatic pre-dawn arrest

16 minutes ago

A slice of the perfect high street? Punters want vintage shops, record stores, artisan coffee, a decent pub and a Chinese restaurant in their dream town centre, study shows

16 minutes ago

Moment Sainsbury's staff in London drag suspected shoplifter on the floor as he screams 'Allahu Akbar' before beating him up in the storeroom - as stunned customer films the drama

17 minutes ago

MLB Rookie Ace Makes Incredible History In Second Career Start

17 minutes ago

Soccer-Injured Shaw likely to miss Brighton match, says Man Utd boss

17 minutes ago

Think Inflation Is Cooling? Think Again.

17 minutes ago

Coca-Cola has been taking water, for free, from Perth's aquifers for decades. Here's what we know

18 minutes ago

How to look after your gut: A masterclass with Eve Kalinik

18 minutes ago

Man Utd transfer news: Red Devils scout €25m Japanese attacker

18 minutes ago

Jim Cramer looks ahead to see if this market rally can continue

18 minutes ago

Univ. of Michigan regent on student protest at his home

18 minutes ago

Pretty penny lane: Sir Paul McCartney becomes first UK billionaire musician

18 minutes ago

Arsenal Transfer News: Brilliant wildcard Joshua Kimmich signing ruined by Thomas Tuchel's Bayern exit

18 minutes ago

Sony & Paramount Sign Non-Disclosure Agreement Allowing Deal Talks To Start, But It’s Not Looking Like A $26 Billion Bid For Whole Company Anymore

18 minutes ago

PoK was and will remain a part of India, says Rajnath Singh

19 minutes ago

European gas storage 'is very full', SNAM CEO says

19 minutes ago

Toronto’s Summer McIntosh breaks world record in 400m IM at Canadian Olympic trials

23 minutes ago

Alleged A-League betting scandal set to cost international a spot at the World Cup following dramatic pre-dawn arrest

23 minutes ago

Think the heoes of yesteryear wouldn't last five minutes in today's game? THINK AGAIN, writes JEFF POWELL, as he names his forever England team

24 minutes ago

Which of These Restored 1958 GM Sport Coupes Would You Want to Drive?

24 minutes ago

Here’s When Every Episode of ‘Bridgerton’ Season 3 Drops

24 minutes ago

New York Giants position group named weakest in NFL

24 minutes ago

Favorites stage 14 Giro d'Italia 2024 | Will Ganna prevail around Lake Garda, or will Pogacar overpower everyone yet again?

24 minutes ago

Avbob extended a helping hand to the victims of the George building collapse

24 minutes ago

Unbeaten Leverkusen facing three finals in a week, says Alonso

25 minutes ago

Cowboys TE Jake Ferguson says 'I'm not even scratching my surface' after breakout 2023 season

25 minutes ago

Scotty McCreery Calls His Album 'Rise & Fall' His "Favorite Project" He's Ever Done | ACM Awards 2024