ΕΛΣΤΑΤ: Ο εργασιακός "χάρτης" γηγενών-μεταναστών - Οι τομείς, η εκπαίδευση, η κοινωνική κινητικότητα

Κόσμος στην Αθήνα

Το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα ήταν πέρυσι σχεδόν ίδιο για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα με Έλληνες γονείς και για τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό (50,4% και 50,7%, αντίστοιχα). Αντίθετα, το ποσοστό απασχόλησης ήταν πολύ μικρότερο (33,4%) για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς.

Αυτό προκύπτει από την ειδική έρευνα (ad hoc) της ΕΛΣΤΑΤ για τη θέση στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους, σύμφωνα επίσης με την οποία:

Από την κατάσταση απασχόλησης κατά ομάδες ηλικιών, φαίνεται ότι αυτή η διαφορά στο επίπεδο απασχόλησης των μεταναστών δεύτερης γενιάς εξηγείται από τη διαφορετική ηλικιακή σύνθεση αυτής της κατηγορίας του πληθυσμού: λόγω του μεγάλου ποσοστού ατόμων ηλικίας 15- 24 ετών μεταξύ των μεταναστών δεύτερης γενιάς, είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Στην ηλικιακή ομάδα 25- 44 ετών, το ποσοστό απασχόλησης των μεταναστών δεύτερη γενιάς είναι σχεδόν ίδιο με το ποσοστό απασχόλησης των Ελλήνων χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο (ενώ είναι σημαντικά μικρότερο για τους γεννημένους στο εξωτερικό). Τέλος, τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων καθώς και τη μικρότερη συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Επίπεδα εκπαίδευσης

Τα άτομα χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων ανώτερης εκπαίδευσης και το χαμηλότερο ποσοστό κατώτερης εκπαίδευσης. Αντίστροφα, οι μετανάστες δεύτερης γενιάς έχουν το χαμηλότερο ποσοστό ανώτερης και το υψηλότερο κατώτερης εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται όμως, ότι και αυτά τα αποτελέσματα διαμορφώνονται από τη διαφορετική ηλικιακή δομή των μεταναστών δεύτερης γενιάς: ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ατόμων, συνεχίζει τις σπουδές του στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα άτομα χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης (33,8%), ενώ τα γεννημένα στο εξωτερικό το χαμηλότερο (13,9%). Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς απασχολούνται στην πλειονότητά τους (42%) σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης.

Τομείς

Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται και στην τομεακή κατανομή των επαγγελμάτων ανά μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το ποσοστό των γεννημένων στο εξωτερικό που απασχολούνται στη μεταποίηση είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο (26,4% έναντι 14,4%). Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς απασχολούνται κατά κύριο λόγο στους τομείς του εμπορίου, μεταφορών, εστίασης και ξενοδοχείων (55,4%), ενώ τα άτομα χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και στους κλάδους δημόσιας διοίκησης, παιδείας, υγείας και τεχνών.

Περίπου 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι παρόμοια για τα άτομα με διαφορετικό μεταναστευτικό υπόβαθρο, αλλά παρατηρείται ότι το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι είναι σχεδόν διπλάσιο για τα άτομα που γεννήθηκαν στο εξωτερικό (10,2% έναντι 6,4%). Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι σχεδόν ταυτόσημα για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς και για τα άτομα που δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρούνται και σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Μόνο το 3,5% των εργαζόμενων δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει διακρίσεις, όμως στην περίπτωση των γεννημένων στο εξωτερικό το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 16,1%. Το ποσοστό των μεταναστών δεύτερης γενιάς που δηλώνουν θύματα διακρίσεων είναι χαμηλότερο (5,7%), σχεδόν διπλάσιο όμως του αντίστοιχου ποσοστού (2,5%) για τα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, οι ίδιοι και οι γονείς τους.

Παρατηρείται ότι το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας συσχετίζεται σημαντικά και με την κατάσταση απασχόλησης και με το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Το ποσοστό των ανέργων μεταξύ των ατόμων που έχουν μόνον βασική ή στοιχειώδη γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με εκείνο των ατόμων με ικανοποιητική ή εξαιρετική γνώση της γλώσσας. Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης είναι σημαντικά υψηλότερο στα άτομα με καλή γνώση των ελληνικών.

Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι το χαμηλότερο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί εν γένει σε χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης, το επίπεδο γνώσης των ελληνικών σχετίζεται άμεσα με τα χρόνια παραμονής στην Ελλάδα.

Η γνώση της γλώσσας

Εάν εξεταστεί το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με την ηλικία έλευσης στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι όσο μικρότερη είναι η ηλικία έλευσης τόσο καλύτερη είναι η γνώση των ελληνικών: το ποσοστό των ατόμων με βασική ή στοιχειώδη γνώση της γλώσσας είναι 0,7% για τα άτομα που ήρθαν στην Ελλάδα μεταξύ 0- 5 ετών, ενώ είναι πάνω από δεκαπλάσιο (9,8%) για τα άτομα που ήρθαν 18 ετών ή μεγαλύτερα.

Η ικανοποιητική γνώση της γλώσσας συνδέεται με σημαντικά μικρότερο ποσοστό αντιμετώπισης διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Ένα στα 4 άτομα με βασική ή ελάχιστη γνώση των ελληνικών, αντιμετώπισε κάποια διάκριση, ενώ αυτό ισχύει για μόνο 1 στα 6 στην περίπτωση των ατόμων με τουλάχιστον ικανοποιητική γνώση της γλώσσας. Η ικανοποιητική γνώση της γλώσσας συνδέεται με αυξημένο ποσοστό παρακολούθησης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας. Ένα σημαντικό ποσοστό των ατόμων με το πολύ βασική γνώση των ελληνικών (42,4%) δεν παρακολούθησε κάποιο μάθημα γλώσσας, λόγω κόστους ή ανυπαρξίας σχετικών μαθημάτων.

Σχετικά με το πλήθος μεταναστών και των άμεσων απογόνων τους, από το σύνολο των ατόμων ηλικίας 15- 74 ετών που ερευνήθηκαν, εκτιμάται ότι το 93,1% έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και το 6,8% στο εξωτερικό. Τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο ανέρχονται στο 9,5% (εκ των οποίων το 6,8% έχει γεννηθεί στο εξωτερικό ενώ το 2,7% έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και ο ένας ή και οι δύο γονείς τους στο εξωτερικό).

Ο χάρτης προέλευσης των μεταναστών

Εξετάζοντας τις κυριότερες χώρες προέλευσης σε συνδυασμό με το έτος εισόδου στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι έως το 1989 οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από χώρες με σημαντική παρουσία Ελλήνων μεταναστών (ευρωπαϊκές χώρες, χώρες πρώην ΕΣΣΔ), ενώ από το 1989 και μετά η κύρια πηγή μετανάστευσης είναι η Αλβανία και ακολουθούν οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και οι λοιπές βαλκανικές. Από το 2010, οι λοιπές ευρωπαϊκές και οι ασιατικές χώρες εμφανίζονται με αυξημένο ποσοστό.

Το ποσοστό των γυναικών είναι μεγαλύτερο και στις δύο ομάδες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ενώ στα άτομα που έχουν γεννηθεί τα ίδια καθώς και οι γονείς τους στην Ελλάδα, τα ποσοστά γυναικών και ανδρών είναι σχεδόν ίσα. Σε ό,τι αφορά στην ηλικία, η μέση ηλικία των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από τη μέση ηλικία των ατόμων που δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Αντίθετα, ο πληθυσμός των μεταναστών δεύτερης γενιάς είναι κατά πολύ νεότερος των ατόμων που έχουν γεννηθεί τα ίδια και οι δύο γονείς τους στην Ελλάδα (30,2 έτη έναντι 45,9 ετών).

Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα 35- 44 ετών υπερτερεί στα άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, ενώ είναι ιδιαίτερα μικρό το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15- 24 ετών. Τα άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα (και με Έλληνες γονείς) είναι γενικώς περισσότερο ηλικιωμένα. Αντίθετα, ο πληθυσμός των ατόμων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα αλλά έχουν έναν τουλάχιστον γονέα γεννημένο στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα νεανικός, καθώς σε ποσοστό άνω του 70% αποτελείται από άτομα μικρότερα των 35 ετών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

News Related

OTHER NEWS

Christmas Factory: Άνοιξε τις πύλες της η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Γκάζι

Αποτελεί, εδώ και αρκετά χρόνια, αγαπημένο χριστουγεννιάτικο προορισμό μικρών και μεγάλων. Ο λόγος για το «Christmas Factory», την καθιερωμένη γιορτή που στήνεται κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στο Γκάζι, και προσελκύει ... Read more »

Δημοσκόπηση Marc: 8 μονάδες μπροστά η ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ

kalpi Σαφές προβάδισμα 8 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα δημοσκόπηση της εταιρείας MARC που παρουσιάστηκε απόψε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1. Στην πρόθεση ψήφου ... Read more »

Κλιματική απειλή (και) για τα μνημεία

Η εξελισσόμενη κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα, μαθαίνουμε πως απειλεί και το… παρελθόν του ανθρώπινου πολιτισμού ή ακριβέστερα τα ίχνη του στο διάβα των αιώνων. Μια νέα ... Read more »

Μινεσότα: 200 ψαράδες εγκλωβίστηκαν σε ένα κομμάτι πάγου

Μινεσότα: 200 ψαράδες εγκλωβίστηκαν σε ένα κομμάτι πάγου Σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου σε λίμνη της Μινεσότα των ΗΠΑ εγκλωβίστηκαν περίπου 200 ψαράδες με αποτέλεσμα να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για ... Read more »

Πάνος Νάτσης: Το βίντεο που ανάρτησε η σύντροφός του για τους 10 μήνες από τον θάνατό του

natsisdionisisa Με αφορμή τους 10 μήνες που συμπληρώνονται σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου από την μέρα που ο Πάνος Νάτσης έφυγε από τη ζωή, η σύντροφός του, Διονυσία Γεωργιάδου, θέλησε να στείλει ... Read more »

Η Πολωνία θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για σίτιση-στέγαση

Η Πολωνία θα χρεώνει Ουκρανούς πρόσφυγες για σίτιση-στέγαση Η Πολωνία σχεδιάζει να χρεώσει Ουκρανούς πρόσφυγες για σίτιση και στέγαση μετά από 4 μήνες παραμονής τους σε καταλύματα του κράτους, ανακοίνωσε ... Read more »

«Dog fights» στο Αιγαίο: Εννέα εμπλοκές ελληνικών και τουρκικών μαχητικών

paraviaseis_2 Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Η τουρκική πολεμική αεροπορία έστειλε σήμερα Πέμπτη, 16 μαχητικά αεροσκάφη F-16 πάνω από το αρχιπέλαγος εκ των οποίων τα οκτώ ήταν ... Read more »

Κίνα: Πώς «ξεφεύγουν» οι διαδηλωτές από τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο

Κίνα: Πώς «ξεφεύγουν» οι διαδηλωτές από τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο Σε εφαρμογές γνωριμιών, υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και πλατφόρμες του εξωτερικού «καταφεύγουν» οι διαδηλωτές στην Κίνα για να ξεφύγουν από τη σκληρή λογοκρισία ... Read more »

Κίνα: Εφαρμογές γνωριμιών και ανταλλαγής μηνυμάτων επιστρατεύουν οι πολέμιοι των μέτρων για τον κορο

Κίνα: Εφαρμογές γνωριμιών και ανταλλαγής μηνυμάτων επιστρατεύουν οι πολέμιοι των μέτρων για τον κορο Οι πολέμιοι των κινεζικών περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της COVID καταφεύγουν σε εφαρμογές γνωριμιών και ... Read more »

Πριγκόζιν: Μισθοφόρος της Wagner ο φοιτητής από τη Ζάμπια που σκοτώθηκε στην Ουκρανία

Πριγκόζιν: Μισθοφόρος της Wagner ο φοιτητής από τη Ζάμπια που σκοτώθηκε στην Ουκρανία Ο Ρώσος επιχειρηματίας Eβγκένι Πριγκόζιν, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι ο φοιτητής ... Read more »

Αλευράς: Η συναρπαστική πρεμιέρα, η απίθανη εμφάνιση της Μακρυπούλια & η γλάστρα της Κωνσταντινίδου

Μια συναρπαστική πρεμιέρα! Ύστερα από τις πρόσφατες επιτυχημένες εμφανίσεις του στην” Ταράτσα του Φοίβου” και στην επιθεώρηση” Τι ζούμε ρε” στο Θέατρο Άλσος, αλλά και στα τηλεοπτικά ” Νούμερα”, ο ... Read more »

Κορωνοϊός: 118 νεκροί – 93 σε ΜΕΘ – 43.914 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Κορωνοϊός: 118 νεκροί – 93 σε ΜΕΘ – 43.914 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα Σε 43.914 (-19%) ανήλθαν τα κρούσματα κορωνοϊού στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα (21-27/11/2022), σύμφωνα με τη νέα έκθεση ... Read more »

Οι πέστροφες πεθαίνουν στον Λούρο

Οι επεμβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου στον άνω ρουν του Λούρου μπορεί να οδήγησαν στην εξαφάνιση του μοναδικού ενδημικού είδους πέστροφας της Ελλάδας. Το εφιαλτικό αυτό ενδεχόμενο ερευνούν την περίοδο αυτή ... Read more »

Η καινοτόμος τεχνολογία που κάνει τα ψησίματα στο φούρνο τέλεια κάθε φορά

Μια επωνυμία με ιστορία που φέρνει συνεχώς νέες τεχνολογίες στις κουζίνες μας. Η διαδρομή της Beko ξεκινά το 1955, όταν οι λευκές συσκευές μπήκαν σε κάθε νοικοκυριό και έγιναν απαραίτητες. ... Read more »

Έρχεται η κακοκαιρία «Άριελ» – Θα εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Iσχυρό κύμα κακοκαιρίας Έρχεται η κακοκαιρία «Άριελ». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας Άριελ να είναι οι ισχυρές βροχές, ... Read more »

Κακοκαιρία «Άριελ»: Σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας – Οδηγίες προς τους πολίτες

Βροχή στην Αθήνα Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον Υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη, με συμμετοχή του Υφυπουργού, Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα, Βασίλειου Παπαγεωργίου, της ηγεσίας ... Read more »

Κίνα: Το κύριο όργανο ασφαλείας ζητεί την "καταστολή" των "εχθρικών δυνάμεων" μετά τις διαδηλώσεις

Κίνα: Το κύριο όργανο ασφαλείας ζητεί την “καταστολή” των “εχθρικών δυνάμεων” μετά τις διαδηλώσεις Το κύριο κινεζικό όργανο ασφαλείας ζήτησε σήμερα την “καταστολή” των “εχθρικών δυνάμεων”, μετά τις διαδηλώσεις κατά ... Read more »

Guardian: Ο υπερτουρισμός απειλεί τα αρχαία μνημεία στην Ελλάδα

Η κατάμεστη από τουρίστες Ακρόπολη Τον υπερτουρισμό στην Ελλάδα με τις ορδές τουριστών που συνωστίζονται σε γκρουπ κατά μήκος της πλακόστρωτης λεωφόρου κάτω από την Ακρόπολη ακόμα και στα τέλη ... Read more »

Αλ. Χαρίτσης: "17 εκατ. ευρώ σε έναν και μόνο τεχνικό σύμβουλο"

Αλ. Χαρίτσης: “17 εκατ. ευρώ σε έναν και μόνο τεχνικό σύμβουλο” Την ανάθεση σύμβασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 17 εκατ. ευρώ, σε έναν μόνο σύμβουλο, στηλιτεύει με ανάρτησή ... Read more »

Ρωγμές στο «Σινικό Ηλεκτρονικό Τείχος» – Πώς οι Κινέζοι διαδηλωτές αψηφούν τις αρχές

Το Μέγα Σινικό Ηλεκτρονικό Τείχος προσπαθούν να σπάσουν οι Κινέζοι πολίτες που εναντιώνονται στα περιοριστικά μέτρα κατά της Covid-19, καταφεύγοντας έτσι σε εφαρμογές γνωριμιών και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες ... Read more »

ΗΠΑ: Επιχείρηση διάσωσης 200 ψαράδων που εγκλωβίστηκαν σε ένα κομμάτι πάγου

ΗΠΑ: Επιχείρηση διάσωσης 200 ψαράδων που εγκλωβίστηκαν σε ένα κομμάτι πάγου Περίπου 200 ψαράδες διασώθηκαν την Δευτέρα, αφού βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ένα τεράστιο κομμάτι πάγου σε μια λίμνη της Μινεσότας, ... Read more »

Κρίτων Πουλής: «Μια ωραία γεύση είναι μια στιγμή ευτυχίας»

Κρίτων Πουλής: «Μια ωραία γεύση είναι μια στιγμή ευτυχίας» Μεγάλωσα στη Νέα Σμύρνη με μια μαμά και μια γιαγιά που μαγείρευαν εκπληκτικά. Στο νηπιαγωγείο ντυνόμουν ζαχαροπλάστης και αργότερα στο λύκειο ... Read more »

Χρηματιστήριο: Η άνοδος 0,56% επανέφερε τις 910 μονάδες

Χρηματιστήριο: Η άνοδος 0,56% επανέφερε τις 910 μονάδες Μετά από το πτωτικό διήμερο χθες και την περασμένη Παρασκευή, το Χρηματιστήριο Αθηνών επανήλθε στην ανοδική τροχιά που διαγράφει στο μεγαλύτερο μέρος ... Read more »

Μαύρο παλτό: 10 διαφορετικά στυλ για να επενδύσετε στο απόλυτο classic

Το πανωφόρι που κάνει check σε όλες τις προδιαγραφές μας, είναι το μαύρο παλτό, που όπως και το μικρό μαύρο φόρεμα, θεωρείται αυτό το wardrobe classic που δεν θα φύγει ... Read more »

Νέες απειλές Καλίν: ΗΠΑ και Γαλλία... κακομαθαίνουν την Ελλάδα - Όταν μείνει μόνη θα βρεθεί αντιμέτωπη μαζί μας

kalin Πιστή στη ρητορική των προκλήσεων εμφανίστηκε για άλλη μία φορά η Άγκυρα, αυτή τη φορά διά στόματος Ιμπραήμ Καλίν. Ο εκπρόσωπος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο A Haber ... Read more »

Βορίδης στον Realfm 97,8: Δεν βλέπω σενάριο για εκλογές τον Ιανουάριο – Τι είπε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ

Βορίδης στον Realfm 97,8: Δεν βλέπω σενάριο για εκλογές τον Ιανουάριο – Τι είπε για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου ... Read more »

ΗΠΑ: Απαγόρευσαν σε 19χρονη να δει την εκτέλεση του πατέρα της

Κέβιν Τζόνσον Η αμερικανική Πολιτεία του Μιζούρι αναμένεται να εκτελέσει σήμερα έναν θανατοποινίτη με την 19χρονη κόρη του να μην της επιτρέπεται να βρεθεί κοντά στον πατέρα της κατά την ... Read more »

Συνάντηση Δένδια – Πάιατ στο Βουκουρέστι

Συνάντηση Δένδια – Πάιατ στο Βουκουρέστι Σύντομη συνάντηση με τον Αμερικανό νυν βοηθό υπουργό Εξωτερικών και πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος ... Read more »

ΗΠΑ: Να αναλάβει δράση το Κογκρέσο ζητάει ο Μπάιντεν για να αποτραπεί απεργία ενόψει εορτών

ΗΠΑ: Να αναλάβει δράση το Κογκρέσο ζητάει ο Μπάιντεν για να αποτραπεί απεργία ενόψει εορτών Ο Τζο Μπάιντεν ζητάει το Κογκρέσο να νομοθετήσει «αμέσως» για να αποφευχθεί δυνητική απεργιακή κινητοποίηση ... Read more »

Καμπάνια κατά του σεξισμού στους σταθμούς του Μετρό

μετρό Καμπάνια κατά του σεξισμού θα γίνει στους σταθμούς του Μετρό σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΣΤΑ.ΣΥ. προωθεί την καμπάνια ενημέρωσης ... Read more »

Η «κιβωτός» της υποκρισίας

. . Η ιστορία είναι γνωστή. Μια από τις πιο γνωστές μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο την ειδική μέριμνα και την προστασία της μητέρας και του παιδιού βρέθηκε στο μάτι ... Read more »

Παραλίγο ατύχημα για την Κατερίνα Καινούργιου – Η στιγμή που σκόνταψε στον «αέρα»

Παραλίγο ατύχημα για την Κατερίνα Καινούργιου – Η στιγμή που σκόνταψε στον «αέρα» Λίγο έλειψε για να βρεθεί στο πάτωμα η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης, κι ενώ ήταν ... Read more »

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι θέσεις και η κατανομή τους ανά κλάδο και ειδικότητα

Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι θέσεις και η κατανομή τους ανά κλάδο και ειδικότητα Ενόψει της έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην υπ΄ αρ. 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. και ... Read more »

Κιβωτός του Κόσμου: «Η μητέρα του πατέρα Αντώνιου ζει σε "κοτέτσι" και κρυώνει» λέει οικογενειακή φίλη

mitera-patera-antoniou Για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» και για τα όσα ακούγονται τις τηλευταίες ημέρες για τον πατέρα Αντώνιο μίλησαν δύο γυναίκες που γνωρίζουν τόσο τον ... Read more »

Ρωσία προς ΗΠΑ: Μην παρεμβαίνετε στον πόλεμο στην Ουκρανία, κινδυνεύετε

Ρωσία Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλάβουν πως η αυξανόμενη ανάμιξη της Ουάσινγκτον στη σύγκρουση στην Ουκρανία εγκυμονεί αυξανόμενους κινδύνους, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος υφυπουργός ... Read more »

Δίκη για το Μάτι: "Δεν θα ξεχάσω και δεν θα συγχωρήσω ποτέ" κατέθεσε μάρτυρας που έχασε τη μητέρα το

Δίκη για το Μάτι: “Δεν θα ξεχάσω και δεν θα συγχωρήσω ποτέ” κατέθεσε μάρτυρας που έχασε τη μητέρα το Τη δική του ιστορία για το απόγευμα του Ιουλίου του 2018 ... Read more »

Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία «Άριελ»: Οι περιοχές που θα «χτυπήσει»

Κακοκαιρία Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία “Άριελ” που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό στη νότια Ιταλία, κινείται ανατολικά βορειοανατολικά και προβλέπεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά ... Read more »

Χριστόφορος Παπακαλιάτης | "Μετά τα 40 τα έπαθα όλα. Πού πάω, τι κάνω, παιδί, συντροφικότητα, τέλμα υπαρξιακό, καλλιτεχνικό μπλοκάρισμα"

Χριστόφορος Παπακαλιάτης Μία άκρως εξομολογητική συνέντευξη παραχώρησε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γνωστό περιοδικό. Ο δημιουργός της σειράς “Maestro” μίλησε για την καριέρα του, για τον έρωτα αλλά και για την ... Read more »

Οι Metallica επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και τραγούδι - Οι 72 εποχές μέχρι να γίνεις 18 ετών

O James Hetfield και ο Kirk Hammett των Metallica στο Global Citizen Festival Αλληλούια για τους θιασώτες των Metallica, που πλέον περιμένουν με ανυπομονησία το νέο άλμπουμ της αγαπημένης τους ... Read more »

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακή απόδραση στο Λονδίνο- Το φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε!

Η Δούκισσα Νομικού έχει πολύ μεγάλη αδυναμία στην οικογένειά της και η αλήθεια είναι ότι σε οτιδήποτε και να κάνει, είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Η ίδια είναι μια από ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network