Ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με υπέρογκους φόρους – Η ημερομηνία «κλειδί»

ιδιοκτήτες ακινήτων: ποιοι κινδυνεύουν με υπέρογκους φόρους – η ημερομηνία «κλειδί»

ακίνητα

Τέλος χρόνου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων διέκοψαν συμφωνία μίσθωσης και δεν το έχουν δηλώσει: Αν δεν το πράξουν έως το τέλος του μήνα κινδυνεύουν να πληρώσουν υπέρογκο φόρο, καθώς θα θεωρηθεί πως εισπράττουν κανονικά τα ενοίκια. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν δεν έχουν… νοικάρη η Εφορία θα λάβει υπόψη το μισθωτήριο συμβόλαιο όπως ίσχυε πριν διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο και θα υπολογίσει επί των μισθωμάτων που θεωρητικά θα έπρεπε να εισπράττει ο ιδιοκτήτης ακινήτου τον φόρο που του αναλογεί.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο εκμισθωτής υποχρεούται, σύμφωνα με το enikonomia.gr, να δηλώσει την ημερομηνία λύσης έως τις 30 Ιουνίου 2023. Διαφορετικά, η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Ο φόρος που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει. Άλλωστε, στα εισοδήματα από ακίνητα επιβάλλεται φόρος με συντελεστές που φτάνουν έως και το 45%, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% για δαπάνες συντήρησης και επισκευές.

Πάντως, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2. Στο Ε2 καταγράφονται όλα τα εισοδήματα που προέκυψαν το 2022 από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, από βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και η δωρεάν παραχώρηση μεταξύ συγγενών ή τρίτων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η δήλωση κενών ακινήτων. Τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστή 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ καθαρού εισοδήματος και στη συνέχεια επιβάλλονται συντελεστές , 35% στο τμήμα του καθαρού εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ και 45% στο υπερβάλλον των 35.000 ευρώ ποσό.

Όσοι αξιοποιούν τα ακίνητά τους στον χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν με μεγάλη προσοχή τη στήλη 17 του Ε2, όπου συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου.

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2022.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για το έντυπο Ε2

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

 1. Υποκείμενο του φόρου για το εισόδημα από ακίνητη περιουσία είναι ο ιδιοκτήτης, νομέας, επικαρπωτής ή εκείνος που έχει το δικαίωμα οίκησης ακίνητης περιουσίας με οριστικό συμβόλαιο, δικαστική απόφαση, χρησικτησία κ.λπ. κατά περίπτωση, για το εισόδημα που αποκτά από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή εμμέσως από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραxώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα ενός ή περισσότερων ακινήτων ή γαιών (οικοδομημένα και μη οικοδομημένα ακίνητα, δασικές ή αγροτικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις ή κατασκευές όπως λίμνες, δεξαμενές κ.λπ.). Στην περίπτωση που δηλώνεται κατοικία, της οποίας έχει παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση για κύρια κατοικία από ανιόντες σε κατιόντες και αντίστροφα, εξ αίματος και εξ αγχιστείας, στη στήλη 6, εκτός από τα στοιχεία του προσώπου που κάνει χρήση, αναγράφεται σε παρένθεση η συγγένειά του με τον ιδιοκτήτη (γονέας, τέκνο) και στη στήλη 14 δεν αναγράφεται τεκμαρτό εισόδημα από τη συγκεκριμένη δωρεάν παραχώρηση.
 2. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αποκτά από αυτά εισόδημα ή όχι, ενώ τα μη οικοδομημένα ακίνητα καταχωρούνται μόνο αν αποφέρουν εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό. Σημειώνεται ότι και στην περίπτωση που το ακίνητο παραμένει ΚΕΝΟ όλο τον χρόνο, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έντυπο με την ένδειξη ΚΕΝΟ.
 3. Πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί χωριστή δήλωση Ε2 για τη σύζυγο, έστω και αν η ακίνητη περιουσία είναι κοινή. Τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής Ε2 συμπεριλαμβάνονται στο Ε2 του γονέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΚΦΕ και στις οικείες αποφάσεις για τον τύπο και το περιεχόμενο των φορολογικών δηλώσεων καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.

Τα ακίνητα των εξαρτώμενων ανήλικων τέκνων συμπληρώνονται εκτός από τον πρώτο πίνακα του υπόχρεου

γονέα και στον πίνακα Ι των συμπληρωματικών στοιχείων, αναγράφοντας τον α/α καταχώρησης της αναλυτικής κατάστασης, το ονοματεπώνυμο και τον Α.Φ.Μ. του τέκνου στις στήλες α/α: 7, 8.

 1. Στην περίπτωση νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, το έντυπο Ε2 συνυποβάλλεται με την αντίστοιχη δήλωση του υπόχρεου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα μεταφερθούν στις οικείες ενδείξεις του πίνακα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας.
 2. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κ.λπ. ακίνητης περιουσίας, στις οικείες στήλες, θα γράφεται το ποσό του ακαθάριστου εισοδήματος που αναλογεί στον υπόχρεο με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κ.λπ.
 3. Στη στήλη 1 της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων αριθμείται η αύξουσα σειρά των εγγραφών και όχι των ακινήτων. Στη στήλη 4 συμπληρώνεται κατά περίπτωση η κατηγορία ακινήτου βάσει του περιουσιολογίου (Κατοικία, Μονοκατοικία, Διαμέρισμα, Κατάστημα, Γραφείο, Οικόπεδο, Αποθήκη, Χώρος Στάθμευσης κ.λπ.).
 4. Στη στήλη 17 συμπληρώνεται υποχρεωτικά το είδος της μίσθωσης και η χρήση του μισθίου, όπως για παράδειγμα εκμίσθωση γραφείου ή δωρεάν παραχώρηση κατοικίας κ.λπ. του άρθρου 39 του ν.4172/2013 και βραχυχρόνιες εκμισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ακινήτων του άρθρου 39 Α του ν.4172/2013.
 5. Στη στήλη 18 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ΔEΗ του ακινήτου, ανεξάρτητα εάν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ή είναι κενό. Σε περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου θα συμπληρώνεται η αντίστοιχη πληροφορία.
 6. Στη στήλη 19 συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
 7. Στις στήλες 13, 14 και 15 αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα βάσει του είδους μίσθωσης-χρήσης του ακινήτου.
 8. Οι στήλες της ένδειξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

  συμπληρώνονται όταν σε κάποιο από τα ακίνητα και γαίες που έχουν καταχωρηθεί στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, συντρέχει περίπτωση συνιδιοκτησίας, συνεπικαρπίας κ.λπ., πρόσφατης κτήσης, μεταβίβασης ή υπεκμίσθωσης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται απαραιτήτως τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και κατά περίπτωση οι υπόλοιπες στήλες. Στη στήλη 11 της υπεκμίσθωσης θα αναγράφεται το συνολικό μίσθωμα που έχει καταβληθεί από τον υπεκμισθωτή. Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών γίνεται με προσοχή, για να μπορεί να γνωρίζει η Υπηρεσία σε ποιο από τα δηλωθέντα ακίνητα ή γαίες αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές ο φορολογούμενος.

Ειδικά στον πίνακα ΙΙ των συμπληρωματικών στοιχείων ακίνητης περιουσίας συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2022 ή είναι ημιτελή μέχρι 31/12/2022.

 1. Αν δεν επαρκεί μία αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων για όλη την ακίνητη περιουσία κάθε εισοδηματία, τότε θα χρησιμοποιούνται περισσότερα έντυπα.
News Related

OTHER NEWS

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το casual χτένισμα που αγαπά και η Meghan Markle αυτήν την περίοδο

Αν ακολουθείς την Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Instagram, τότε σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει ότι σχεδόν πάντα αφήνει τα μαλλιά της ελεύθερα, χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς. Πρόσφατα ωστόσο αποφάσισε να κάνει τη ... Read more »

Ουκρανία: Διακόπηκε σήμερα το πρωί η κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας

Ουκρανία: Διακόπηκε σήμερα το πρωί η κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας Η κίνηση των οχημάτων διακόπηκε σήμερα το πρωί στη γέφυρα της Κριμαίας, όπως ανέφεραν οι ρωσικές αρχές στην εφαρμογή ... Read more »

Καραμπάχ: Πώς αντιδρά η Δύση στις καταγγελίες για βία κατά Αρμενίων και «εθνοκάθαρση»

Σχεδόν 30.000 Αρμένιοι έχουν εγκαταλείψει το Καραμπάχ –ττο ένα τέταρτο του πληθυσμού του θυλάκου τον οποίο κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα. Εκατοντάδες αυτοκίνητα είναι μπλοκαρισμένα στον μοναδικό δρόμο που ... Read more »

Κίνηση στους δρόμους: Η κακοκαιρία "παρέλυσε" την Αττική - Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό

Απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική δημιουργώντας χάος στους δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, ενώ ... Read more »

Ηράκλειο: Επιτέθηκαν σε ανήλικους μέσα σε συρμό του ΗΣΑΠ για να τους ληστέψουν

О—ОЈО‘О Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το αργά το βράδυ της Τρίτης (26/9), λίγο μετά τις 23:00, στον σταθμό ΗΣΑΠ του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δύο ... Read more »

Ένας αστικός μύθος καταρρίπτεται: Τι συμβαίνει όταν καταπίνουμε μια τσίχλα

Ένας αστικός μύθος καταρρίπτεται: Τι συμβαίνει όταν καταπίνουμε μια τσίχλα Εάν είστε ένας από τους πολλούς ανθρώπους που έχουν καταπιεί μια τσίχλα κατά λάθος, μια ερώτηση πιθανότατα έσκασε στο κεφάλι ... Read more »

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν πήρε την ντουντούκα και κατέβηκε σε απεργία κατά των αυτοκινητοβιομηχανιών - Φωτογραφίες

ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν πήρε την ντουντούκα και κατέβηκε σε απεργία κατά των αυτοκινητοβιομηχανιών – Φωτογραφίες ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν πήρε την ντουντούκα και κατέβηκε σε απεργία κατά των αυτοκινητοβιομηχανιών – Φωτογραφίες Ο πρόεδρος ... Read more »

Σύμβουλος Αλίεφ: Το Μπακού δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να δημιουργήσει έναν «διάδρομο» προς το Ναχιτσεβάν

Σύμβουλος Αλίεφ: Το Μπακού δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να δημιουργήσει έναν «διάδρομο» προς το Ναχιτσεβάν Σύμβουλος Αλίεφ: Το Μπακού δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να δημιουργήσει έναν «διάδρομο» προς ... Read more »

Μακαρονάδα με κρέμα κολοκύθας και μπέικον

Μακαρονάδα με κρέμα κολοκύθας και μπέικον Για να ετοιμάσουμε τη μακαρονάδα με κρέμα κολοκύθας και μπέικον σε ένα μικρό τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά και σοτάρουμε την κολοκύθα ... Read more »

«Δικαιούστε αύξηση»: Ο Μπάιντεν θύμισε συνδικαλιστή σε πικετοφορία απεργών της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μίσιγκαν

AP Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θύμισε… συνδικαλιστή, καθώς πήγε σήμερα σε μια πικετοφορία των απεργών της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Μίσιγκαν, μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τον Λευκό Οίκο αφού είναι ... Read more »

Από Ρέμο, Βανδή και Αργυρό μέχρι… Φουρέιρα, FY και Trannos στο Panik Concert 2023 x opaponline.gr – Πώς θα εξασφαλίσετε θέση στη συναυλία της χρονιάς στις 2 Οκτωβρίου

Από Ρέμο, Βανδή και Αργυρό μέχρι… Φουρέιρα, FY και Trannos στο Panik Concert 2023 x opaponline.gr – Πώς θα εξασφαλίσετε θέση στη συναυλία της χρονιάς στις 2 Οκτωβρίου Η πιο ... Read more »

Θέμις Μπαζάκα: «Είμαι περισσότερο φευγάτη παρά ρεαλίστρια»

— Η προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε ήταν πριν από τρία χρόνια, το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, στην άδεια Πειραιώς 260. Ήμασταν σαν χαμένοι. Εγώ ήμουν ακόμα πιο άσχημα τότε, είχα ... Read more »

Η Μάγισσα: Η συνάντηση της Θεοφανώς με μια μυστηριώδη γυναίκα, μπορεί να αποβεί μοιραία για όλους

Η Μάγισσα: Έλλη Τρίγκου «Η Μάγισσα», συνεχίζεται απόψε με νέο επεισόδιο. Μια βδομάδα μετά, ο πόλεμος ανάμεσα σε Λασκαραίους και Μπραϊτάνους φτάνει στο τέλος του και κάποιοι μετρούν τις  πληγές τους. ... Read more »

Επιστρέφουν στη δουλειά οι σεναριογράφοι- Εγκρίθηκε η συμφωνία με τα στούντιο

Φωτ.: ALLISON DINNER/EPA Επιστρέφουν στην εργασία τους οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ καθώς συνήφθη συμφωνία μεταξύ του συνδικάτου Writers Guild of America (WGA) με τα στούντιο. Οι επικεφαλής του συνδικάτου σεναριογράφων, ενέκριναν ... Read more »

Ρωσία: Ο στρατάρχης της Λιβύης στη Μόσχα για συνάντηση με τη ρωσική ηγεσία

Ρωσία: Ο στρατάρχης της Λιβύης στη Μόσχα για συνάντηση με τη ρωσική ηγεσία Ο ιστρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ έφτασε σήμερα στη Ρωσία για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους για την κατάσταση στη ... Read more »

Viral το βίντεο με τον καπετάνιο από τη Λευκάδα που υποδέχεται τους ταξιδιώτες με... Βασίλη Καρρά και αποθεώνεται

boat Viral έχει γίνει το βίντεο με πρωταγωνιστή καπετάνιο πλοίου που κάνει κρουαζιέρες στη Λευκάδα καθώς ο κάπτεν Κώστας, όπως είναι το όνομά του, υποδέχεται τους ταξιδιώτες τραγουδώντας… Βασίλη Καρρά. ... Read more »

Κουκάκι: «Πόλεμος» από Airbnb εναντίον της ανέγερσης ξενοδοχείου με «όχημα» το ΣτΕ

Κουκάκι- ξενοδοχείο – Ακρόπολη Μια πολύ περίεργη υπόθεση, εκτυλίσσεται εδώ και καιρό στο Κουκάκι, αποπνέοντας την αίσθηση ότι συμφέροντα συνδεδεμένα με την παροχή διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τύπου Airbnb, προσπαθούν να ... Read more »

Η πρώτη εμφάνιση του επιστάτη στη Φάρμα και πώς αντέδρασε το κοινό

Η πρώτη εμφάνιση του επιστάτη στη Φάρμα και πώς αντέδρασε το κοινό Στο 2ο επεισόδιο της Φάρμας τα σχόλια στο Twitter/X για τους παίκτες αλλά και τον επιστάτη την έκαναν ... Read more »

Η Μεγκ Ράιαν έγινε ξανά η… Μεγκ Ράιαν – Επανήλθε το πρόσωπό της μετά τις αποτυχημένες πλαστικές

Η Μεγκ Ράιαν έγινε ξανά η… Μεγκ Ράιαν – Επανήλθε το πρόσωπό της μετά τις αποτυχημένες πλαστικές Πριν λίγους μήνες, η παραμορφωμένη εικόνα της διάσημης ηθοποιού Μεγκ Ράιαν – με ... Read more »

Τι φέρνει στην ελληνική οικονομία η επενδυτική βαθμίδα

Τι φέρνει στην ελληνική οικονομία η επενδυτική βαθμίδα Του Τάσου Δασόπουλου  Πραγματική “αλλαγή σελίδας”, ειδικά για την ελληνική οικονομία για την οποία πριν 10 χρόνια οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι εκτιμούσαν ... Read more »

«Καλή αρχή και καλή τύχη βεβαίως βεβαίως»- Το βίντεο της Finos Film για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Finos Film Αρχή της σχολικής χρονιάς σήμερα και η Finos Film έκανε ένα νοσταλγικό κολάζ σκηνών από αγαπημένες παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε, αναφέρει ... Read more »

ESM: Η Ελλάδα έσπειρε τους σπόρους για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη

ESM: Η Ελλάδα έσπειρε τους σπόρους για μια εντυπωσιακή ανάκαμψη «О— О•О»О»О¬ОґО± ПЂО­П„П…П‡Оµ О­ОЅО± ОїПЃПЊПѓО·ОјОїВ», П‡О¬ПЃО· В«ПѓП„О№П‚ ПЂПЃОїПѓПЂО¬ОёОµО№ОµП‚ П„П‰ОЅ ОєП…ОІОµПЃОЅО®ПѓОµП‰ОЅ ОєО±О№ П„ОїП… О»О±ОїПЌ П„О·П‚ О•О»О»О¬ОґО±П‚В», П„ОїОЅОЇО¶ОµО№ Ої Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ... Read more »

Ούρσουλα Βλάχου: Παντρεύτηκε η «κόρη» του Μιχαλόπουλου - Φωτογραφίες

Ούρσουλα Βλάχου: Παντρεύτηκε η «κόρη» του Μιχαλόπουλου – Φωτογραφίες Η 30χρονη Ούρσουλα Βλάχου, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά του Mega, Η Ώρα η καλή που υποδύονταν την Στέφανι, ... Read more »

ΚΕΕΡΦΑ: Αγνοούνται 8 μετανάστες εργάτες γης, κινδυνεύουν ζωές στις πληγείσες περιοχές

Καταστροφές από την κακοκαιρία στον Παλαμά Καρδίτσας Σε καταγγελία για αγνοούμενους, αλλά και εγκλωβισμένους μετανάστες εργάτες γης και κατοίκους Ρομά στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές προχώρησε η Κίνηση Ενωμένοι ... Read more »

Ένταση στην Λάρισα: Αστυνομικός πιέζει με γκλοπ στον λαιμό διαδηλωτή – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια στην Λάρισα Επεισόδια έγιναν έξω από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στην Λάρισα, όπου μετέβη την Κυριακή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, στο οποίο ... Read more »

«Πληγωμένη» η ΔΕΘ, αλλά και η Θεσσαλονίκη από τις ακυρώσεις

Σημαντικές απώλειες μετρούν τόσο η ΔΕΘ όσο και όλη η αγορά της Θεσσαλονίκης από την ακύρωση της πρωθυπουργικής-κυβερνητικής παρουσίας και το «τσουνάμι» ακυρώσεων συνεδρίων, ημερίδων κ.ο.κ. που επέφεραν οι βιβλικές… ... Read more »

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για νέες επικίνδυνες κακοκαιρίες μέσα στο φθινόπωρο

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για νέες επικίνδυνες κακοκαιρίες μέσα στο φθινόπωρο Προειδοποίηση και για «άλλες επικίνδυνες κακοκαιρίες» απηύθυνε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της Δευτέρας στη σκιά της μεγάλης ... Read more »

Back to school αλλά όχι για όλους - Το μήνυμα της Λασκαράκη για την επιστροφή στα σχολεία

Back to school αλλά όχι για όλους – Το μήνυμα της Λασκαράκη για την επιστροφή στα σχολεία Η ευχή και το σχόλιο της για τον σημερινό αγιασμό στα σχολεία. Σήμερα ... Read more »

"One Life": Η πολυαναμενόμενη ταινία με τον Άντονι Χόπκινς

“One Life”: Η πολυαναμενόμενη ταινία με τον Άντονι Χόπκινς Η FilmNation Entertainment και η Warner Bros. κυκλοφόρησαν το επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία “One Life” του βραβευμένου Βρετανού σκηνοθέτη ... Read more »

ΗΠΑ – Βιετνάμ: Η «νέα σελίδα» στις διμερείς σχέσεις και το έμμεσο μήνυμα στην Κίνα

ΗΠΑ – Βιετνάμ: Η «νέα σελίδα» στις διμερείς σχέσεις και το έμμεσο μήνυμα στην Κίνα Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως οι σχέσεις της χώρας του με το ... Read more »
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự