ปลัดมท. เปิดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง

ปลัด มท. เปิดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 25 จังหวัด ร่วมในงาน โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงปรารถนา (Passion) และความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับประเทศชาติ สร้างผาสุกให้กับสังคมไทย ซึ่งสิ่งสำคัญของการทำงาน นั่นคือ “คู่ชีวิต” ที่เป็นกำลังใจในการสนับสนุน ให้กำลังใจ ทำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกสังกัด ทุกกรม กอง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเหล่าบรรดา “คู่สมรส” ของข้าราชการมหาดไทยได้รวมตัวกันเป็น “สมาคมแม่บ้านมหาดไทย” อันถือเป็นความสวยงามของการเคารพสิทธิมนุษยชนที่พวกเราชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายต้องภาคภูมิใจว่า กระทรวงมหาดไทยเปิดโอกาสให้ทุกเพศ ใช้ความรู้ความสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่ง “โชคดีว่ามีคู่สมรสที่เข้าใจและพร้อมที่จะสวมบทบาทในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เป็นผู้นำการพัฒนาโดยไม่มีเงินเดือน ไม่มีเงินดาวน์ ทำงานเป็น “จิตอาสา” ดังพระราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ”

ปลัดมท. เปิดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง

จึงขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนทุกพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็น “จิตอาสา” โดยเชิญคู่สมรสของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมเป็นจิตอาสาทั้งในนามของเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และแม่บ้านท้องถิ่น ซึ่งทุกคนเต็มใจที่จะเป็นจิตอาสาด้วยจิตสาธารณะที่ไม่หวังผลตอบแทน

“ทุกคนที่มาที่นี่ล้วนเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือทำหน้าที่ ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ให้กับพี่น้องประชาชน จึงเป็นที่มาของการจัดงานวันนี้ เพื่อให้พวกเราเกิดความรักความสามัคคี เพื่อให้มาพูดคุย แชร์ผลงานการขับเคลื่อนงานในรอบปีที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุด เพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในลักษณะที่เพิ่มพูนความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน อันเป็นการ Change for Good ให้มากขึ้นกว่าเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘แม่ทัพในพื้นที่’ ซึ่งหมายถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอที่เป็นผู้นำสูงสุดของพื้นที่จังหวัดและอำเภอ ในการหลอมรวมพลังความรัก ความสามัคคีของทุกส่วนราชการ ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ ผู้นำศาสนา พระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม หลวงพ่อโบสถ์คริสต์ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสมาชิก OTOP กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. ปราชญ์ชุมชน ครูบาอาจารย์ในพื้นที่ และพี่น้องสื่อมวลชน ในการช่วยการทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่ออีกว่า บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของพี่น้องสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คือการทำหน้าที่เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน ด้วยการทำให้เกิดสิ่งที่ดีในชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดมีความคิดเห็นตรงกัน ในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่ดี โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจะให้ ด้วยเป้าหมายเดียวกันคือ “ถ้าทำแล้วเกิดการสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้กับครอบครัว ให้กับผู้คน นั่นคือหน้าที่ที่สำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งพาตนเอง มาใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลไปยังพี่น้องประชาชน และน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้แต่ละครอบครัวที่จะมีบุตรได้รู้วิธีการในการบำรุงครรภ์และดูแลเด็กที่อยู่ในครรภ์ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ คลอดตามกำหนด มีน้ำหนักครบถ้วนบริบูรณ์ อันจะทำให้มั่นใจได้ว่า “เด็กจะมีสุขภาพที่ดี” มีน้ำหนักตามเกณฑ์ ได้รับวัคซีนตามโปรแกรมของคุณหมอที่ทางสาธารณสุขได้กำหนดไว้

ปลัดมท. เปิดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง

การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ไปรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ “ผู้นำต้องทำก่อน” โดยทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้นำไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายของพวกเราทุกคน ด้วยการ “เป็นผู้นำ” ทำในครัวเรือนตนเอง ในบ้านพักข้าราชการ ในบ้านพักตนเอง และขยายผลไปสู่ครัวเรือนเป้าหมายอันจะส่งผลให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ในด้านการส่งเสริมผ้าไทย ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแสดงพระกตเวทิตาคุณด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ให้ได้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งพวกเราทุกคนต้องเป็น “ผู้นำต้องทำก่อน” ในการเลือกซื้อ เลือกหา สวมใส่ผ้าไทย และรณรงค์ให้ทุกพื้นที่ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้เข้มข้น เพิ่มพูน และหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ เพราะเราในฐานะคนซื้อผ้าไทยมาสวมใส่ก็ถือเป็นลูกหลานกตัญญูกตเวที ซึ่งการที่เราเลือกซื้อผ้าไทย ถือเป็น Demand side ไปกระตุ้น Supply Side ทำให้ชาวบ้านได้มีขวัญกำลังใจในการถักทอผ้ามาจำหน่าย ทำให้ผืนแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมที่เกิดจากคนไทย เกิดรายได้ให้กับชาวไร่ชาวนา ช่างทอผ้า ได้นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว

“ขอให้แม่บ้านมหาดไทยทุกคนได้เป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ช่วยกัน Change for Good เพื่อให้ความปรารถนาที่จะทำให้บ้านเมืองเรามีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา แม้ไม่ใช้ญาติตามสายโลหิตที่คลอดมาจากครรภ์มารดาเดียวกัน แต่พวกเราทุกคน คือ ‘คนไทยที่มีสายโลหิตของความเป็นไทย’ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีงาม สืบทอด ส่งต่อ ไปชั่วลูกชั่วหลาน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดมท. เปิดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคกลาง

ดร.วันดีกล่าวว่า พวกเราคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งล้วนแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของแผ่นดินผู้ทรงเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ยังผลทำให้ผืนแผ่นดินทุกตารางนิ้วของประเทศมีลักษณะใกล้เคียงกัน เรียกว่าเป็น “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” ซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริต่างๆ ทั้งในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนขยายผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ 1) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และขยายผล โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งเมื่อ 1 ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง จะสามารถประหยัดเงินได้ 50 บาทต่อวัน เมื่อคิดจาก 12 ล้านครัวเรือน ก็จะประหยัดเงินกว่า 600 ล้านบาท ปีหนึ่งมี 365 วันก็สามารถประหยัดเงินของครัวเรือนได้กว่า 200,000 ล้านบาท และยังมีผักสวนครัวเหลือไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน ถ้ามีจำนวนมากก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

2) น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่เติบโตอย่างถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะ 3) โครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กระตุ้นภาคการผลิตในการตัดเย็บให้ถูกอก ถูกใจ คนทุกเพศ ทุกช่วงวัย ให้มีความหลากหลาย ใส่ได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่ จนเกิดกระแสความสนใจและความนิยมชมชอบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งต้นน้ำ คือ ช่างทอผ้า กลางน้ำ คือ การออกแบบตัดเย็บที่หลากหลาย จนทำให้ปลายน้ำ คือ พี่น้องประชาชนคนไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่เพิ่มพูน ครอบครัวและลูกหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

และ 4) โครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน คัดแยกขยะแห้ง นำขยะเปียกทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ตั้งเป้าทุกครัวเรือน มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน 100% ภายใน 31 ธันวาคม 2565 และดำเนินการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางและแผนปฏิบัติการที่กำหนด สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง ลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการจัดการขยะ และยังช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทำให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน

News Related
 • “ฟลุ๊ค ไอน้ำ”ปล่อย “เมียพี่มีชู้”รับงานยากที่ต้องดีไซน์การร้องให้แตกต่าง

  ศิลปินคนดัง ฟลุ๊ค ไอน้ำ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ พ่อชาย เมืองสิงห์ นำเพลงมารีออเรนจ์ใหม่กับโปรเจคท์ที่ชื่อว่า ฟลุ๊ค ใจสิงห์ ปล่อยซิงเกิ้ลแรก เมียพี่มีชู้ ซึ่ง ฟลุ๊ค ยอมรับว่าเป็นงานที่ยากแต่ก็ตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดอีกด้วย ฟลุ๊ค เผยว่า “ส่วนร่วมในอัลบั้มฟลุ๊ค ใจสิงห์ คือการดีไซน์การร้องเป็นหลัก และมีนำเสนอไอเดียสำหรับดนตรีกับทีมเพลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับสไตล์การร้องของเราให้มากที่สุด สำหรับการดีไซน์การร้องในโปรเจคท์ ฟลุ๊ค ใจสิงห์ นี้ เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะว่าผมเองหรือทุกๆคนต้องจดจำเมโลดี้ หรือสำเนียงเอกลักษณ์เสียงแบบพ่อชายได้อย่างแน่นอน และอีกอย่างคือเพลงของพ่อชายแทบทุกเพลงมีเนื้อเพลงเยอะมาก เราต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยพอสมควร ถามว่ามันยากตรงไหน มันยากตรงที่จะทำยังไงให้เราไม่ร้องเป็นสำเนียงของพ่อ ต้องหลบเมโลดี้ของพ่อชายที่มันอยู่ในหัวเราออกไปให้ได้ ก็ทำการบ้านด้วยที่ตัวผมเองก็จะฟังเพลงจากดนตรีไกด์อย่างเดียวเลย จะไม่ฟังเพลงออริจินอลเลยเพราะกลัวว่าเราจะติดสำเนียงพ่อชายมา ก็เลยฝึกร้องฟีลแบบร้องคาราโอเกะ ฝึกหาเมโลดี้หาสไตล์ที่เข้ากับตัวเราที่สุด อัลบั้มนี้มีทั้งหมด  6 เพลงครับ เพลงที่ร้องยากที่สุดคือ เพลงมันยกร่อง ครับ เพราะว่ามันจะเป็นฟีลเหมือนกลอน เราต้องบิดหาคำที่มันเป็นป๊อปหน่อย เพราะไม่งั้นเราจะติดคำทีเป็นกลอนมาก มีสำเนียงการเอื้อนที่มีเอกลักษณ์มากของพ่อชาย ซึ่งมันยากสำหรับผมมากๆ ส่วนเพลงที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นเพลงสนุกๆของพ่อชาย ไม่ว่าจะเป็น เมียพี่มีชู้, จ้ำม่ำ, มาลัยน้ำใจ ซึ่งเป็นเพลงที่คุ้นหูแล้ว มันก็เลยไม่ง่ายไม่ยากสำหรับผม แต่ยังมีสไตล์ของตัวเองอยู่ในนั้น ระยะเวลาในการอัดร้องเพลงเร็วช้าต่างกัน อย่างที่ผมบอกไปข้างต้น เนื้อเพลงที่เราฟังคุ้นเคยก็จะง่าย ...
  See Details: “ฟลุ๊ค ไอน้ำ”ปล่อย “เมียพี่มีชู้”รับงานยากที่ต้องดีไซน์การร้องให้แตกต่าง
 • หนุ่มจีนส่งหมอนซ่อนไอซ์ไปฮ่องกง ป.ป.ส.ตามรวบคาร้านอาหาร

  เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วมโครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าเรือ (seaport interdiction task force: SITF) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. บช.ปส. กรมศุลกากร และศูนย์รักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยขาออก เหตุเกิดที่ท่าเรือกรุงเทพ ปรากฏว่าปลายทางระบุชื่อผู้รับอยู่ใน เกาลูนเบย์ ฮ่องกง โดยสำแดงเป็นหมอนยางพารา ซึ่งซุกซ่อนไอซ์จำนวน 4.04 กก. อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดไว้ได้เรียบร้อย หนุ่มจีนส่งหมอนซ่อนไอซ์ไปฮ่องกง ป.ป.ส.ตามรวบคาร้านอาหาร “….จากการสืบสวนขยายผลพบว่าผู้ส่งคือ นายเอ (นามสมมุติ) ชาวจีน อาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กทม. มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดชาวต่างชาติ มีประวัติการลักลอบส่งออกยาเสพติดไปต่างประเทศ จึงขยายผลและเข้าจับกุมได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง หลังการจับกุมได้ทำการตรวจค้นที่บ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่พบลังใส่หมอนพาราจำนวนมากลักษณะเดียวกับที่ตรวจยึดได้…” นายวิชัย กล่าวและเผยต่อไปว่า ผู้ต้องหารายนี้ มีหมายจับของเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 65 ในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์ หรือ เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฏหมาย เนื่องจากก่อนหน้านี้ บช.ปส. ตรวจยึดไอซ์จำนวน 3.007 กก. ซุกซ่อนในกล่องคุกกี้และกล่องซีเรียล ที่บริษัทขนส่งเอกชนย่านหลักสี่ โดยมีชื่อผู้ต้องหาเป็นผู้ส่ง นายวิชัย กล่าวอีกว่า กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดต่างชาติ ใช้วิธีการแฝงตัวอยู่ในประเทศต่างๆ เพื่อส่งผ่านยาเสพติด โดยเฉพาะการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านบริษัทรับส่งพัสดุ ที่อาชญากรใช้ช่องว่างจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ระบบขนส่งมีการพัฒนาและมีการส่งพัสดุจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้เราต้องมีการปรับกระบวนการทำงานโดยการออกมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ทั้งในและนอกประเทศ ไม่ใช่แค่การเข้มงวดในส่วนของเจ้าหน้าที่ ยังรวมไปถึงบริษัทขนส่งที่ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของการส่งพัสดุทุกครั้ง และต้องมีการคัดกรองประวิติของผู้ที่จะเข้ามาพนักงาน โดยหากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ปล่อยปละละเลยให้มีการขนส่งยาเสพติดผ่านบริษัทของตนเอง จะมีโทษปรับ และหากกระทำผิดซ้ำ ก็จะพิจารณาโทษทางอาญา หรือ เพิกถอนใบอนุญาตต่อไป.
  See Details: หนุ่มจีนส่งหมอนซ่อนไอซ์ไปฮ่องกง ป.ป.ส.ตามรวบคาร้านอาหาร
 • สลด! สองพี่น้องขี่จยย.ไปซื้อของตลาด แม่ค้าลอตเตอรี่บึ่งเก๋งกลับเลย โดนแดดส่องตา ชนพี่ดับ น้องสาหัส

  ภาพประกอบข่าว สลด! สองพี่น้องขี่จยย.ไปซื้อของตลาด แม่ค้าลอตเตอรี่บึ่งเก๋งกลับเลย โดนแดดส่องตา ชนพี่ดับ น้องสาหัส  ภาพประกอบข่าว เมื่อเวลา 16.15 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ร.ต.ท.อดิศักดิ์ บัวสอน รอง(สอบสวน) สภ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ ถนนบ้านผือ-ท่าบ่อ บริเวณจุดกลับรถบ้านดงหวาย ถนนหมายเลข 2020 บ้านผือ-ท่าบ่อ หมู่ 12 ต.หายโศก มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จึงออกไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ รพ.บ้านผือ แพทย์เวร รพ.บ้านผือ อาสากู้ภัยมูลนิธิเมธาธรรมจุดบ้านผือ ที่เกิดเหตุเป็นถนน 4 ช่องทาง ไม่มีเกาะกลางถนน พบศพนางบัววัน โถทอง อายุ 58 ปี ชาว ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นอนจมกองเลือดอยู่ริมถนน สภาพกะโหลกแตกคอหัก ...
  See Details: สลด! สองพี่น้องขี่จยย.ไปซื้อของตลาด แม่ค้าลอตเตอรี่บึ่งเก๋งกลับเลย โดนแดดส่องตา ชนพี่ดับ น้องสาหัส
 • ที่แท้ นร.ขึ้นหอพักครูสาว! 3 เดือนก่อนแฟนสาวเคลียร์เดือด ก่อนเจอแชท-เรื่องเลยแดง

  ภาพประกอบข่าว ที่แท้ นร.ขึ้นหอพักครูสาว! เผย 3 เดือนก่อนแฟนสาวของ นร.ชายเพิ่งไปเคลียร์ ให้ยุติความสัมพันธ์ ก่อนเจอแชทข้อความเกินเลย เรื่องจึงแดงขึ้น วันที่ 2 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวระหว่างครูสาวกับนักเรียนชายชั้น ม.5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ที่แอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน กระทั่งมีแชทหลุดออกมา จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้น ล่าสุด นายวัชรินทร์ โตขาว รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สมุทรปราการ เดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียนดังกล่าว นายวัชรินทร์ กล่าวว่า สอบถามผู้บริหารโรงเรียน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาข้อเท็จจริง แต่ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นอย่างไร ตนก็เห็นข้อมูลเท่าที่ทุกคนเห็น การจะลงโทษบุคคลใดควรได้รับข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล แต่ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนทราบว่าครูฝึกสอนวงโยธาวาทิตมีความสนิทสนมกับนักเรียนชายในวง จึงเรียกมาตักเตือน จากนั้นทั้งคู่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเวลาผ่านไปกว่า 3 เดือนกลายเป็นข่าวอีก ในเบื้องต้นจำเป็นต้องแยกครูกับนักเรียนออกจากกัน ให้ครูไปปฏิบัติหน้าที่ที่ สพม.สมุทรปราการ รอง ผอ.สพม.สมุทรปราการ กล่าวว่า จากการสอบถามนักเรียนทราบว่าวันเกิดเหตุครูป่วย ...
  See Details: ที่แท้ นร.ขึ้นหอพักครูสาว! 3 เดือนก่อนแฟนสาวเคลียร์เดือด ก่อนเจอแชท-เรื่องเลยแดง
 • เตรียมออกล่า! Monster Hunter Rise มาเยือน PlayStation กับ Xbox แล้ว

  สยบข่าวลือ Monster Hunter Rise มาเยือน PlayStation กับ Xbox แล้ว Capcom ประกาศ Monster Hunter Rise จะวางจำหน่ายให้กับ PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One และ PC ผ่าน Windows Plus กับ Xbox Game Pass วันที่ 20 มกราคม ปี ค.ศ. 2023 Monster Hunter Rise: Sunbreak จะตามมาช่วงฤดูใบไม้ผลิภายในปี ค.ศ. 2023 การเดินทางมายัง PlayStation กับ Xbox ...
  See Details: เตรียมออกล่า! Monster Hunter Rise มาเยือน PlayStation กับ Xbox แล้ว
 • ชื่นชมไอเดียคุณครู แปลงโฉมห้องเรียนในฝัน ตกแต่งเป็นคาเฟ่มินิมอล

  ชื่นชมไอเดียคุณครู แปลงโฉมห้องเรียนในฝัน ตกแต่งเป็นคาเฟ่มินิมอล ชื่นชมไอเดีย “ครูคณิต” ทำห้องเรียนในฝัน “Math Cafe 415” ตกแต่งเป็นสไตล์คาเฟ่ มินิมอล ของทางโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว สร้างบรรยากาศที่ดีให้นักเรียน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีรายงานว่า โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพห้องเรียนในฝันจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kap Jukkawad ของนายจักรวรรดิ ไชยโคตร ซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ที่ได้เผยภาพหลังปรับปรุงห้องเรียนใหม่ให้กลายเป็นห้องเรียนมินิมอล “Math Cafe 415” ตกแต่งเป็นสไตล์คาเฟ่ เรียกได้ว่าสวยงามน่าเรียนมาก นอกจากนี้ได้ระบุข้อความว่า เสร็จ 100% ขอบคุณทุกคนที่แชร์โพสต์ก่อนหน้านี้นะครับ ไม่คิดว่าจะมีคนชอบเยอะขนาดนี้ ผมชื่อ นายจักรวรรดิ ไชยโคตร เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตำแหน่งข้าราชการครู วิทยฐานะ – ต้องบอกเลยว่าโครงการนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีผู้บริหารที่ดีและใจกว้างผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ...
  See Details: ชื่นชมไอเดียคุณครู แปลงโฉมห้องเรียนในฝัน ตกแต่งเป็นคาเฟ่มินิมอล
 • จับแล้ว4 แก๊ง7คนร้าย บุกบ้านตายาย ยกตู้เซฟกวาดนับล้าน ที่แท้ฝีมือหลาน

  จับแล้ว4 แก๊ง7คนร้าย บุกบ้านตายาย ยกตู้เซฟกวาดนับล้าน ที่แท้ฝีมือหลาน 1ในคนร้ายให้การซัดทอด หลานชายผู้เสียหายวางแผนมาไว้แล้ว 2 เดือน หวังเอาชีวิตโชคดีไม่มีใครอยู่ จากกรณีคนร้าย 7 คน บุกเข้าไปที่บ้านสองตายายคือนายเฉลียว อายุ 76 ปี และนางปราณี อายุ 73 ปี ในพื้นที่หมู่ 3 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช แล้วปล้นยกเอาตู้เซฟ ภายในมีเงินสดจำนวนหนึ่งทองคำรูปพรรณน้ำหนักประมาณเกือบ 30 บาท ปืนพกสั้น 2 กระบอก ขนาด .357 1 กระบอก ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก รวมมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ...
  See Details: จับแล้ว4 แก๊ง7คนร้าย บุกบ้านตายาย ยกตู้เซฟกวาดนับล้าน ที่แท้ฝีมือหลาน
 • ทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งธันวาคม วิษณุกางปฏิทินย้ายพรรคใหม่

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: ทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งธันวาคม วิษณุกางปฏิทินย้ายพรรคใหม่
 • เปิดภาพชอต VAR ให้ประตู "ญี่ปุ่น" สุดกังขาชาวเน็ตแซะคล้ายลูกยิง "แลมพาร์ด" ในตำนาน

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: เปิดภาพชอต VAR ให้ประตู "ญี่ปุ่น" สุดกังขาชาวเน็ตแซะคล้ายลูกยิง "แลมพาร์ด" ในตำนาน
 • ปณท. ผนึก สบายสปีด เพิ่มช่องทางรับส่งพัสดุ

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: ปณท. ผนึก สบายสปีด เพิ่มช่องทางรับส่งพัสดุ
 • ฮือฮา! เพื่อไทยเปิดตัว 'ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์' อดีตอธิบดีน้ำบาดาล ชิงเก้าอี้ส.ส.กาญจนบุรี

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: ฮือฮา! เพื่อไทยเปิดตัว 'ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์' อดีตอธิบดีน้ำบาดาล ชิงเก้าอี้ส.ส.กาญจนบุรี
 • สั่งสพฐ.สอบข้อเท็จจริง ครูสาวแอบขึ้นหอพักนร.ชาย จี้กมว.ทบทวนขั้นตอนยึดตั๋วครู

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: สั่งสพฐ.สอบข้อเท็จจริง ครูสาวแอบขึ้นหอพักนร.ชาย จี้กมว.ทบทวนขั้นตอนยึดตั๋วครู
 • ‘ลิโอเนล เมสซี่’ภารกิจสุดท้ายก่อนสั่งลา ‘เวิลด์คัพ’

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: ‘ลิโอเนล เมสซี่’ภารกิจสุดท้ายก่อนสั่งลา ‘เวิลด์คัพ’
 • Dow เปิดตัว 7 นวัตกรรม Personal Care 2022

  ภาพประกอบข่าว วิษณุเผยประยุทธ์ เล็งทูลเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้งเดือนธันวาคม-โปรดเกล้าฯ ใกล้ครบวาระ กางปฏิทินย้ายพรรค-หย่อนบัตร  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. … ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ขั้นตอนแรก คือ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยให้ผู้ร้อง คือ รัฐสภา และสภาก็จะส่งมาให้รัฐบาล เมื่อผ่านมาถึงรัฐบาลแล้ว รัฐบาลมีระยะเวลานำร่างฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย 5 วัน บวกกับ 20 วัน รวมเป็น 25 วัน โดย 5 วันแรกมีไว้เพื่อเผื่อมีใครร้องคัดค้านศาลรัฐธรรมนูญอีกหนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการร้องแบบที่เคยร้องมาแล้ว อีก ...
  See Details: Dow เปิดตัว 7 นวัตกรรม Personal Care 2022

OTHER NEWS

สลด ‘อดีตเจ้าอาวาส’ นอนสิ้นลมดับ ไม่กี่วันก่อนเพิ่งถูกจับสึกฐานดมกาวขับรถชน

จากกรณี พระสมุห์วิชัย สำราญจิตร อายุ 56 ปี เจ้าอาวาสวัดสุเทพเจริญธรรม ขับรถประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าริมถนน หมู่ที่ 2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยเจ้าตัวอยู่ในสภาพมึนเมาไม่สามารถให้การใดๆ ได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงไปตรวจสอบยังกุฏิวัด ทำให้พบว่ามีกาวสารระเหยจำนวนมากถูกเปิดใช้แล้ว ใส่กระสอบซุกซ่อนอยู่ด้านใน คาดว่าทางเจ้าอาวาสคงดมกาวและสารระเหยจนมึนเมา ก่อนจะขับรถไปประสบอุบัติเหตุดังกล่าว เบื้องต้นมีการนำตัวไปสึกก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น สลด ‘อดีตเจ้าอาวาส’ นอนสิ้นลมดับ ไม่กี่วันก่อนเพิ่งถูกจับสึกฐานดมกาวขับรถชน เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ... Read more »

จี๋หลินพบซากโบราณ ซุกสารพัด 'โบราณวัตถุ' ยุคสัมฤทธิ์

(ภาพจากผู้ให้สัมภาษณ์ : ซากบ้านที่ขุดพบ ณ แหล่งโบราณคดีเหว่ยจือหลี่ มณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 29 ก.ย. 2022) ฉางชุน, 2 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ จีนขุดพบโบราณวัตถุมากกว่า 100 ชิ้น รวมถึงซากบ้าน ซากหลุมฝังศพ และซากหลุม จำนวน 24 แห่ง ณ แหล่งโบราณคดีเหวยจือหลี่จากยุคสัมฤทธิ์ในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ สถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลจี๋หลิน ระบุว่ามีการขุดพบซากสิ่งปลูกสร้างและโบราณวัตถุดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยเครื่องปั้นดินเผา ... Read more »

ผอ.โรงเรียนดังอุบลฯ ปัดบังคับเด็กเรียนลิทธิจีน ลั่นเป็นวิชาศาสนา

ผอ.โรงเรียนดังอุบลฯ ปัดบังคับเด็กเรียนลิทธิจีน ลั่นเป็นวิชาศาสนา เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ในโลกทวิตเตอร์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า มีโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุบลราชธานี จัดอบรมค่ายธรรม โดยให้เด็กชั้น ม.5 จำนวน 18 ห้องเรียนเข้ารับการอบรม มีผอ.เป็นประธาน เรื่องน่าจะไม่มีปัญหาอะไร จนกระทั่งนักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการอบรม ออกมาให้ข้อมูลว่า การอบรมครั้งนี้เป็นลัทธิความเชื่อจากประเทศจีนเรียกว่า “ลัทธิอนุตรธรรม” ซึ่งไม่ใช่พระพุทธศาสนา มีการสอนว่า “….จิตวิญญาณเท่านั้นที่มาจาก พระองค์ธรรมมารดา ร่างกายเป็นเพียงที่พำนักชั่วคราว การได้รับถ่ายทอด วิถีอนุตรธรรม ทำให้เราได้รับสิ่งวิเศษ 3 ... Read more »

ช่อง 7HD เสริมทัพความปัง! เสิร์ฟรายการวาไรตี้หลากรสเอาใจคนนอนดึก

ช่อง 7HD เสริมทัพความปัง! เสิร์ฟรายการวาไรตี้หลากรสเอาใจคนนอนดึก ช่อง 7HD เสิร์ฟรายการวาไรตี้หลากรส เอาใจคนนอนดึก ที่พร้อมจอยไปกับความเอนเตอร์เทนทุกคืนวันจันทร์ เวลา 22.45 น. กับรายการ ไนต์ไนต์…สาย Ent โดย 2 พิธีกรสุดปัง นิว ธนิศ และ กวาง ณภัทร แท็กทีมเล่าข่าวสไตล์คนกันเอง อัพเดตข่าวบันเทิงในรอบสัปดาห์ ส่องกิจกรรม ที่น่าสนใจ พร้อมตามติดความเคลื่อนไหวของกองละคร แชร์ภาพหลุด คลิปน่ารักๆ ... Read more »

"หมอยง" ไขข้อสงสัย โควิด "เดลตาครอน" หลังพบติดเชื้อรายแรกในไทย

“หมอยง” ไขข้อสงสัย โควิด “เดลตาครอน” หลังพบติดเชื้อรายแรกในไทย “หมอยง” เผยข้อเท็จจริงของโควิดสายพันธุ์ “เดลตาครอน” ลูกผสมที่เกิดในผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสองสายพันธุ์ ชี้ปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบระบาดทั่วโลก ยังเป็นสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 มีรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุว่า โควิด 19 การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ไขข้อเท็จจริง เดลตาครอน การเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัส เกิดขึ้นได้จากการค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อย ... Read more »

จ่อผิดจริยธรรม สั่งเพิกถอนที่ดิน "สหายแสง" 39 แปลง ซื้อใบจองที่ป่าดงพะทาย

จ่อผิดจริยธรรม สั่งเพิกถอนที่ดิน “สหายแสง” 39 แปลง ซื้อใบจองที่ป่าดงพะทาย ผวจ.นครพนม มอบหมายเจ้าพนักงานที่ดิน ตรวจสอบที่ดินป่าดงพะทาย กรณีมีการครอบครองมิชอบ หลัง สหายแสง “ศุภชัย โพธิ์สุ” หรือครูแก้ว ส.ส.ภูมิใจไทย รองประธานสภาฯ ถูกร้องได้มาครอบครองโดยการ “ซื้อใบจอง” ล่าสุดผวจ. ออกคำสั่งจำหน่ายเพิกถอนคืนสภาพแล้วเกือบ 100 แปลง พบเป็นของครูแก้ว 39 แปลง เนื้อที่เกือบ 200 ไร่ วันที่ 2 ... Read more »

"จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้" โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ คว้ารางวัลซีไรต์ 2565

ประกาศแล้ว “รางวัลซีไรต์ ปี 2565” หนังสือกวีนิพนธ์เรื่อง จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ สะท้อนภาพชีวิตของผู้คนที่เผชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งใหญ่ ปัญหาอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ประจำปี 2565 พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ากวีนิพนธ์เรื่อง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ ซึ่งนำเสนอภาพชีวิตของผู้คนในยุคสังคมพลิกผันที่เผชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งใหญ่ ปัญหาอาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมสื่อ บทกวีแต่ละบทนำเสนอฉากชีวิตและพฤติการณ์ของคนธรรมดาสามัญ ทั้งเด็ก ... Read more »

แฮปปี้มาก! ชายเวียดนาม ถึงไม่รวย แต่เมีย 7 ลูก 21 แถมทุกคนรักกันดี

แฮปปี้มาก! ชายเวียดนามมีชีวิตสุดทึ่ง ถึงจะจนแต่มีเมีย 7 ลูก 21 แถมทุกคนยังรักกันดี อยู่อย่างปรองดอง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ Eva.vn ได้นำเสนอเรื่องราวของชายชาวเวียดนามคนหนึ่ง ที่ได้สร้างความตะลึงให้กับโซเชียล เมื่อเขาเปิดเผยถึงชีวิตครอบครัวว่า มีภรรยาทั้งหมด 7 คน และลูก ๆ อีก 21 คน! “โท มี จือ” จากจังหวัดห่าซาง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม ... Read more »

อีเต้ยรอคำตอบจาก ร.ท.นพรัตน์ เบาะแสพ่อพี่น้อย ที่พลัดพรากกัน 52 ปี

แม้ภารกิจการตามหาแม่ให้พี่น้อยจะถึงทางตัน ก็ยังเหลืออีกหนึ่งหนทางคือการตามหาพ่อให้กับเธอ “นายสิงห์คำ” ชื่อพ่อของพี่น้อยที่ถูกระบุไว้ในใบสูติบัตร ไร้นามสกุล ไร้ที่อยู่ชัดเจน มีเพียงคำบอกเล่าว่าเขาเป็นอดีตทหารอยู่ค่ายกาวิละ แต่ก็ไม่มีหลักฐานไหนมายืนยันได้! งานนี้อีเต้ยอีจันต้องไปหาคำตอบกัน เราเดินทางไปที่สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ การจะเช็กชื่อทหารเกณฑ์ในช่วงปี 2511- 2513 พอจะทำได้ไหม? เพราะพี่น้อยเกิด พ.ศ.2513 เจ้าหน้าที่สำนักงานสัสดีบอกว่าเราว่า การจะเช็กได้ต้องมีข้อมูลหลายอย่าง เช่น นายสิงห์คำ มีพ่อเป็นคนที่ไหน อำเภออะไร  เพราะต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเดียวกับพ่อ หรือพ่อพี่น้อยอาจจะไปขึ้นทหารกองเกินจาก จ.อื่น แล้วถูกส่งมาสบทบที่ค่ายกาวิละ หรือสุดท้ายหากพ่อพี่น้อยเป็นทหารกองเกินของ จ.เชียงใหม่ จริงๆ ... Read more »

เช็กกันพลาด! เปิดปฏิทิน ‘หยุดยาวเดือนธันวาคม2565’ เที่ยวกันยาวๆ

เช็กกันพลาด! เปิดปฏิทิน ‘หยุดยาวเดือนธันวาคม2565’ เที่ยวกันยาวๆ เรียกได้ว่าเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสิ้นปีอีกแล้ว ยิ่งใกล้ถึงช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ยิ่งตื่นเต้น เนื่องจากเป็นวันหยุดสิ้นปีที่หลายคนรอคอย แต่ในเดือนธันวาคม ไม่ได้มีแค่วันหยุดสิ้นปีเพียงอย่างเดียว ยังมีวันหยุดยาวอีกหลายวันอีกเพียบ วันนี้ เดลินิว์ออนไลน์ จะพาทุกคนไปเปิดปฏิทินวันหยุดยาว-หยุดราชการ ใน เดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2565 ใครที่กำลังมีแพลนไปเที่ยวต้องห้ามพลาด ได้เที่ยวกันแบบเต็มอิ่มแน่นอน จะมีวันไหนบ้าง รีบตามไปเช็กวันหยุดกันเลย วันจันทร์ ที่ 5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ... Read more »

ฟินแลนด์เล็งดึงดูด 'ผู้อพยพ' จากบราซิล-อินเดีย-เวียดนาม-ตุรกี

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยือนตลาดในกรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์ วันที่ 7 ต.ค. 2022) เฮลซิงกิ, 2 ธ.ค. (ซินหัว) — กระทรวงเศรษฐกิจและการจ้างงานของฟินแลนด์ กำหนดให้บราซิล อินเดีย เวียดนาม และตุรกี (ทูร์เคีย) เป็นประเทศเป้าหมายพิเศษ 4 แห่งสำหรับดึงดูดผู้อพยพ เมื่อวันพุธ (30 พ.ย.) ซอนยา ฮามาไลเนน ผู้อำนวยการด้านการอพยพของกระทรวงฯ แถลงข่าวว่าฟินแลนด์จะส่ง “ที่ปรึกษาผู้มีทักษะความสามารถ” ไปยังทั้งสี่ประเทศ ... Read more »

นี่หรือฤดูหนาว! เชียงใหม่ครวญ ฝนถล่ม ช่วงเย็น น้ำท่วมขังหลายจุด

ภาพประกอบข่าว นี่คือฤดูหนาวแล้วหรือ ฝนไม่ยอมหาย ถล่มช่วงเย็น น้ำท่วมขังหลายจุด รถติดวุ่น หลังสถานศึกษาเลิกเรียน พ่อแม่มารับ ตร.เร่งอำนวยความสะดวกจราจร วันที่ 1 ธ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นที่จ.เชียงใหม่เกิดฝนตกหนักอย่างแรงนับชั่วโมง ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในตัวเมืองเชียงใหม่ หลังมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทั้งนี้พื้นที่หลายจุดในตัวเมือง ทำให้น้ำระบายไม่ทัน เช่นถนนช้างคลาน ตั้งแต่ช่วงผ่านไนท์บาซาร์ พบน้ำท่วมขังสู ประมาณ 20-30เซนติเมตร ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากและการจราจรติดขัด เนื่องจากเป็นย่านใกล้เคียงสถานศึกษาหลายแห่งและเป็นช่วงเลิกเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองเดินทางไปรับลูกหลานกลับบ้าน ภาพประกอบข่าว นอกจากนี้มีรายงานข่าวพบว่าถนนมหิดล ก็มีน้ำท่วมขังเช่นกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจตรวจสอบจุดที่มีน้ำท่วมขังและทำการระบายน้ำเป็นการด่วน Read more »

เทสลาส่งมอบ 'รถกึ่งบรรทุกไฟฟ้า' ชุดแรก

(แฟ้มภาพซินหัว: อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา เข้าร่วมพิธีส่งมอบรถยนต์เทสลา รุ่นโมเดล 3 ที่ผลิตในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน วันที่ 7 ม.ค. 2020) ซานฟรานซิสโก, 2 ธ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (1 ธ.ค.) เทสลา (Tesla) ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐฯ ได้ส่งมอบรถกึ่งบรรทุก (Semi truck) ไฟฟ้าชุดแรก ให้กับเป็ปซี่โค ... Read more »

รู้จัก 4 แหล่งธรรชาติ ช่วยรักษาอุณหภูมิโลก-ลดภาวะเรือนกระจก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผย 4 แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติ ที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกและรักษาอุณหภูมิโลกได้อย่างยั่งยืน วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้โพสต์ข้อความระบุว่า การลดก๊าซเรือนกระจกและลดอุณหภูมิโลกอย่างยั่งยืน จำเป็นที่ต้องฝากความหวังไว้กับมาตรการและแนวทางที่ทุกชาติทั่วโลกนำมาปฏิบัติ โดยเฉพาะการพยายามรักษาแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติเอาไว้ ป่าพรุ (Peatlands) สามารถกักเก็บคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพกว่าป่าเขตร้อนทั่วไป เนื่องจากความหนาของการทับซ้อนกันจากซากพืชและสัตว์มาอย่างยาวนาน หากมีความหนา 10 เมตรขึ้นไป จะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากถึง 5,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เปอร์เฮกตาร์ ขณะที่ป่าเขตร้อนทั่วไป กักเก็บคาร์บอนได้เพียง 300-800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เปอร์เฮกตาร์ รู้จัก ... Read more »

จับตาอุตสาหกรรมข้าวกัมพูชา ทำไมคว้าแชมป์ข้าวดีที่สุดในโลก ?

ภาพประกอบข่าว คอลัมน์ : ระดมสมอง ในการประชุมข้าวโลกประจำปี 2022 จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2565 มีการประกวดสายพันธุ์ข้าวจาก 9 ประเทศ คือ ไทยเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว อินเดีย ปากีสถาน จีน และสหรัฐ ปรากฏว่า “ข้าวหอมมะลิผกาลำดวน” จากกัมพูชา ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปครอง ส่วนข้าวหอมมะลิ 105 ไทยได้อันดับ ... Read more »

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น “เบนซิน” เพิ่ม 30 สต. จับตา “โอเปก” ลดกำลังผลิต

เติมด่วน! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น “เบนซิน” เพิ่ม 30 สต. จับตา “โอเปก” ลดกำลังผลิต เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ... Read more »

‘บิ๊กตู่’ ชื่นชมผู้พิการสร้างอาชีพ สู้ชีวิต เหน็บคนปกติ ถ้าไม่ทำอะไรเลย ใช้ไม่ได้

‘บิ๊กตู่’ ให้กำลังใจผู้พิการสร้างอาชีพ สู้ชีวิต เหน็บฝากคนครบ 32 ทำสิ่งดีงามที่ถูกต้องบ้าง ยันรัฐบาลไม่ทิ้งทุกคน ย้ำทำกุศลกับคนเป็น ชีวิตจะมีความสุข เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ... Read more »

เวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในไทย ของ ENHYPEN

สิ้นสุดการรอคอย เอนจีน ประเทศไทยพร้อมกันแล้วหรือยัง? กับวง บอยแบนด์ สุดฮอต ENHYPEN (เอนไฮเพน) ศิลปินในค่าย Belift Lab โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ คือ HYBE Entertainment และ CJ ENM Entertainment เตรียมบินลัดฟ้าจัด เวิลด์ทัวร์ ครั้งแรกที่ประเทศไทย “ ENHYPEN WORLD TOUR ‘MANIFESTO’ in ... Read more »

นครชัยแอร์ เพิ่มจุดให้บริการ NCA Shuttle Bus สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

ภาพประกอบข่าว นครชัยแอร์ ฉลองครบรอบปีที่ 36 เพิ่มจุดให้บริการ NCA Shuttle Bus ณ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (BTS) เพื่อรับ-ส่ง ลูกค้านครชัยแอร์ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการวันที่ 2 ธันวาคม 2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง ตั้งแต่ปี ... Read more »

ทุก 150 คน บนโลก มี 1 คน ต้องตกเป็นทาสยุคใหม่

เด็ก ๆ ในบังกลาเทศ ได้รับค่าจ้างต่ำเพื่อเก็บของในกองขยะในบังกลาเทศ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation–ILO) ของสหประชาชาติ ระบุว่าทุก ๆ 150 คน ของประชากรโลก จะต้องมี 1 คน ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ทาสยุคใหม่ ILO ระบุว่า มีคนได้รับผลกระทบทั้งหมด 50 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 40 ล้านคนเมื่อ 4 ปีก่อน “ทาสยุคใหม่” คืออะไร ... Read more »

ทิดแจ๊ส หรือ แจ๊ส สรวีย์ อดีต มิสทิฟฟานี่ เผยสาเหตุที่ตัดสินใจสึก

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามอง สำหรับสาเหตุการลาสิกขาของ ทิดแจ๊ส หรือ แจ๊ส สรวีย์ นัดที หลังจากที่บวชเรียนมานานถึง 9 ปี และเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะบวชไปตลอดชีวิต หลายคนตั้งข้อสงสัยไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ชาย และการกลับมาทำงานใน วงการบันเทิง งานนี้ ทิดแจ๊ส ขอออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือก พร้อมชี้แจงทุกประเด็นที่ทุกสงสัย ทำไมถึงลาสิกขา เห็นก่อนหน้านี้เคยบอกว่าบวชตลอดชีวิต?ทิดแจ๊ส : สึกออกมาชั่วคราวครับ สาเหตุที่สึกเพราะต้องกลับมาทำธุระส่วนตัวแต่ไม่ขอบอกนะว่าทำอะไร ก็อาจจะ 1-3 เดือน หรืออาจไม่ชัวร์ ต้องทำธุระให้เสร็จก่อนแล้วจะกลับไปบวชใหม่ ... Read more »

‘เนวิน’ ถามรัฐบาลควักเงินให้คนไทยดูบอลโลกเอามาสนับสนุน ‘ช้างศึก’ ดีกว่าไหม?

ภาพประกอบข่าว ‘เนวิน’ ถามรัฐบาลควักเงินให้คนไทยดูบอลโลกเอามาสนับสนุน ‘ช้างศึก’ ดีกว่าไหม?   “บิ๊กเน” นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ออกมาเปิดเผยหลังการแถลงข่าวความร่วมมือกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ว่า ผู้ใหญ่รัฐบาลเรียกร้อง สังคมเรียกร้อง ประชาชอยากเห็น ผมพูดในฐานะคนทำฟุตบอล ปีนึงเนี่ย รัฐบาลให้เงินอุดหนุนกีฬาฟุตบอล ที่เป็นกีฬามหาชน มีเป้าหมายไปบอลโลก ปีละเท่าไหร่ ไปดูได้เลย ถ้าไม่มีโปรเจ็คต์ใหญ่ๆ ไม่มีทางถึง 100 ล้านบาท ... Read more »

‘เจ้าสัวธนินท์’ เผยสเปกนายกฯ ‘กล้าทำ-ตัดสินใจ’ ชี้เร่งจีบยุโรป-รัสเซีย ลงทุนไทย

ภาพประกอบข่าว ‘เจ้าสัวธนินท์’ เผยสเปกนายกฯ ‘กล้าทำ-ตัดสินใจ’ ชี้ 1 พันปีมีโอกาสครั้งเดียว เร่งจีบยุโรป-รัสเซีย ลงทุนไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2566 ว่า ชอบมองในแง่ดีทุกอย่าง แต่เคยพูดว่าถ้าโควิดหยุดเมื่อไหร่ทุกอย่างจะฟื้นอย่างเร็ว เพราะยังไงสถานีรถไฟ สนามบิน เครื่องบิน ท่าเรือ ไม่ได้ถูกทำลาย เหมือนสงครามโลกครั้งที่ 2 พอโควิดหยุด ... Read more »

Tesla เปิดตัวการส่งมอบรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Semi ให้กับ Pepsi

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ซีอีโอของเทสลา (Tesla) ได้เปิดตัวรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Semi คันแรกของเทสลาในงาน Semi Delivery ที่โรงงานจิกะเนวาดา เพื่อแสดงถึงการขยายศักยภาพของบริษัทในการเดินเข้าสู่อุตสาหกรรมรถบรรทุกที่นอกเหนือจากการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และได้ส่งมอบรถเทรลเลอร์ไฟฟ้า Tesla Semi ชุดแรกให้กับ Pepsi (เป๊ปซี่) เทสลาได้เริ่มประกาศเปิดตัว Semi ในปี 2017 ซึ่งมีเป้าหมายปล่อยสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2019 แต่ได้เลื่อนแผนการผลิตมาหลายครั้ง และเดือนตุลาคม ... Read more »

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท โอนรอบ 2 วันนี้ เช็ก ธ.ก.ส.

ภาพประกอบข่าว รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา รอบ 2 วันนี้ จำนวนกว่า 2 แสนราย วงเงินรวม 1,780 ล้านบาท พร้อมติดตามการจ่ายเงินช่วยชาวนา กว่า 4.29 ล้านราย ให้ถึงมืออย่างรวดเร็วโปร่งใส วันที่ 2 ธันวาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบนโยบายและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกร ... Read more »

ดีเดย์รถไฟจีน-ลาว ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านโม่ฮานส่งตรงฉงชิ่ง

รถไฟจีน-ลาว ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านรถไฟโม่ฮานสำเร็จ เป็นขบวนปฐมฤกษ์วันนี้ สู่ปลายทางมหานครฉงชิ่ง วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดบริการด่านรถไฟโม่ฮานเพื่อขนส่งผลไม้ไทย ด้วยขบวนรถไฟจีน-ลาวว่า วันนี้รถไฟจีน- ลาว ขนลำไยไทยล็อตแรก 20 ตู้ ผ่านด่านรถไฟโม่ฮานสำเร็จ เป็นปฐมฤกษ์วันนี้ “เมื่อเวลาตี 5 ขบวนรถไฟจีน-ลาว ... Read more »

โคลเวอร์ หนุน ‘อีสปอร์ต’ จากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ

นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทสเปซ เกมเมอร์ จำกัด และพันธมิตรอย่าง บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด และ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม ESPORTS WHAT? SCHOOL TOUR 2023 เพื่อให้ความรู้นักเรียนในการแนะแนวทักษะสาขาอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ต พร้อมมอบประสบการณ์ในการเล่น โดยเริ่มนำร่องให้ความรู้กับ 20 โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมอีสปอร์ตที่เป็นเบอร์หนึ่งของระดับมัธยมศึกษาจาก 20 โรงเรียนนำร่องนี้ “โครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการศึกษาและการแนะแนวอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อสร้างพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศชาติ อีกทั้ง ยังเป็นสาiส่งไปยังเยาวชนที่มีใจรักในกีฬาอีสปอร์ต และทำให้เห็นว่า ยังมีผู้ใหญ่ที่พร้อมสนับสนุนและให้เติบโตไปบนเส้นทางอีสปอร์ตอย่างยั่งยืน จากที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าอีสปอร์ตอยู่บ่อยๆ แต่ยังไม่รู้และไม่เคยสัมผัสว่าแท้จริงแล้วอีสปอร์ตคืออะไรกันแน่ มานั่งเล่นเกมกันเฉยๆ จะมีอนาคตที่ดีได้อย่างไร” โคลเวอร์ หนุน ‘อีสปอร์ต’ จากการศึกษาสู่การพัฒนาเป็นอาชีพ นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานเปิดงาน ได้กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทยว่า การแข่งขันวิดีโอเกม หรือ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีและเติบโตขึ้นในทุกปี แม้ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความยืดหยุ่นของเกม สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และยังสร้างความบันเทิงแก่ผู้เล่นและผู้ชมเสมอมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจนเป็นที่จับตามองจากผู้คนในธุรกิจแทบทุกสาขาอาชีพ โดย 30 กว่าปีในประเทศไทย กระแสของเกมแข็งแกร่งขึ้น และยังหยิบยื่นโอกาสให้สังคมมากขึ้น เนื่องจากเกิดงาน เกิดอาชีพ มีการสร้างรายได้ขึ้นมากมาย สำหรับการเติบโตของประเทศไทยหยุดชะงักไปหลายปีจากปัญหาเด็กติดเกม ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ อยู่ในการดูแลของหน่วยงานหลายหน่วยงานในรัฐบาล ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ การรับรองให้อีสปอร์ตจึงเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาเป็นการช่วยให้สังคมเกมในประเทศมีแนวทางที่ไม่ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลปัญหาทางสังคม ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนในประเทศ จึงจำเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับความบันเทิงด้วย Read more »

แฉกลลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญไอที ยอมตกเป็นเหยื่อ ก่อนล้วงข้อมูลกลับ

ภาพประกอบข่าว แฉกลลวง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญไอที ยอมตกเป็นเหยื่อ ก่อนล้วงข้อมูลกลับ แนะวิธีป้องกันง่ายที่สุด อย่าโหลดแอพฯนอกสโตร์ ผู้ใช้ทวิตเตอร์ Chanon Ngernthongdee ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โพสต์ข้อความถึงการแกล้งตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้รู้ข้อมูลว่ากลุ่มคนร้ายหลอกลวงอย่างไร โดยระบุว่า พยายามตกเป็นเหยื่อ call center อยู่นานมากเพื่อจะได้รู้ว่าเค้าหลอกยังไง ให้ลง app อะไร สุดท้ายในที่สุดก็ได้ app นั้นมา เข้าใจแล้วว่าทำไมถึง app นั้นถึงสามารถไปดึงข้อมูลและสั่งให้ app ธนาคาร ทำธุรกรรมทางการเงินของเหยื่อได้ คนเขียน app ... Read more »

ครอบครัวอินโดรวมตัวฟ้องรัฐ เหตุยาน้ำแก้ไอปนเปื้อน ทำเด็กดับเกือบ 200 ราย

ภาพประกอบข่าว ครอบครัวอินโดรวมตัวฟ้องรัฐ เหตุยาน้ำแก้ไอปนเปื้อน ทำเด็กดับเกือบ 200 ราย สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ว่าครอบครัวชาวอินโดนีเซียที่ลูกหลานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ หลังบริโภคยาน้ำแก้ไอเจือปนสารพิษ ได้รวมตัวฟ้องรัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามคำฟ้องระบุว่าเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หลังก่อนหน้านี้อินโดนีเซียพบผู้ป่วยจากอาการไตวายเฉียบพลันจำนวนมากตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยมียอดผู้เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวอย่างน้อย 199 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก ส่งผลให้มีการเร่งสอบสวนและสั่งระงับการขายยาปนเปื้อนนี้ โดยการฟ้องร้องแบบกลุ่มครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานอาหารและยา (บีพีโอเอ็ม) รวมถึงบริษัทอีก 7 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการขายยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของ diethylene glycol และ ethylene glycol ... Read more »

พชร์ อานนท์ เทียบความต่าง “คนหิวแสง-คนเบื่อแสง” แนะมีเท่าที่มี ความสุขจะมาเอง

โพสต์ชวนคิด พชร์ อานนท์ เทียบความต่าง “คนหิวแสง-คนเบื่อแสง” แนะมีเท่าที่มี ความสุขจะเกิดขึ้นเอง อะไรยังไงกันน้า เมื่ออยู่ดีๆ พชร์ อานนท์ แมวมองและผู้กำกับชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง “คนหิวแสง” กับ “คนเบื่อแสง” บอกเลยทั้งชวนให้คิดและทำเอาสะดุ้งทีเดียว ภาพประกอบข่าว ทั้งนี้ พชร์ เขียนข้อความดังกล่าวระบุเอาไว้ว่า “ทุกคนย่อมหาสิ่งดีๆให้กับตัวเอง บางครั้งการหิวแสงมันเป็นเรื่องของความอยาก อยากที่จะดังอยากที่จะเด่น อยากมีซีน และอีกหลายๆ อยาก แต่คนเบื่อแสงอาการมักจะเป็นเช่นนี้ พอมีแสงเต็มตัวก็อยู่ลำบากมีแต่คนพูดถึงในแง่ดีก็ดีไปในแง่ร้ายก็ปล่อยไป ... Read more »

กลุ่มนักเรียนเลวตะโกนไล่ประยุทธ์ เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง โบกมือทักทาย จบงานเดินออกอีกทาง

‘บิ๊กตู่’ เจอดี ‘กลุ่ม นร.เลว’ ตะโกนไล่ ‘ลุงตู่ 8 ปีรีบออกไปได้แล้วนะคะ ออกได้แล้วค่ะ’ บอกมาทักทายในฐานะคนรู้จัก เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง โบกมือทักทายเฉย ก่อนเลี่ยงเผชิญหน้ากลับออกอีกทาง เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มนักเรียนเลว นำโดย น.ส.อันนา อันนานนท์ ... Read more »

อันซีนอีสานนอนแช่น้ำดูวิว สปป.ลาว

วันนี้อีจันเตรียมตัวมาพิชิตผาโสก สถานที่ที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส วันนี้ทีมอีจันได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับพี่อี่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  อาสานำทีมอีจันเที่ยวในครั้งนี้ เพื่อที่จะขึ้นไปพิชิตผาโสก เรามาเริ่มต้นกันที่หมู่บ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เรามาเริ่มต้นกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ เตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์เพื่อเดินขึ้นเขา ระยะทางที่เราต้องพิชิตวันนี้ ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยประมาณ เราเริ่มเดินทางกันประมาณ 13.00 น. ซึ่งอากาศร้อนพอสมควร พี่อี่แนะนำว่าถ้าเดินช่วงเช้าจะดีกว่านี้ เพราะตอนที่เราเดินทางไปถึงน่าจะบ่ายกว่า ๆ แดดแรงเลยทีเดียว พี่อี่ยังแนะนำอีกว่าการที่จะเดินขึ้นผาโสกนั้นควรมีไกด์นำทางไปด้วย เพื่อความปลอดภัย โดยวันนี้เรามีพี่กล้องเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านท่าล้งมาเป็นไกด์ให้กับเรา ... Read more »

แฟนๆ ลุ้น หลัง กอล์ฟ พิชญะ เปรยอยากจัด คอนเสิร์ต กับ ไมค์ พิรัตช์

เป็นอีกหนึ่งตำนานศิลปิน ดูโอ้ ชื่อดังที่ใครๆ ต่างก็คิดถึง สำหรับคู่พี่น้องสุดฮอต กอล์ฟ พิชญะ และ ไมค์ พิรัชต์ และดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่แฟนๆ เท่านั้นที่คิดถึงพวกเขา แต่ทางด้านหนุ่ม กอล์ฟ เองก็ดูจะโหยหาการ ร้องเพลง และเล่น คอนเสิร์ต อยู่ไม่น้อย ถึงขั้นโพสต์ถามแฟนๆ ในเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียว ล่าสุด หลังจากที่เช็คเสียงเรียกร้องของแฟนๆ ในเฟซบุ๊กกันแล้ว หนุ่ม กอล์ฟ ก็ได้โพสต์อินสตาแกรม พร้อมกล่าวถึงน้องชายอย่างหนุ่ม ไมค์ ถึงเรื่อง ... Read more »

คนขับเล่านาทีระทึก แก๊งเด็กช่างป่วน ปาหิน-ระเบิด ใส่รถ นักเรียนกรี๊ดลั่น

ภาพประกอบข่าว คนขับเล่านาทีระทึก แก๊งเด็กช่างป่วน ปาหิน-ระเบิด ใส่รถนักเรียน เด็กๆกรี๊ดลั่น วอนตำรวจเร่งจัดการ ก่อนความสูญเสียเกิดขึ้น กรณีปรากฏคลิปวัยรุ่นใส่เสื้อช็อปเทคโนชื่อดัง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ขี่รถจักรยานยนต์ ไล่ประกบรถบัสรับส่งนักเรียน ก่อนจะเขวี้ยงระเบิดเข้ามาทำให้กระจกรถแตก ขณะที่นักเรียนภายในรถต่างร้องตะโกนด้วยความตกใจ  ผู้ปกครองต่างวิงวอนหน่วยงานเร่งหาแนวทางแก้ไข ก่อนเกิดการสูญเสีย ความคืบหน้าวันที่ 2 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบ นายบุญส่ง เอี่ยมศรี อายุ 55 ปี คนขับรถบัสรับส่งนักเรียน สายฉะเชิงเทรา หัวสำโรง-หนองแหน เล่าว่า ... Read more »

หลังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำกิจการไข่ขายดี ฝากถึงครอบครัวแก๊งสุดเจ็บ

ภาพประกอบข่าว หลังโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำกิจการไข่ขายดี ฝากถึงครอบครัวแก๊งสุดเจ็บ หนุ่มพ่อค้าไข่ที่ อ.นางรอง บุรีรัมย์ ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกเข้าไปทำธุรกรรมทางการเงินทางมือถือ แล้วยังโดนแก๊งนี้โทรศัพท์มาเยาะเย้ยในวันถัดไป เผยหลังเป็นข่าวยอดขายดีขึ้น ส่วนใหญ่อยากรู้เรื่อง พร้อมยินดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ยึดอาชีพหลอกลวง ถ้าลูกเมียคุณ พ่อแม่คุณ ดีใจในหน้าที่การงานของคุณ เราดีใจด้วย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  กรณีนายณัฐพล ปะขิโต อายุ 31 ปี เจ้าของร้านคลังไข่ ตลาดเทศบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ... Read more »

“ณัฐพล” ไฮโซหมื่นล้าน แตกไลน์ลุยธุรกิจบันเทิง ประเดิมละครซีรีส์วาย “ฝนตกครั้งนั้น ฉันรักเธอ”

“ณัฐพล” ไฮโซหมื่นล้าน แตกไลน์ลุยธุรกิจบันเทิง ประเดิมสร้างละครซีรีส์วายเรื่องแรก “ฝนตกครั้งนั้น ฉันรักเธอ” ประเดิมออกอากาศช่องวัน นายณัฐพล จุฬางกูร กรรมการบริหาร บริษัท ACTTRACTION และ ประธานบริหารธุรกิจ สนามกอล์ฟ โรงแรม และธุรกิจในเครือ ซัมมิท กรุ๊ป มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายเอก รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ และครูล๊อต จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค ผู้กำกับ และทีม ดารา ... Read more »

ฝั่งโดนตบ ‘เอ็ม’ แจงบ้าง รับกังวลถูกมองเรื่องชู้สาว ‘ม้า อรนภา’ เดินหน้าดำเนินคดี

ฝั่งโดนตบ ‘เอ็ม‘ แจงบ้างรับกังวลถูกมองเรื่องชู้สาว ‘ม้า อรนภา‘ เดินหน้าดำเนินคดี หลังจากที่ ม้า อรนภา กฤษฎี และ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ต่างก็ออกมาชี้แจงปมดราม่าม้าตบหน้านักแสดงหนุ่มรายหนึ่งที่เกาหลีใต้ เพราะชวนไปกินปู แต่ฝ่ายชายไม่ไป แล้วนั้น ล่าสุด เอ็ม นันทวัฒน์ คู่กรณี ก็ได้มาเปิดใจบ้างหลังจบรายการ คุยแซ่บโชว์ โดยได้เผยว่า “ก็อย่างที่เห็นว่าถูกตบหรือถูกแตะ ผมเป็นคนเดียวที่รู้ว่าคืออะไร มันไม่ใช่มุมกล้อง หน้าหันเลยครับ” เหตุการณ์ก่อนหน้าเกิดอะไรขึ้น? ... Read more »

แท็กซี่หัวหมอ เจอผู้โดยสารฝรั่ง ไม่กดมิเตอร์ แถมคิดเงินเพิ่ม 200 บาท

เป็นเรื่องของแท็กซี่อีกแล้วค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวประตูน้ำ ผู้ใช้ TikTok ชื่อ voonsen19 โพสต์คลิป กำลังขนของลงจากรถแท็กซี่ และถามคนขับแท็กซี่ว่า “เป็นเพราะอะไร มีฝรั่งทำไมถึงไม่ไป” ซึ่งคนขับให้เหตุผลว่า ถ้ามีฝรั่งเรียก แถวนี้เขาไม่กดมิเตอร์กันหรอก ทำให้สาวผู้โพสต์ถามกลับไปว่า “มันเป็นกฎของใครคะ” คนขับก็ตอบกลับมาทันทีว่า “ไม่รู้ ไม่ไป ก็ไม่ไป” เธอเล่าผ่านแคปชั่นว่า “โกธรมาก แท็กซี่โบกเท่าไรก็ไม่ไป คันที่จะไปก็ต้องเหมา ยิ่งพอเห็นมีชาวต่างชาติมาด้วยจะคิดเงินเพิ่ม 200 เพื่อไรก่อนคะ แล้วไล่ลงแบบนี้” ชาวโซเชียลแนะนำให้ผู้โพสต์ แจ้งขนส่ง ... Read more »

ดราม่า! โรงเรียนดังจัดอบรม 'ลัทธิอนุตตรธรรม' นักเรียนโวยใครไม่เข้า หัก 5 คะแนน

ภาพประกอบข่าว ดราม่า! โรงเรียนดังเมืองอุบลฯ จัดอบรม ‘ลัทธิอนุตตรธรรม’ ให้ม.5 จำนวน 18 ห้อง เข้าอบรม นักเรียนโวยใครไม่เข้า หัก 5 คะแนน ดัน #bmfact ติดเทรนด์อันดับ 1 เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจ.อุบลราชธานี จัดอบรมค่ายธรรม ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 18 ห้องเรียน เข้ารับการอบรม ... Read more »

ผบ.ตร.ชื่นชมโปลิศสืบจว.นครศรีธรรมราช ระงับเหตุชายคลั่งยิงตร.เจ็บ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจภ.จว.นครศรีธรรมราช และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เข้าระงับเหตุชายคลั่งเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายเงิน ขับรถหนีเจอด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าเจรจาบริหารเหตุการณ์ตามหลักยุทธวิธี แต่คนขับไม่ยอมลงจากรถ มีลักษณะคล้ายคนเมายาก่อนใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีการปลดอาวุธ และเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ ต่อมาภายหลังได้ตรวจค้นรถพบ ยาบ้ากว่า 8,000 เม็ด และจะนำไปขยายผลต่อไป เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา ผบ.ตร.ชื่นชมโปลิศสืบจว.นครศรีธรรมราช ระงับเหตุชายคลั่งยิงตร.เจ็บ พล.ต.ต.อาชยน กล่าวว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ชื่นชมตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ วางแผนและเข้าระงับเหตุการณ์ดังกล่าวรวดเร็วตามหลักยุทธวิธี จนควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ มีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ตร. สมควรที่จะได้รับการชมเชย เป็นแบบอย่างการทำงานที่ดีให้ตำรวจได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ ผบช.ภ.8 เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช จำนวน 8 นาย ตามโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ในโอกาสต่อไป โฆษก ตร. กล่าวอีกว่า โครงการนี้เป็นดำริของท่าน ผบ.ตร. ที่จะมอบรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชน หรือทางราชการ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม ช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม. Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network