เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050

Asia's Tech News Daily

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon ภาพประกอบข่าว

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า เนสท์เล่ ประเทศไทย ได้ประกาศแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Roadmap) ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เดินหน้ามิติความยั่งยืนใน 4 ด้าน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลและฟื้นฟูระบบอาหาร

“กว่า 150 ปี ที่เนสท์เล่มุ่งดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทอาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เราเชื่อว่า การผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่รสชาติดีและมีประโยชน์เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา แต่ในวันนี้ โลกของเราต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้อาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการที่ดีอาจมีไม่เพียงพอและไม่สามารถเข้าถึงได้ เราต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน และนี่จึงเป็นเหตุผลที่เนสท์เล่ได้กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนในประเทศไทย และจะดำเนินงานครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อประเทศไทยและโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป”

ทั้งนี้ เนสท์เล่ ประเทศไทยได้กำหนดแผนงานด้านความยั่งยืนใน 4 ด้านหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อผลักดันเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ให้สำเร็จลุล่วง อันได้แก่

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon Public Co.,Ltd.

1.บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (Sustainable Packaging)

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon ภาพประกอบข่าว

เนสท์เล่ ประเทศไทยมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตปลอดขยะให้คนรุ่นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ

เนสท์เล่ระดับโลกในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 ซึ่งในปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์ของเนสท์เล่ในไทยกว่า 90% สามารถนำไปรีไซเคิลได้

เนสท์เล่ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หลอดกระดาษโค้งงอได้ที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ UHT ซึ่งทดแทนการใช้หลอดพลาสติกกว่า 500 ล้านหลอดในปี 2021 บรรจุภัณฑ์แบบ Monostructure ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทเดียวกัน และสามารถนำไปรีไซเคิลได้เป็นครั้งแรกของโลก บรรจุภัณฑ์ภายนอกแบบกระดาษ ซองไอศกรีมแบบกระดาษโดยไม่มีการเคลือบพลาสติกครั้งแรกในธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทย และ กาแฟกระป๋องอะลูมิเนียม 100% ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ ยังลดปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ในการผลิตขวดน้ำดื่ม และพลาสติกหุ้มแพคอีกด้วย ทั้งหมดนี้ ส่งผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ได้ถึง 470 ตันภายในปี 2021

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon ภาพประกอบข่าว
เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon Public Co.,Ltd.

2.การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (Water Stewardship)

เนสท์เล่มุ่งดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งในโรงงานและชุมชนรอบข้าง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาได้ลดการใช้น้ำในโรงงานได้ 4.8% ต่อค่าเฉลี่ยของการผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2018

โรงงานผลิตน้ำดื่มของเนสท์เล่ 2 แห่ง คือโรงงานอยุธยา และสุราษฎร์ธานี ยังเป็นรายเดียวในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับสากลจาก Alliance for Water Stewardship (AWS) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานระดับโลกในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และรับรองบริษัทที่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันและมีการร่วมมือกับชุมชน

นอกจากนั้น เนสท์เล่ยังได้ริเริ่ม “โครงการเยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ด้วยความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกป้องและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนให้แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบ

โครงการดังกล่าวสร้างผลดีต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านใน 13 ตำบล จากการสำรวจร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า น้ำในคลองขนมจีนมีคุณภาพดีขึ้นจากตัวชี้วัดทางเคมีและชีวภาพต่าง ๆ อาทิ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) และ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และจำนวนสัตว์น้ำ เช่น หอยกาบ หอยขม และกุ้งฝอย มีมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนสามารถนำน้ำในคลองมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นถึง 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร ในการอุปโภคและใช้ในการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon Public Co.,Ltd.

3.การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน (Sustainable Sourcing)

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่เนสท์เล่ ประเทศไทยให้ความสำคัญเสมอมา เพื่อช่วยปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนให้มีผลผลิตอย่างยั่งยืน โดยในประเทศไทย เนสท์เล่ได้ใช้น้ำนมวัวและเมล็ดกาแฟโรบัสต้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 100%

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon ภาพประกอบข่าว

โครงการหลักที่เนสกาแฟได้จัดทำคือโครงการ “Nescaf? Plan” ที่ได้กระจายต้นกล้ากาแฟสายพันธุ์ที่ดีให้กับชาวสวนกาแฟ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเกษตรในการปลูกกาแฟ ส่งเสริมการปลูกพืชร่วม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากผลิตผลในระยะยาว โดยในแต่ละปี เนสท์เล่ได้จัดการอบรมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า 2,000 คน และกระจายต้นกล้ากาแฟให้เกษตรกรในท้องถิ่นรวมกว่า 3.5 ล้านต้นนับตั้งแต่ปี 2006 รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟกว่า 2,500 คนให้ผ่านเกณฑ์การทำสวนกาแฟตามมาตรฐานสากล 4C (Common Code for Coffee Community)

นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังสนับสนุนการทำเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูในการจัดการฟาร์มโคนม ด้วยการอบรมและสนับสนุนการจัดการระบบโภชนะสำหรับวัวเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณน้ำนมดิบ รวมทั้งให้ความรู้เกษตรกรในการยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และให้ความช่วยเหลือให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำและนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในฟาร์มอีกด้วย

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon Public Co.,Ltd.

4.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Reduction)

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า เนสท์เล่ ประเทศไทยได้นำร่องใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทแบบควบคุมอุณหภูมิ รถสามล้อไฟฟ้าขายไอศกรีมเนสท์เล่ รวมถึงตั้งเป้าเปลี่ยน 41% ของกลุ่มรถยนต์ผู้บริหารให้เป็นรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงภายในปี 2022 นอกจากนี้ บริษัทยังริเริ่มใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025

นอกจากนั้น เนสท์เล่ยังได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยแนวคิด 3R คือ Reduce, Rethink, Replace และในปัจจุบันโรงงานทุกแห่งของเนสท์เล่ไม่มีขยะฝังกลบ

“จากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานด้านความยั่งยืนทั้ง 4 ด้าน เรามั่นใจว่าเนสท์เล่ ประเทศไทย จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ภายในปี 2025 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งในปี 2030 และบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ได้ในปี 2050 ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเส้นทางการดูแลและฟื้นฟู หรือ Regeneration ของเรา โดยมุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจที่มากกว่า “การไม่ทำร้ายโลก” สู่ “การดูแลและฟื้นฟู” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และส่งผลดีต่อระบบอาหารในวงกว้าง เนสท์เล่ ประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนคำมั่นสัญญาของเนสท์เล่ระดับโลกในการเร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการดูแลและฟื้นฟูระบบอาหาร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกร และพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน ด้วยคำมั่นสัญญาระยะยาวของเราในการดูแลและฟื้นฟูเพื่อสร้างโลกที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป” นายวิคเตอร์กล่าว

เนสท์เล่ ประเทศไทย ประกาศ Roadmap สู่เป้าหมาย Net Zero ปี 2050
© Matichon ภาพประกอบข่าว

ชมวิดีโอแผนงานด้านความยั่งยืนของเนสท์เล่ได้ที่ https://youtu.be/VB4Ra3vKMcg

Internet Explorer Channel Network
Asia's Tech News Daily
News Related
 • ‘สราวุฒิ' ยังยึดผู้นำอาเซียนจักรยานทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์

  © Matichon ภาพประกอบข่าว ‘สราวุฒิ’ ยังยึดผู้นำอาเซียนจักรยานทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์     การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2021” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางจังหวัดสงขลา-พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ตรัง-สตูล ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม เป็นการแข่งขันประเภททีมชาย สเตจที่ 5 เริ่มปล่อยตัวจากสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง) จังหวัดตรัง ไปเข้าเส้นชัยที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ระยะทาง 156.60 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมด้วย “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง, ...
  See Details: ‘สราวุฒิ' ยังยึดผู้นำอาเซียนจักรยานทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์
 • 5สมัยติด! 'ชุนบุค' ไม่พลาดผงาดแชมป์เคลีก 2021

  ฟุตบอลเคลีก เกาหลีใต้ 2021 รอบเพลย์ออฟ Final A (โซนลุ้นแชมป์) นัดสุดท้ายของฤดูกาล วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส เปิดสนามชอนจู เวิลด์คัพ สเตเดียม รับการมาเยือน เจจู ยูไนเต็ด สถานการณ์ลุ้นแชมป์ก่อนลงสนามเกมนี้ ชุนบุค ฮุนไดฯ นำเป็นอันดับ 1 มีแต้มห่าง อุลซาน ฮุนได เพียง 2 คะแนน โดยนัดนี้ขอเพียงผลเสมอจะคว้าแชมป์ทันที ทัพนักรบสีเขียวของ คิม ซัง ซิก ยังไม่มี ศศลักษณ์ ไหประโคน วิงแบ็กทีมชาติไทย ที่มีอาการบาดเจ็บ แต่เกมรุกมี กุสตาโว ดาวยิงตัวเก่ง ลงสนามเป็นตัวจริง ประสานงานกับ ฮาน คยอ วอน ...
  See Details: 5สมัยติด! 'ชุนบุค' ไม่พลาดผงาดแชมป์เคลีก 2021
 • ‘วีลแชร์เรซซิ่ง-บอคเซีย' ช่วยโกยทองให้ทัพเอเชี่ยนยูธ พาราฯ ไทย

  © Matichon ภาพประกอบข่าว ‘วีลแชร์เรซซิ่ง-บอคเซีย’ ช่วยโกยทองให้ทัพเอเชี่ยนยูธ พาราฯ ไทย การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธ พาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นการชิงชัยกันเป็นวันที่ 3 ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้ากวาดเหรียญทองเป็นกอบเป็นกำโกยไปแล้ว 19 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง เริ่มจาก “ฟิว” อธิวัฒน์ แพงเหนือ นักวีลแชร์เรซซิ่งหนุ่มวัย 19 ปีเจ้าของเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง 100 เมตรชาย T 54 มหกรรมกีฬาพาราลิมปิก โตเกียว 2020 ยังคงรักษามาตรฐานยอดเยี่ยมซิ่งวีลแชร์คู่ใจทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา 14.08 วินาที คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนอันดับ 2 เป็นของ นาสซาร์ อัลวัคซา จากบาห์เรน ...
  See Details: ‘วีลแชร์เรซซิ่ง-บอคเซีย' ช่วยโกยทองให้ทัพเอเชี่ยนยูธ พาราฯ ไทย
 • ประวัติศาสตร์จารึก! "ศศลักษณ์" แข้งไทยรอบ 36 ปีคว้าแชมป์เคลีก

  ศศลักษณ์ ไหประโคน แบ็คซ้าย ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส กลายเป็นนักเตะไทยคนที่ 2 ในรอบ 36 ปี ที่คว้าแชมป์ เคลีก หรือ ลีกสูงสุด เกาหลีใต้ มาครอง หลังจบเกมที่ต้นสังกัดเปิดบ้านชนะ เจจู ยูไนเต็ด 2-0 ในนัดสุดท้ายของฤดูกาล 2021 วันที่ 5 ธันวาคม 2564  ดาวเตะวัย 25 ปี มีปัญหาอาการบาดเจ็บ ระหว่างฝึกซ้อม ตั้งแต่ช่วงเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีชื่อช่วยทีม จนถึงปัจจุบัน และ จำเป็นต้องถอนตัวจาก ทีมชาติไทย ชุดลุยศึกเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามแม้ว่า ศศลักษณ์ จะไม่มีโอกาสลงเล่นมากนัก แต่อย่างน้อย เขาก็ขึ้นแท่นเป็นนักเตะไทยรายที่ ...
  See Details: ประวัติศาสตร์จารึก! "ศศลักษณ์" แข้งไทยรอบ 36 ปีคว้าแชมป์เคลีก
 • ทหารพม่าขับรถพุ่งชน “จากด้านหลัง” กลุ่มผู้ประท้วงลงถนน มีคนตายแล้วที่ย่างกุ้ง

  © Matichon ภาพประกอบข่าว ทหารเมียนมาขับรถพุ่งชน – รอยเตอร์ รายงานจากเมียนมานาว สื่อท้องถิ่นเมียนมา ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงภายใต้การนำของรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาขับรถยนต์พุ่งชนใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมาเดินขบวนต่อต้านการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมา ในนครย่างกุ้ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้คนเสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมอีกอย่างน้อย 15 คน ถึงกระนั้น ประชาชนยังไม่หวั่นเกรงและออกมาเดินขบวนอีกครั้งในช่วงบ่ายวันเดียวกัน © Matichon ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว Myanmar Now พยานในเหตุการณ์ 2 ยืนยันกับรอยเตอร์ว่า รถคันดังกล่าวฝ่าเข้ามาด้วยความเร็วสูงใส่ผู้ประท้วงที่เพิ่งเริ่มจัดกิจกรรมแฟลชม็อบเพียงไม่กี่นาที ทำให้หลายสิบคนได้รับบาดเจ็บด้วย ขณะที่ภาพและวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์เผยรถที่พุ่งชนใส่กลุ่มผู้ประท้วงและร่างผู้เสียชีวิตที่นอนบนท้องถนน © Matichon ภาพประกอบข่าว Protesters hold a banner as they take part in a demonstration ...
  See Details: ทหารพม่าขับรถพุ่งชน “จากด้านหลัง” กลุ่มผู้ประท้วงลงถนน มีคนตายแล้วที่ย่างกุ้ง
 • ‘รมต.พิพัฒน์' เปิด Golden Fly Series 2021 Phuket กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

  © Matichon ภาพประกอบข่าว ‘รมต.พิพัฒน์’ เปิด Golden Fly Series 2021 Phuket กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา       นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย รายการ Golden Fly Series 2021 Phuket พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, พลโท อิสระ วัชระประทีป ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท., คณะผู้บริหาร กกท. และตัวแทนจาก ...
  See Details: ‘รมต.พิพัฒน์' เปิด Golden Fly Series 2021 Phuket กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
 • 11 ตัวจริงมาแล้ว! ‘ธีรศิลป์' สวมปลอกแขนนำทัพ ‘ช้างศึก' ประเดิมฟัด ‘ติมอร์'

  © Matichon ภาพประกอบข่าว 11 ตัวจริงมาแล้ว! ‘ธีรศิลป์’ สวมปลอกแขนนำทัพ ‘ช้างศึก’ ประเดิมฟัด ‘ติมอร์’ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลชาย ทีมชาติไทยชุดใหญ่ เตรียมลงสนามประเดิมนัดแรกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2022” รอบแรก กลุ่มเอ พบกับติมอร์เลสเต ที่สิงคโปร์ เนชั่นแนล สเตเดียม ในวันนี้ (5 ธันวาคม) เวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 เอชดี (หมายเลข 35) © Matichon ภาพประกอบข่าว ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น. มาโน่ โพลกิ้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะลงสนาม มาในระบบ 4-1-2-3 นำมาโดย “มุ้ย” ...
  See Details: 11 ตัวจริงมาแล้ว! ‘ธีรศิลป์' สวมปลอกแขนนำทัพ ‘ช้างศึก' ประเดิมฟัด ‘ติมอร์'
 • เดือดจัด "เบลลิงแฮม" ร่ายยาวถึงผู้ตัดสินหลัง "ดอร์ทมุนด์" พ่าย "บาเยิร์น มิวนิก"

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: เดือดจัด "เบลลิงแฮม" ร่ายยาวถึงผู้ตัดสินหลัง "ดอร์ทมุนด์" พ่าย "บาเยิร์น มิวนิก"
 • ‘สื่อดัตช์' ชมสองพี่น้องนักขี่ม้าชาวไทย-ชี้มีโอกาสลุยชิงแชมป์โลก

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: ‘สื่อดัตช์' ชมสองพี่น้องนักขี่ม้าชาวไทย-ชี้มีโอกาสลุยชิงแชมป์โลก
 • รถคว่ำเดือน ก.พ. ลือ "ไทเกอร์ วูดส์" อาจกลับมาแข่งกอล์ฟในอีก 2 สัปดาห์หน้า

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: รถคว่ำเดือน ก.พ. ลือ "ไทเกอร์ วูดส์" อาจกลับมาแข่งกอล์ฟในอีก 2 สัปดาห์หน้า
 • ศศลักษณ์ สร้างประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนที่ 2 คว้าแชมป์ลีกเกาหลีใต้

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: ศศลักษณ์ สร้างประวัติศาสตร์นักเตะไทยคนที่ 2 คว้าแชมป์ลีกเกาหลีใต้
 • นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกดัตช์ ชื่นชมผลงาน 2 พี่น้องขี่ม้าไทย ‘สุภกมล-สุภจิต'

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: นักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกดัตช์ ชื่นชมผลงาน 2 พี่น้องขี่ม้าไทย ‘สุภกมล-สุภจิต'
 • คิงส์เปิดบ้านชนะคลิปเปอร์ส 104-99 หลังผูกปีแพ้มากว่า 8 ปี!

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: คิงส์เปิดบ้านชนะคลิปเปอร์ส 104-99 หลังผูกปีแพ้มากว่า 8 ปี!
 • “อ.ส.ค.” รุกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ส่ง “นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที 4 รสชาติ” ชงเค้กท้ายปี ตั้งเป้าส่วนแบ่งเพิ่ม 5%

  © สนับสนุนโดย ไทยรัฐ สตาร์ดาวรุ่งของ ดอร์ทมุนด์ ไม่พอใจคำตัดสินของกรรมการหลังเป็นเหตุผลทำให้ ดอร์ทมุนด์ พ่าย บาเยิร์น มิวนิก คาบ้าน วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากเกมที่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เปิดบ้านพ่ายให้กับ บาเยิร์น มิวนิก คู่ปรับตลอดกาล 2-3 ใน ศึก บุนเดสลีกา เยอรมัน เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา  หลังจากเกมดังกล่าว จูด เบลลิงแฮม แข้งดาวรุ่งไฟแรงของทัพ “เสือเหลือง” ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ในเกมนี้ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า เฟลิกซ์ สวเยอร์ ผู้ตัดสินในเกมนี้ คือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ ช่วงสกอร์เสมอ 2-2 โดย เจ้าตัวให้จุดโทษกับ บาเยิร์น มิวนิก ซึ่งฝั่งของ เบลลิงแฮม มองว่า ไม่สมควรเป็นจุดโทษ และ ...
  See Details: “อ.ส.ค.” รุกวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ส่ง “นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ยูเอชที 4 รสชาติ” ชงเค้กท้ายปี ตั้งเป้าส่วนแบ่งเพิ่ม 5%

OTHER NEWS

ยอดขายอาหารทะเลจากนอร์เวย์ทุบสถิติ รับอานิสงส์ เปิดประเทศ-แม็คโครนำเข้าสูงสุดในไทย

© Matichon ภาพประกอบข่าว ยอดขายอาหารทะเลจากนอร์เวย์ทุบสถิติ รับอานิสงส์ เปิดประเทศ-แม็คโครนำเข้าสูงสุดในไทย กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2564 – จากการเริ่มทยอยเปิดประเทศ ทำให้ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง ส่งผลให้ยอดการนำเข้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์เติบโตแบบก้าวกระโดดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2564 ประเทศไทยนำเข้าแซลมอนสดเป็นปริมาณ 14,309 ตัน แซงหน้าตัวเลขทั้งปีของปี 2563 ที่มีการนำเข้าอยู่ที่ 12,700 ตัน ด้านมูลค่าการนำเข้าจนถึงเดือนตุลาคมของปี 2564 อยู่ที่ 3.43 พันล้านบาท มากกว่าปี ... Read more »

เจ้าของบ้านเศร้า จุดไฟหวังไล่งู ดันพลาด ลามไหม้บ้านทั้งหลัง สูญกว่า 33 ล้าน!

© Matichon ภาพประกอบข่าว เจ้าของบ้านสุดเศร้า จุดไฟหวังไล่งู แต่ดันพลาดจนไฟลุกลามไหม้บ้านทั้งหลัง สภาพเหลือแต่ตอตะโก คาดเสียหายกว่า 33 ล้านบาท! ถือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด สำหรับการมีสัตว์อันตรายหรือสัตว์มีพิษบุกเข้าบ้าน ผู้คนต่างหาวิธีขับไล่หรือกำจัดสัตว์เหล่านั้นออกไป อย่างเจ้าของบ้านชาวอเมริกันคนนี้ ที่พยายามหาทางไล่ “งู” ออกจากบ้านด้วยการจุดไฟ แต่ดันพลาดจนนำมาสู่เหตุการณ์เพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง © Matichon ภาพประกอบข่าว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงของมอนต์โกเมอรีเคาน์ตี รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่หลังหนึ่ง โดยเปลวเพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างหนัก กลุ่มควันพวยพุ่งไปทั่วบริเวณบ้าน ... Read more »

พบคลัสเตอร์ผับตลาดคับคั่งบึงกาฬ มีผู้ติดเชื้ออีก 26 คน สสจ.สั่งคุมเข้ม

สสจ.บึงกาฬ เผยผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 39 ราย เจอคลัสเตอร์สถานบันเทิงย่านตลาดคับคั่ง อ.เมือง ติดเชื้อ 23 ราย สั่งคุมเข้มสถานบริการ พร้อมให้ จนท.เข้าตรวจคัดกรอง แยกกลุ่มเสี่ยงสูงไปกักตัว เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รายงานยอดโควิด-19 รายใหม่ 39 ราย เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยโควิด-19 เป็นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด และไปมาหาสู่กันเป็นประจำ ... Read more »

หนุ่มอึ้ง! แชร์โพสต์ พส. เจอครู หัวร้อน เมนต์ตอบ “เ-ือก” ล่าสุดลบเมนต์แล้ว

© Matichon ภาพประกอบข่าว หนุ่มอึ้ง! แชร์โพสต์ พส. เจอครู หัวร้อน เมนต์ด่า “เ-ือก” ล่าสุดลบเมนต์แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีพระมหาไพรวัลย์ วรวรรณโน ลาสิกขาบท เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลายเป็นทิดไพรวัลย์ แต่ยังคงมีชาวเน็ตติดตามความไลฟ์สไตล์ของทิดไพรวัลย์ ที่ทั้งจึ้ง ทั้งฮา ไม่ว่าจะการเป็นพรีเซ็นเตอร์ กินอาหาร หรือแม้แต่การโชว์ม้าที่บ้านก็กลายเป็นไวรัลย่างรวดเร็ว © Matichon ภาพประกอบข่าว คลิกอ่าน เกาะติดไลฟ์สไตล์ทิดไพรวัลย์ ยัน ‘เนื้อม้าอร่อย แต่ไม่อร่อยเท่าเนื้อพี่’ ... Read more »

แห่เที่ยวบางแสนวันพ่อกันอย่างคึกคัก พาครอบครัวพักผ่อนช่วงวันหยุดยาว

© Matichon ภาพประกอบข่าว แห่เที่ยวบางแสนวันพ่อกันอย่างคึกคัก พาครอบครัวพักผ่อนช่วงวันหยุดยาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่บริเวณชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันหยุดยาว ปรากฏว่าที่บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะมีการจูงพ่อจูงแม่ รวมทั้งลูกหลานเดินทางมาพักผ่อนเนื่องในวันพ่ออีกด้วย ทำให้บริเวณชายหาดบางแสนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้บริเวณถนนลงหาดบางแสนการจราจรติดขัด เพราะมีรถจำนวนมากที่เดินทางมาชายหาดบางแสนอย่างต่อเนื่อง © Matichon ภาพประกอบข่าว © Matichon ภาพประกอบข่าว ... Read more »

กระทรวงแรงงาน ปรับลดอัตราดอกเบี้ยกองทุน ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 0% นาน 12 งวด

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” เผยเตรียมงบกองทุนให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 5,000,000 บาท เพื่อผู้กู้รายใหม่ เริ่มยื่นคำขอได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ส.ค. 2565 วันที่ 5 ธ.ค. 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติมในสถานการณ์โควิด ... Read more »

โอไมครอน-เงินเฟ้อสหรัฐฯ กดดันบาทอ่อนค่าทะลุ 34 บาทต่อเหรียญฯ

© Matichon ภาพประกอบข่าว แบงก์ประเมินกรอบเงินบาทเคลื่อนไหวอ่อนค่า 33.60-34.20 บาทต่อเหรียญสหัรฐฯ เกาะติดการระบาดโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน-ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ” กดดันภาคการท่องเที่ยวไทย นักลงทุนแห่ปิดสถานะรับความเสี่ยง เทขายบอนด์-หุ้นต่อเนื่อง วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรอบเงินบาทสัปดาห์หน้า (วันที่ 6-10 ธันวาคม 64) เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.60-34.00 บาทต่อเหรียญสหัรฐฯ ... Read more »

แฟน อาร์เซนอล รอลุ้น ต้าเผย ชาก้า อาการดีขึ้น รอลุ้นคัมแบ็คเร็วกว่ากำหนด

© สนับสนุนโดย 90min Arsenal v Tottenham Hotspur – Premier League | Julian Finney/GettyImages มิเคล อาร์เตต้า นายใหญ่ของอาร์เซนอล กล่าวเกี่ยวกับความพร้อมของ กรานิท ชาก้า กองกลางทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ ที่บาดเจ็บหัวเข่าในช่วงเดือนกันยายน และกำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาลงสนามได้แล้วในอีกไม่ช้านี้ เพื่อช่วยทีมลงเล่นใน พรีเมียร์ลีก ช่วงบ๊อกซิ่งเดย์หฤโหด ที่จะลงเล่นสามเกมในสัปดาห์เดียว ชาก้า มีปัญหาบาดเจ็บในเกม “นอร์ทลอนดอน ดาร์บี้” และกำหนดเดิมจะกลับมาลงสนามได้ในเดือนมกราคม 2022 อย่างไรก็ตามด้วยการทำงานหนักในการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขา ทำให้สภาพร่างกายดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ... Read more »

บุญศักดิ์ นำขนไก่ไทย กวาด 3 ทอง ศึกเวิลด์ ซีเนียร์

© Matichon ภาพประกอบข่าว การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกรุ่นอาวุโส ในศึก “บีดับบลิวเอฟ เวิลด์ซีเนียร์ แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2021” ที่เมืองอูเอลบา ประเทศสเปน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธ.ค.64 เป็นการลงสนามแข่งขันวันที่เจ็ด ในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุ 55 ปี การุณ กาศยปนันทน์ มือวาง 9/16 ของรายการ โชว์ฟอร์มเก่งทำคะแนนเอาชนะ เฉา ไถ้เชน มือวาง 9/16 ... Read more »

แกร่งเกินต้าน! ‘บาส-ปอป้อ' ย้ำชัยคู่ญี่ปุ่น 2-0 ผงาดแชมป์ขนไก่ 4 รายการซ้อน

© Matichon ภาพประกอบข่าว แกร่งเกินต้าน! ‘บาส-ปอป้อ’ ย้ำชัยคู่ญี่ปุ่น 2-0 ผงาดแชมป์ขนไก่ 4 รายการซ้อน “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่ผสมมืออันดับ 2 ของโลก โชว์พลังความแข็งแกร่งตบย้ำชัยคู่ปรับจากญี่ปุ่น ยูตะ วาตานาเบ้ และอริสะ ฮิกาชิโนะ คู่มืออันดับ 4 โลกจากญี่ปุ่น 2-0 เกม ... Read more »

ไฮ-เทค ผงาดแชมป์ ยัดห่วง "ทีบีแอล 2021" คว้าตั๋วลุยสโมสรเอเชีย

© Matichon ภาพประกอบข่าว ไฮ-เทค อัด ไทยเครื่องสนาม ครองแชมป์ไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก หรือ “ทีบีแอล” เป็นสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์สู้ศึก “ชิงแชมป์สโมสร เอเชีย แชมเปียนคัพ 2022” การแข่งขันไทยแลนด์ บาสเกตบอล ลีก 2021 หรือ “ทีบีแอล 2021” ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลอาชีพไทย ระหว่างวันที่ 23 ต.ค. – ... Read more »

‘ชนาคุง' บินตามสมทบ ‘ช้างศึก' บู๊ ‘ซูซูกิคัพ' เผย ‘มาโน่' รอจัดเต็มเกมเมียนมา

© Matichon ภาพประกอบข่าว ‘ชนาคุง’ บินตามสมทบ ‘ช้างศึก’ บู๊ ‘ซูซูกิคัพ’ เผย ‘มาโน่’ รอจัดเต็มเกมเมียนมา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม “เมสซี่เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีม “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น หลังเสร็จภารกิจกับต้นสังกัดคอนซาโดเล่ ซัปโปโร เพื่อไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ประเทศสิงคโปร์ ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020” โดยตอนนี้ทีมชาติไทยเหลือผู้เล่นแค่ ... Read more »

ลุ้นกันต่อ! Valencia ปิดบ้านไม่ลงแพ้ ONE Team 0-2

© ONE Esports ตัวแทนจากไทยใน Group B ยังต้องชิงพื้นที่เพลย์ออฟยันเกมสุดท้าย การแข่งขัน Arena of Valor International Championship 2021 คู่ที่สองประจำวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม (5 ธ.ค.) เป็นการเจอกันของ Valencia CF Esports และ ONE Team Valencia CF Esports เป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยใน Group B ที่ยังต้องลุ้นชิงพื้นที่เพลย์ออฟอยู่ในตอนนี้ โดยพวกเขามีคะแนนรวมอยู่ที่ 9 คะแนน เป็นอันดับ 3 กลุ่มอยู่ในตอนนี้ ซึ่งหากพวกเขาคว้าชัยชนะในแมตช์นี้มาได้ จะเป็นการการันตีผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟทันที โดยเหยี่ยวแดงรองแชมป์ RoV Pro League 2021 Winter ต้องพบเจอกับทีมตัวแทนจากประไต้หวันอย่าง ONE Team ที่เป็นอันดับ 2 ของกลุ่มและผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่หนึ่งไม่ไหว! Talon พลาดท่าแพ้ V Gaming อดแชมป์กลุ่ม พร้อมดำเนินคดี! ... Read more »

หวานไม่ไหว! ไฮโซพก อวยพรวันเกิด อั้ม พัชราภา บอกรักเสมอ ชาวเน็ตเชียร์แต่ง

© Matichon ภาพประกอบข่าว หวานต่อไม่รอแล้ว! ไฮโซพก อวยพรวันเกิดแฟนสาว อั้ม พัชราภา บอกรักเสมอ-อยากแบกขึ้นหลังไปนานๆ ชาวเน็ตเชียร์แต่งเลย © Matichon ภาพประกอบข่าว หลังจากรวมตัวกับแก๊งเพื่อนยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิด(5ธ.ค.)ล่วงหน้าให้กับนางเอกซูเปอร์สตาร์ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่าน(4ธ.ค.)แล้ว ยังไม่พอแค่นั้นเพราะ ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา ยังมีคำอวยพรหวานๆ ให้แฟนสาวอีกด้วย © Matichon ภาพประกอบข่าว © สนับสนุนโดย Khaosod ... Read more »

เมืองใหญ่ในบราซิลยกเลิกจัดงานเคาต์ดาวน์ หวั่นโควิด

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ว่าเทศบาลนครรีโอเดจาเนโร ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของบราซิล ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ยกเลิกการจัดงานเคาต์ดาวน์ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เพื่อเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เนื่องจากภาครัฐยังคงมีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงการอุบัติของเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ “โอไมครอน” การตัดสินใจดังกล่าวของทางการเมืองรีโอเดจาเนโร เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับเมืองอีกมากกว่า 20 แห่ง รวมถึงเมืองเซาเปาลู ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมใจประกาศยกเลิกการจัดงานในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยเหตุผลเดียวกัน ปัจจุบัน บราซิลมีผู้ป่วยสะสมจากโควิด-19 มากกว่า 22 ... Read more »

เป็นปลื้ม เป๊ป พอใจลูกทีมสร้างโอกาสเพียบ หลัง แมนฯ ซิตี้ สอยแตนคารัง ขึ้นแท่นจ่าฝูง

© สนับสนุนโดย 90min Aston Villa v Manchester City – Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages เป๊ป กวาร์ดิโอล่า นายใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ กล่าวพอใจกับผลงานของลูกทีม หลังจากบุกเอาชนะ วัตฟอร์ต 3-1 ในเกมพรีเมียร์ ลีก และพวกเขาชิงความได้เปรียบหลังผ่านไป 15 เกม พวกเขากลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้ว เกมนี้ “เรือใบสีฟ้า” สร้างโอกาสได้มากถึง 25 ครั้ง และครึ่งหนึ่งในนั้นคือการยิงเข้ากรอบ และกลายเป็นสามประตู ซึ่งมาจาก ราฮีม สเตอร์ลิ่ง, เบร์นาโด้ ... Read more »

โจ๋ 19 เมาหนัก บุกใช้จอบทุบประตูรีสอร์ต เข้าไปนอนสบายใจ ตร.บุกรวบ โดนท้าต่อย-ขู่ย้าย

© Matichon ภาพประกอบข่าว โจ๋ 19 เมาหนัก บุกใช้จอบทุบประตูรีสอร์ต เข้าไปนอนสบายใจ ตร.บุกรวบ โดนท้าถอดเสื้อต่อยตัวๆ ซ้ำอ้างคนใหญ่คนโตขู่ย้าย สุดท้ายไม่รอด โดนรวบแจ้ง 2 ข้อหา เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 5 ธ.ค.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจ รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยุ 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ว่าที่มีวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนในรีสอร์ตแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลตากแดด อ.เมือง ... Read more »

‘แพรวา' แร็กเกตร้อนต้อนคู่แข่งขาด ผงาดแชมป์ ‘เทนนิส เทนส์'

© Matichon ภาพประกอบข่าว ‘แพรวา’ แร็กเกตร้อนต้อนคู่แข่งขาด ผงาดแชมป์ ‘เทนนิส เทนส์’ การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน เก็บคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย (อันดับเทนนิสเทนส์) ระดับเกรด 2 รายการ “เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต 2021” ครั้งที่ 5 จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นรอบชิงชนะเลิศ และมีพิธีมอบรางวัล ... Read more »

ทูเคิล อัพเดตอาการบาดเจ็บ ก็องเต้ จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไหร่

© สนับสนุนโดย 90min Chelsea FC v Juventus: Group H – UEFA Champions League | Marc Atkins/GettyImages โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีม เชลซี ให้สัมภาษณ์อัพเดตสภาพร่างกายของ เอ็นโกโล ก็องเต้ กลางรับระดับโลกที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจนพลาดการลงสนามช่วยทีมมาแล้วหลายนัด รวมถึงเกมที่เพิ่งแพ้ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 3-2 เมื่อคืนนี้ด้วยเช่นกัน “สารภาพตามตรงเลยนะ ... Read more »

เลือกตั้งอีสาน 126 เขตฝุ่นตลบ “เพื่อไทย” รักษาที่มั่น “พปชร.-ภท.” รุกหนัก

© Matichon ภาพประกอบข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แพ็กคู่ลงตีฐานที่มั่น (อดีต) เมืองหลวงคนเสื้อแดงอุดรธานี และยังเป็นหัวเมืองหลักของพรรคเพื่อไทยมาแต่ไหนแต่ไร หยอดคำหวานว่า ไม่เคยทิ้งคนอีสาน “นายกฯในฐานะเป็นคนอีสานด้วยกัน ไม่เคยลืม ไม่เคยทิ้งอีสาน” ภาพเบื้องหน้าการลงพื้นที่ของ “พล.อ.ประยุทธ์” ประกาศปั้น “อุดรธานี” ให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Hub of GMS) ได้อนุมัติงบประมาณ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1.รถไฟฟ้าความเร็วสูง กำลังเร่งก่อสร้าง ... Read more »

"โรนัลโด" มีลุ้นลง "รังนิก" ประกาศ 22 แข้ง แมนยูฯ เตรียมลงดวล "คริสตัล พาเลซ"

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ ราล์ฟ รังนิก ประกาศ 22 รายชื่อนักเตะที่จะมีส่วนร่วมในเกมที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ในค่ำคืนนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะเปิดรัง โอลด์ แทรฟเฟิร์ด ต้อนรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ในเกมที่ 15 ของ ... Read more »

"มาดามแป้ง" ประชุมทีมออนไลน์ ปลุกใจทีมชาติไทยก่อนบู๊ติมอร์ฯ ประเดิมซูซูกิ คัพ

© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ ผู้จัดการทีมชาติไทย ให้กำลังใจและปลุกเร้านักเตะทีมชาติไทยผ่านการประชุมทางไกล ก่อนลุ้นคว้าชัยในนัดประเดิมสนามฟุตบอลอาเซียนคัพ วันที่ 5 ธ.ค. 64 “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ร่วมประชุมทีมนักเตะผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้กำลังใจและปลุกเร้าสำหรับการลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020” พบติมอร์ เลสเต โดยหวังว่า “ช้างศึก” จะเก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ และขอให้ทุกคนช่วยกันเล่นอย่างเต็มความสามารถ สำหรับทีมชาติไทยจะลงแข่งขันเอเอฟเอฟ ซูซูกิ ... Read more »

สวยและรวยมาก! ใบเตย อาร์สยาม หอบเงินกองโต ให้คุณพ่อไปเปย์เด็ก

© Matichon ภาพประกอบข่าว สวยและรวยมาก! ใบเตย อาร์สยาม หอบเงินกองโตให้คุณพ่อ เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ลั่นเอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆของปะป๊านะ  เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ เหล่าคนดังหลายคนก็ใช้โอกาสนี้โพสต์โมเมนต์ดีๆเกี่ยวกับคุณพ่อ หนึ่งในนั้นคือนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีสุดเซ็กซี่อย่าง ใบเตย สุธีวัน  หรือ ใบเตย อาร์สยาม แต่เธอไม่ได้แค่มีคำอวยพรซึ้งๆเท่านั้น แต่หอบเงินปึกใหญ่หลายปึกมาให้คุณพ่อ พร้อมกับโพสต์ภาพขณะที่คุณพ่อกำลังอุ้มเเงินกองโต ระบุข้อความว่า เชื่อว่าปะป๊าไม่ต้องการอะไรมากนอกจากสิ่งนี้ค่ะ เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆของปะป๊านะ 555 รักปะป๊าที่สุดในโลก แข็งและแรงมากแบบนี้ตลอดไปจ่ะ#ไม่มีทุนการศึกษาใส่ชุดนักศึกษามาหาเรา ปะป๊ากล่าว ... Read more »

แจ้งข้อหา สาวขับเก๋งชนจยย.ตำรวจ เจ็บ 2 นาย เท้าสะเอวเป่าเมา 190

© Matichon ภาพประกอบข่าว ผกก.สน.พระโขนง เผยแจ้งข้อหา เมาแล้วขับ สาวขับรถยนต์ ชนท้ายรถจยย. ตำรวจสายตรวจ ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย หนึ่งในนั้นกะโหลกร้าว พบเป่าเมา 190 เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2564 พ.ต.อ.วชิรากรณ์ วงศ์บุญ ผกก.สน.พระโขนง เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา “เมาแล้วขับ เป็นเหตุให้ชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส” แก่น.ส.ศรัญญา หลังขับรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ... Read more »

รวบหนุ่มพะเยาคาบริษัทขนส่งดังเตรียมส่งยาบ้าล้านเม็ด อ้างไม่รู้ข้างในเป็นอะไร

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุขวัฒนพันธ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย ทำการจับกุม นายสุริยันห์ สงวนนามสกุล อายุ 38 ปี ชาว ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวนประมาณ 1,000,000 เม็ด บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ 5 ... Read more »

เดือด!!อย่าลืมบุญคุณ ‘ทักษิณ'ซัด ‘แรมโบ้' ไร้จุดยืนการเมือง

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธ์พงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในประเด็นเรื่องความจงรักภักดี โดยระบุว่า “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ” นั้นว่า ตนขอเรียกร้องให้นายเสกสกลหยุดพูด ขอให้นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนของนายทักษิณ และของพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายเสกสกลเคยมาอาศัยอยู่ภายในพรรคไทยรักไทย แล้วเมื่อสมัยเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยได้นำพี่ชายมาสมัคร ส.ส.นครราชสีมา อยู่ในนามของพรรคเพื่อไทย ซึ่งก่อนหน้านี้นายเสกสกลได้เรียกนายทักษิณว่า ... Read more »

“มดดำ” โพสต์ซึ้งถึงพ่อ แม้จะทะเลาะบ่อย แต่รักมาก ขอบคุณสำหรับอิสระทางความคิด

© Matichon ภาพประกอบข่าว  “มดดำ” โพสต์ซึ้งถึงพ่อ แม้จะทะเลาะบ่อย แต่รักมาก ขอบคุณสำหรับอิสระทางความคิด เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพ่อแห่งชาติ คนดังหลายคนก็ใช้โอกาสนี้โพสต์โมเมนต์ดีๆเกี่ยวกับคุณพ่อ รวมไปถึงพิธีกรคนดัง มดดำ คชาภา ตันเจริญมด ที่โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อเช่นกัน และบอกเลยว่า แม้จะป็นพ่อลูกที่คิดต่างในเรื่องของการเมือง แต่ก็มีความเคารพในอิสระทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยเจ้าตัวก็ออกมาโพตส์รูปคู่กับคุณพ่อ สุชาติ ตันเจริญ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมแคปชั่นพูดถึงตัวเองกับพ่อสุดกินใจว่า “มดดำอาจไม่ใช่ลูกที่พ่อคาดหวังไว้ น่าจะผิดหวังทุกอย่างสำหรับความหวังของพ่อ แต่จำคำที่พ่อสอน ว่า ... Read more »

‘เดอะ แรบบิท' ประกาศคว้า ‘ธรรมยุต รักบุญ' คืนถิ่น ลุยเลกสอง ศึกไทยลีก

© Matichon ภาพประกอบข่าว ‘เดอะ แรบบิท’ ประกาศคว้า ‘ธรรมยุต รักบุญ’ คืนถิ่น ลุยเลกสอง ศึกไทยลีก “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก ประกาศคว้าตัว ธรรมยุต รักบุญ แนวรุกวัย 24 ปี จากสโมสรราชประชา ทีมจากเอ็ม-150 แชมเปี้ยนชิพ 2021-22 เข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในเลกที่สองที่จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2565 ... Read more »

มอยส์ ยอมรับสุดเสียดาย ลินการ์ด นั่งสำรองที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

© สนับสนุนโดย 90min Chelsea v Manchester United – Premier League | Marc Atkins/GettyImages เดวิด มอยส์ ผู้จัดการทีม เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ยอมรับว่าเขารู้สึกผิดหวังที่เห็น เจสซี ลินการ์ด ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึก พรีเมียร์ลีก ฤดูกาลนี้ ตามรายงานจาก เดลีเมล กองกลางวัย ... Read more »

‘หมอเฉลิมชัย' ชี้ ‘โอไมครอน' ระบาดแซงเดลต้าสำเร็จ โควิด-19ยุติการระบาดต่อมนุษยชาติ

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้โพสต์ข้อความผ่าน blockdit ส่วนตัว “ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย” ระบุว่า โอไมครอนอาจทำให้โควิด-19 ยุติการระบาดต่อมนุษยชาติได้ ในมุมมองที่ดีที่สุด เนื่องจากไวรัสโคโรนาลำดับที่ 7 ที่ก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสสารพันธุกรรมเดี่ยวที่เรียกว่าอาร์เอ็นเอ(RNA) จึงมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ในช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมา กลายพันธุ์ไปแล้ว กว่า 1000 สายพันธุ์หลักและสายพันธุ์ย่อย แต่มีสายพันธุ์ที่คนรู้จักอยู่ประมาณ 10 ... Read more »

ซีเอ็นเอ็นไล่ออก พิธีกรข่าว "คริส คูโอโม" ช่วยพี่ชายที่พัวพันในคดีละเมิดทางเพศ

© Matichon ภาพประกอบข่าว ซีเอ็นเอ็นไล่ออก – วันที่ 5 ธ.ค. ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า นายคริส คูโอโม พิธีกรข่าวของซีเอ็นเอ็น สหรัฐอเมริกา ถูกไล่ออกจากงานหลังให้ความช่วยเหลือ นายแอนดรูว์ คูโอโม พี่ชายซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ซึ่งกำลังต่อสู้กับข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซีเอ็นเอ็นเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่นายคริสมีส่วนเกี่ยวข้องในการปกป้องนายแอนดรูว์ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนส.ค. หลังผลการสอบสวนโดยอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กสรุปว่า นายแอนดรูว์เคยล่วงละเมิดทางเพศและคลำเจ้าหน้าที่หญิง 11 คน ที่ทำงานให้นายแอนดรูว์ pic.twitter.com/YArsJnUjqf — Christopher C. Cuomo ... Read more »

โอริกี เปิดใจถึงการสร้างปาฏิหาริย์ในเกม ลิเวอร์พูล ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-0

© สนับสนุนโดย 90min Wolverhampton Wanderers v Liverpool – Premier League | James Gill – Danehouse/GettyImages ดิวอค โอริกี กองหน้ามหาเทพของ ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงฟอร์มการเล่นระดับเหนือมนุษย์จนทำให้ยิงประตูชัยได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกมเฉือนชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 1-0 เมื่อคืนนี้ “ตลอดช่วงเวลาที่ผมอยู่ในสนามแข่ง คิดอย่างเดียวคือจะต้องกดดันกองหลังฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด เล่นให้เกิดคุณภาพสูงสุดในทุก ๆ จังหวะทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอล” โอริกิอุส ... Read more »

ภูเขาไฟระเบิดที่ชวาตะวันออก พ่นเถ้าถ่านฝัง 11 หมู่บ้านดับแล้ว 13 รายเจ็บอีก 57 ราย

© Matichon ภาพประกอบข่าว ภูเขาไฟระเบิดที่ชวาตะวันออก พ่นเถ้าถ่านฝัง 11 หมู่บ้านดับแล้ว 13 รายเจ็บอีก 57 ราย เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ว่า สำนักงานบรรเทาวินาศภัยแห่งชาติ (บีเอ็นพีบี) ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ค้นหาและกู้ภัย ต้องทำงานหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังจาก ภูเขาไฟ เซเมรู เกิดระเบิดขึ้นกะทันหัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา การระเบิดกะทันหันของภูเขาไฟเซเมรูซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะชวา ส่งผลให้ชาวบ้านหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับภูเขาไฟต้องอพยพหนีกันอลหม่าน และหลายร้อยครอบครัวจำเป็นต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว ... Read more »

ติมอร์-เลสเต พบ ทีมชาติไทย : พรีวิว เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020, วัน+เวลาแข่งขัน, คาดการณ์ 11 ตัวจริง, ลิงค์ถ่ายทอดสด

© สนับสนุนโดย 90min ติมอร์-เลสเต พบ ทีมชาติไทย | ฟุตบอลทีมชาติไทย การแข่งขัน : เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 นัดที่ 1 วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 เวลาแข่งขัน : 16.30 น. คู่แข่งขัน : ติมอร์-เลสเต พบ ... Read more »

จีนเปิดรถไฟเร็วสูงเพิ่ม 2 สาย ผุดสถานี 'เมืองโบราณเฟิ่งหวง'

© สนับสนุนโดย N.C.N. Limited (แฟ้มภาพซินหัว : สถานีรถไฟจางเจียเจี้ยตะวันตก ในเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 26 ธ.ค. 2019) ฮาร์บิน, 5 ธ.ค. (ซินหัว) — จีนจะเริ่มเปิดให้บริการสายรถไฟความเร็วสูงเพิ่ม 2 สาย ในวันจันทร์ (6 ธ.ค.) หนึ่งในนั้นคือสายรถไฟความเร็วสูง หมู่ตันเจียง-เจียมู่ซือ เชื่อมเมืองหมู่ตันเจียงและเจียมู่ซือในมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน นับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคตะวันออกสุดของประเทศ การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขานครฮาร์บิน ... Read more »

คล็อปป์ ยกย่อง โอริกี คือตำนานตัวจริง หลังยิงให้ ลิเวอร์พูล ในช่วงทดเจ็บ

© สนับสนุนโดย 90min Wolverhampton Wanderers v Liverpool – Premier League | James Gill – Danehouse/GettyImages เยอร์เกน คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์ยกย่อง ดิวอค โอริกี กองหน้ามหาเทพผู้ยิงประตูชัยนาทีที่ 95 ในเกมชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส 1-0 ว่าเป็นตำนานตัวจริงเลยทีเดียว “แน่นอนว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากสำหรับเรา ... Read more »

‘มาดามแป้ง' ปลุกเร้าแข้ง ‘ช้างศึก' ประเดิมคว้าชัย ‘ติมอร์' เปิดหัวซูซูกิ คัพ 2020

© Matichon ภาพประกอบข่าว ‘มาดามแป้ง’ ปลุกเร้าแข้ง ‘ช้างศึก’ ประเดิมคว้าชัย ‘ติมอร์’ เปิดหัวซูซูกิ คัพ 2020 “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ร่วมประชุมทีมนักเตะช้างศึกผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้กำลังใจ และปลุกเร้าสำหรับการลงประเดิมสนามศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รายการ “เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020” พบกับ ติมอร์ เลสเต โดยหวังทีมชาติไทยเก็บ 3 แต้มได้สำเร็จ ... Read more »

อดีตแข้งชี้สาเหตุที่ โอบาเมยอง ยังห่างชั้นจาก โรนัลโด้ หลัง อาร์เซนอล บุกพ่าย แมนยู

© สนับสนุนโดย 90min Manchester United v Arsenal – Premier League | Alex Livesey/GettyImages ดาร์เรน เบนท์ อดีตดาวเตะระดับ พรีเมียร์ลีก เปรียบเทียบฟอร์มของ 2 กองหน้าอย่าง ปิแอร์-เอเมริค โอบาเมยอง และ คริสเตียโน โรนัลโด้ ในเกมล่าสุดที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ อาร์เซนอล ... Read more »

‘ธนภัทร' ผงาดแชมป์ เทนนิสจูเนียร์รายการใหญ่ที่อินเดีย

© Matichon ภาพประกอบข่าว หลังจาก “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร นักเทนนิสดาวรุ่งไทย วัย 17 ปี สร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ จากการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่ของเยาวชนนานาชาติ ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. ที่ผ่านมานั้น ล่าสุด ธนภัทร คว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวได้อีกครั้ง หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 3 รายการ “เจทรี ... Read more »

‘พี่เต้' ดัน ‘โสเภณี-ซ่อง'ถูกกฎหมาย จ่อเสนอตั้งกมธ.ฯศึกษาสัปดาห์หน้า

© สนับสนุนโดย เดลินิวส์ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า สัปดาห์หน้า ผมจะเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา โสเภณี( sex worker)-ซ่อง ถูกกฏหมาย เข้าระบบภาษี มีใบประกอบวิชาชีพ เดิมไม่ออกกฎหมาย เราก็มีเป็นล้านคน ส่งส่วยเจ้าหน้าที่รัฐ หลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ได้มีชาวโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมกับแนะของที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าหวย บ่อนการพนัน ควรเอามาไว้บนดินให้หมด Read more »
On free-english-test.com you will find lots of free English exam practice materials to help you improve your English skills: grammar, listening, reading, writing, ielts, toeic