เฮ! รับสงกรานต์ แรงงาน 10 จว. รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน เริ่มใช้ 13 เม.ย.

เฮ! รับสงกรานต์ แรงงาน 10 จว. รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน เริ่มใช้ 13 เม.ย. นายจ้างไม่จ่ายมีความผิดตาม กม.

เมื่อวันที่ 12 เมษายน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยมีผลวันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป นั้น เป็นไปตามมติในที่ประชุมของคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ 400 บาท

เมื่อถามว่าหลังจากประกาศใช้แล้ว จะมีลูกจ้างที่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างประมาณกี่คน นายไพโรจน์กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำลังรวบรวมข้อมูลว่าหลังจากมีการประกาศใช้ไปแล้ว จะมีลูกจ้างที่ได้รับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กำหนดทั้งหมดกี่คน เพื่อนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ในวันที่ 17 เม.ย.2567 นี้ เชื่อว่าจะมีตัวเลขเบื้องต้นแล้ว

ถามต่อว่าเมื่อประกาศมีผลวันที่ 13 เม.ย. หมายความว่านายจ้างต้องคิดค่าจ้างให้ลูกจ้างนับตั้งแต่วันดังกล่าวใช่หรือไม่ นายไพโรจน์กล่าวว่า นายจ้างรับทราบเรื่องการประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาทแล้ว ซึ่งระยะแรกจะมีการปรับในธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวก่อน เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้

เมื่อถามว่าหากลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ไม่ได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร นายไพโรจน์กล่าวว่า เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือเป็นกฎหมายแล้ว ดังนั้น หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งลูกจ้างเองถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถติดต่อมายังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม ระบุว่า

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่จ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานประเภทกิจการโรงแรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 และ มาตรา 87 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในประเภทกิจการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรมระดับการให้บริการ 4 ดาวขึ้นไป และมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

ข้อ 2 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละสื่ร้อยบาท ในท้องที่ ดังนี้

(1) กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน วัฒนา

(2) จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนา

(3) จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา

(4) จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

(5) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน

(6) จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก

(7) จังหวัดภูเก็ต

(8) จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลเพ

(9) จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

(10) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตเทศบาลนครเกาะสมุย

ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ตามข้อ 2 คำว่า “วัน” หมายถึง เวลาทำงานปกติของลูกจ้างซึ่งไม่เกินชั่วโมงทำงานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานน้อยกว่าเวลาทำงานปกติเพียงใดก็ตาม

(1) เจ็ดชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

(2) แปดชั่วโมง สำหรับงานอื่นซึ่งไมใช่งานตาม (1)

ข้อ 4 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราวันละสี่ร้อยบาท

ข้อ 5 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567

ไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการค่าจ้าง

เฮ! รับสงกรานต์ แรงงาน 10 จว. รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน เริ่มใช้ 13 เม.ย.

ภาพประกอบข่าว

เฮ! รับสงกรานต์ แรงงาน 10 จว. รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน เริ่มใช้ 13 เม.ย.

ภาพประกอบข่าว

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : เฮ! รับสงกรานต์ แรงงาน 10 จว. รับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน เริ่มใช้ 13 เม.ย.

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : https://www.matichon.co.th

OTHER NEWS

14 minutes ago

Zelensky urges Biden to attend Ukraine peace summit – saying only Putin would applaud him staying away

14 minutes ago

Defence Minister outlines what support the Albanese government is deploying for PNG

14 minutes ago

Director General of National Media Office visits UAE pavilion at Gulf Radio and Television Festival in Manama

14 minutes ago

Saudi Leadership Congratulates President of Azerbaijan on Independence Day

14 minutes ago

ASX drifts lower in ‘directionless’ trading

14 minutes ago

Requests from Ukrainian 'friends in need' has fallen on 'deaf ears'

14 minutes ago

Porsche 911 GTS hybrid ushers in facelifted Carrera range, SA pricing announced

14 minutes ago

Jerry Seinfeld cries while remembering emotional trip to Israel after Oct. 7

14 minutes ago

Big Oil and the Chamber plan to defend Biden’s climate law from Trump

14 minutes ago

Here’s how you can get free fitness classes in Dubai next week

14 minutes ago

Charley Hull spotted ripping a dart while signing autographs at the U.S. Women's Open

14 minutes ago

"Highly inappropriate": Judge admonishes Trump attorney for jail remark

14 minutes ago

YouTube is becoming unwatchable for ad block users – thanks to this powerful new crackdown tactic

15 minutes ago

Tesla owner says car in ‘full self-driving mode’ failed to detect a moving train

15 minutes ago

US pier constructed off Gaza has broken apart

15 minutes ago

Prince Harry’s raging statement slamming ‘abuse’ suffered by Meghan, Duchess of Sussex stripped from royal family site

15 minutes ago

Ronan Keating worries fans by revealing wife has ‘challenge ahead’ 

15 minutes ago

James Blunt declares ‘Star Wars’ bosses’ pressure killed Carrie Fisher

15 minutes ago

Victoria Beckham confesses body insecurities stopped her sitting on beach watching kids play

16 minutes ago

Slow progress on insulating homes adds £3.2bn to UK energy bills – think tank

16 minutes ago

'Total joke': Josh Hawley's bid to win labor support just backfired

19 minutes ago

Former South Dakota mayor charged in triple homicide

19 minutes ago

Swimmer, 20, dies after getting into difficulty in the sea at popular North Wales beach on Bank Holiday Monday

19 minutes ago

Is Naomi Biden pregnant? Joe's 30-year-old granddaughter was 'the talk' of the state dinner as speculation mounts she will make him a great grandfather by the election

19 minutes ago

The truth about the prominent TikTok dance group who are believed to be trapped in a CULT masquerading as a management company - as family members claim they have been banned from making contact

19 minutes ago

Family issue warning after father, 45, not wearing helmet while riding an e-scooter dies in horror smash

19 minutes ago

Video: Ariana Grande's ex-husband Dalton Gomez holds on to his girlfriend Maika Monroe after they arrive at LAX airport

19 minutes ago

Video: Molly Ringwald says she was 'taken advantage of by predators' as a young actress in Hollywood

21 minutes ago

48 C in Mexico: What happens when extreme heat hits? | About That

21 minutes ago

Orlando Pirates wants to tie striker Tshegofatso Mabasa to a new deal after he won the PSL Golden Boot Award

21 minutes ago

Trump is a ‘clown’ who will become ‘dictator for life’, says De Niro outside court

21 minutes ago

Mum and baby can't sleep due to busker singing Oasis outside her flat 24/7

21 minutes ago

Terrified passengers brace for emergency water landing on flight from Jamaica to Florida

21 minutes ago

Ex-footballer attempts world record

22 minutes ago

Enzo Maresca sacking at Parma explained ahead of Chelsea move

22 minutes ago

Take a look at this season's colourful grad dresses

22 minutes ago

What Did Richard Dreyfuss Do? His Controversial Jaws Screening, Explained

22 minutes ago

Leave It To Beaver's Toilet Controversy Almost Flushed The Show Down The Drain

23 minutes ago

‘It was just chaotic': Passengers don life vests on Florida-bound Spirit flight forced to return to Jamaica

24 minutes ago

Fire forces closure of emergency room at hospital in Listowel, Ont.