BITE SIZE : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

Prachachat BITE SIZE โดย พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

13 เมษายน 2567 เป็นเริ่มต้นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง

และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้ จะถึงคิวของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ที่จะปรับขึ้น 10% เป็นจำนวน 2 งวด

ค่าแรงขั้นต่ำ และเงินเดือนของข้าราชการ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพิ่มขึ้นขนาดไหน

Prachachat BITE SIZE สรุปรายละเอียด ดังนี้

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท 10 จังหวัดท่องเที่ยว

คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มีการเคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัดนำร่อง และขึ้นในบางพื้นที่นำร่อง ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง เจาะจงที่ธุรกิจโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ คือ

  1. กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา
  2. จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
  3. จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
  4. จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
  6. จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
  7. จังหวัดภูเก็ต (ทั้งจังหวัด)
  8. จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ
  9. จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่ยังไม่อยู่ในรายชื่อ 10 พื้นที่นี้ ค่าแรงขั้นต่ำ ยังคงอยู่ที่ 330-370 บาท ตามที่มีการปรับขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

bite size : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

โดยเหตุผลที่มีการปรับขึ้นเฉพาะ 10 พื้นที่นี้ คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มองว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง และ 10 พื้นที่/จังหวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง

คณะกรรมการค่าจ้างฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และได้พิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

ส่วนกลุ่มธุรกิจต่อไปที่จะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ คือกลุ่มธุรกิจภาคการส่งออก และโลจิสติกส์

ปรับเงินเดือนข้าราชการ ทั้งใหม่และเก่า

สำหรับกลุ่มข้าราชการนั้น เป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อปีที่แล้ว ที่เห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ถึง 2 งวด ในทุกคุณวุฒิ ตั้งแต่ ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยงวดแรก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคมนี้ และงวดถัดไป เริ่ม 1 พฤษภาคม 2568

และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนชดเชย สำหรับผู้รับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุใหม่ มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี โดยปรับเงินเดือนชดเชย 2 ครั้ง พร้อมการปรับเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และ 2

bite size : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เห็นควรพิจารณาปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็นเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท

และปรับเพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท เป็นเดือนละ 11,000 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท

โดยเป็นไปตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จะต้องมีการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในช่วงปี พ.ศ. 2555 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้เงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มีดังนี้

 • ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
 • ผู้รับบำนาญปกติ
 • ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
 • บำนาญพิเศษ
 • บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการระหรือผู้อยู่ในอุปการะ

และผู้ที่ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วเกินกว่า 11,000 บาทอยู่แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

ปรับเงินเดือนครู

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ

โดยเงินเดือนครูบรรจุใหม่ ในระดับครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 16,560 บาทต่อเดือน ในงวดที่ 1 และขยับขึ้นเป็น 18,220 บาทต่อเดือน ในงวดที่ 2 และเงินเดือนครูบรรจุใหม่ จะแตกต่างกัน ตามวุฒิที่บรรจุเข้าเป็นข้าราชการ

bite size : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

ส่วนข้าราชการที่บรรจุก่อนหน้านี้ จะมีการปรับชดเชยด้วยเช่นกัน พร้อมกับการปรับเงินเดือนครูแรกบรรจุ โดยงวดที่ 1 ปรับขึ้นสูงสุด 2,120 บาท และงวดที่ 2 ปรับขึ้นสูงสุด 2,330 บาท ตามคุณวุฒิและช่วงเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน

bite size : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

อ่านเพิ่มเติม : ขึ้นเงินเดือนครู เริ่ม 1 พ.ค. 2567 เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ เพิ่มขึ้นเท่าไร

ประกาศเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ ปี 2567

สำนักงาน ก.พ. มีการประกาศ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ ปี 2567 ใน 4 กลุ่มตำแหน่ง คือ

 • ประเภทบริหาร ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 21,000 บาท
 • ประเภทอำนวยการ ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 10,000 บาท
 • ประเภทวิชาการ ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 15,600 บาท
 • ประเภททั่วไป ระตับทักษะพิเศษ ได้เงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท

โดยอัตราเงินประจำตำแหน่งใหม่นี้ มีผลเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

bite size : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

ติดตาม Prachachat BITE SIZE EP.50 ได้ที่ https://youtu.be/S8YhGMB7QdE

เข้าใจง่าย ได้ความรู้ ทุกสถานการณ์ข่าว กับ “Prachachat BITE SIZE” ทุกวันเสาร์ 11.00 น. ทุกช่องทางออนไลน์ของประชาชาติธุรกิจ

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : BITE SIZE : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : https://www.prachachat.net

OTHER NEWS

22 minutes ago

Kate Emery: Let’s talk about sex (please)

22 minutes ago

Mad Max Aussie shooting location you can see where Chris Hemsworth and Anya Taylor-Joy acted

22 minutes ago

Ten Hag 'set his team up perfectly'

22 minutes ago

Chelsea & Newcastle learn European fate after Man Utd's FA Cup triumph

22 minutes ago

Blue Jackets expected to hire former Hurricanes executive

22 minutes ago

Five tips for losing weight and living longer, according to Doctor Michael Mosley

22 minutes ago

Dordaak Kepap Library and Youth Centre Hub: council secure last-minute State funding to cover $7.5m shortfall

23 minutes ago

Erik ten Hag unclear on future despite Manchester United’s FA Cup win

23 minutes ago

I’m 54 and have $2.6 million saved. My husband, 68, wants me to retire early, but he has very little retirement savings. What should I do?

23 minutes ago

‘I’m absolutely delighted’ – Rosallion edges out Haatem for Irish Guineas gold at the Curragh

23 minutes ago

Red-hot Bulls attack can be even sharper

23 minutes ago

Chicago Bears head coach addresses Caleb Williams' 'rough' day

23 minutes ago

Mallikarjun Kharge draws parallels between PM Modi and poison; ‘still insist on licking it’

24 minutes ago

Wexford woman features in brand new six part DIY series

24 minutes ago

Lewis Hamilton points to George Russell’s upgraded front wing for latest qualifying defeat

24 minutes ago

What is the difference between Memorial Day and Veterans Day?

24 minutes ago

Is SNL new tonight on May 25, 2024? Here's the answer

24 minutes ago

Democrats demand Alito recuse himself from Trump, Jan 6 cases, citing impartiality concerns over flag scandal

24 minutes ago

Football agent who works for Erik ten Hag's reps appears to suggest Thomas Frank's PR team leaked report that Man United will sack him - before hastily deleting

24 minutes ago

Diddy's star on the Hollywood Walk of Fame will NOT be removed - despite disturbing footage of him beating ex-girlfriend Cassie' Ventura

24 minutes ago

The Star Trek Universe Is in Very Good Hands Jonathan Frakes Bids Farewell to Star Trek: Discovery

24 minutes ago

10 unbelievable stats from Man Utd’s outstanding FA Cup victory over Man City

24 minutes ago

In high-profile UP seat, will simmering anger over Agnipath trump caste loyalties?

24 minutes ago

You can’t afford another gaffe, senior Tories tell Rishi Sunak

28 minutes ago

Third time unlucky for Leinster as Toulouse win European Champions Cup

28 minutes ago

CBSA workers vote in favour of strike mandate

29 minutes ago

Plymouth Brethren: Man who grew up in church ‘cult’ said he attempted suicide after leaving

29 minutes ago

Clive Myrie opens up about racist death threats: ‘He threatened to do something “unspeakable” to me’

29 minutes ago

Maguire’s super Saturday: Three games and 20 players who could make or break the Blues

29 minutes ago

F1 starting grid: What is the grid order for the 2024 Monaco Grand Prix?

29 minutes ago

Food Banks Canada rates Alberta D- in annual poverty report card

30 minutes ago

Friday's preholiday travel breaks the record for the most airline travelers screened at US airports

35 minutes ago

Sir Jim Ratcliffe IGNORES question on whether Erik ten Hag will be sacked after FA Cup win, with Man United co-owner turning his back on journalist in tunnel at Wembley

35 minutes ago

Erik ten Hag shares emotional embrace with 'star boys' Alejandro Garnacho and Kobbie Mainoo after Manchester United win the FA Cup... with the Dutchman 'unsure' over his future

35 minutes ago

Newcastle fans are hilariously mocked as video of them singing 'Europe again' goes viral - after Man United's FA Cup final win guarantees Europa League football at Magpies' expense

35 minutes ago

Pep Guardiola hails Erik ten Hag as an 'extraordinary manager and lovely man', with Dutchman on the brink of being sacked... but the Man City boss insists the Red Devils were NOT the better side at Wembley

35 minutes ago

Demi Moore is the epitome of chic in an off-the-shoulder black dress with a thigh-high split and oversized white bow as she's joined by Eva Green, Andie MacDowell and Elle Fanning during the 77th Cannes Film Festival Closing Ceremony

35 minutes ago

Kaia Gerber shows off her abs in a sexy black top on a date night with her boyfriend Austin Butler in NYC

37 minutes ago

Paul McCartney jokes Bruce Springsteen has ‘never worked a day in his life’

37 minutes ago

Rafael Nadal says he is feeling better and this might not be his last French Open

Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch